Ktl-icon-tai-lieu

Glossray of English

Được đăng lên bởi Huỳnh Kim Lĩnh
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2287 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Fulbright Economics Teaching Program
()

GLOSSARY©
Key Economic Terms for English-Vietnamese Translations

©

This glossary are colected by FETP’s Team and for internal circulation only!

Page1

100% gold backing

100% bảo chứng vàng

A
Ability to pay
Above the line (ref. Current
account/Below the line )
Absolute advantage
Accelerator (model)
Accelerator effect
Accounting price
Accumulated depreciation
Adaptive expectations (ref. )
Adjustable peg regime
Ad valorem tariff

Khả năng chi trả
Phần trên vạch (các giao dịch trong tài khoản vãng lai)
Lợi thế tuyệt đối
(Mô hình) gia số
Hiệu ứng gia tốc
Giá kế toán
Khấu hao tích lũy
Những kỳ vọng thích ứng
Chế độ điều chỉnh hạn chế
Thuế tính theo phần trăm cố định của giá trị hàng hoá nhập
khẩu
Chi phí điều chỉnh (SX)
(Hiện tượng) Lựa chọn theo hướng bất lợi
Cú sốc cung bất lợi
Tương quan độ tuổi-thu nhập
Đường/ Biểu tổng cầu
Tổng cầu / Nhu cầu tổng hợp
Đường / Biểu tổng cung
Phân bổ; Aán định
Phần tiền trợ cấp
Phân tích
_Phân tích rủi ro
_ Phân tích tình huống
_ Phân tích độ nhạy
Tính theo bầy / hùa
Thị trường niên kim
Thiên lệch / Định kiến chống xuất khẩu
Thẩm định
Tăng giá trị và giảm giá trị
Kinh doanh(dựa vào) chênh lệch tỷ giá
Điều kiện ngang bằng lợi suất kỳ vọng

Adjustment cost
Adverse selection
Adverse supply shock
Age-earning profiles
Aggregate demand schedule
Aggregate demand
Aggregate supply schedule
Allocate
Allowance
Analysis (stats)
_Risk analysis
_Scenario analysis
_Sensitivity analysis
Animal spirit
Annuity market
Anti-export bias
Appraisal
Appreciation and depreciation
Arbitrage
Arbitrage condition (ref. Uncovered
interest /interest parity)
Asset stocks and service flows
Asymmetric information
Austerity program

Dự trữ tài sản và luồng dịch vụ
Thông tin không cân xứng
Chương trình thắt lựng buộc bụng

Autarky economy

Nền kinh tế tự cấp tự túc?

Automatic stabilizers
Autonomous and induced expenditure

Những công cụ ổn định tự động
Phần chi tiêu tự định (phải) và phần chi tiêu do (thu nhập)
thúc đẩy
Tiêu dùng tự định
Nhu cầu đầu tư tự định
Chi phí trung bình
Định giá theo chi phí trung bình
Biến phí trung bình

Autonomous consumption
Autonomous investment demand
Average cost (AC)
Average-cost pricing
Average variable cost (AVC)

2

B
Balance of payments
Balance of trade
Balance sheet
Balanced (GDP) ~ Equilibrium (GDP)
Balanced budget multiplier
Bandwagon effect (ref. Network
effects/)
Bank runs
Bankruptcy
Banks’ cash-deposit ratio
Barriers to entry
Base year
Below the line (ref....
Page1
Fulbright Economics Teaching Program
(www.fetp.edu.vn)
GLOSSARY
©
Key Economic Terms for English-Vietnamese Translations
©
This glossary are colected by FETP’s Team and for internal circulation only!
Glossray of English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Glossray of English - Người đăng: Huỳnh Kim Lĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Glossray of English 9 10 254