Ktl-icon-tai-lieu

GRAMMAR 10 HK I

Được đăng lên bởi Vo Thi Kim Huong
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 3 lần
E 10 – TẬP HỢP GRAMMAR HK1
A. TENSES AND PASSIVE VOICE
TENSE

ACTIVE
S +V / Vs(es) + O ----------->

Hiện tại

People grow tea in Moc Chau. ----->

Tea is grown in Moc Chau.

đơn

My mother cleans the house twice a day.
S +Ved / V2 + O ---------->

The house is cleaned twice a day.
So + was/were+Ved /V3 + (BY+ Os)

Quá khứ

They cleaned that window yesterday.-->

That window was cleaned yesterday.

đơn

To Ngoc Van drew those pictures. ------->
S + am/is/ are + Ving + O --------->

Those pictures were drawm by To Ngoc Van.
So + am/is/ are + being +Ved / 3rd + (BY+

Hiện tại

They are building a new school. -------->

Os)

tiếp diễn

I am opening a letter. --------------------->

A new school is being built.

Quá khứ

S + was/were +Ving + O --------->

A letter is opening (by me).
So +was/were+ being +Ved /3rd +(BY+ Os)

tiếp diễn

The secretary was opening the mail at 8p.m

Hiện tại

yesterday.
S + have/has +Ved / V3 + O ->

hoàn thành

Someone has cleaned the window.

The window has been cleaned.

Tương lai

The students haven't done exercises.
S + will/ shall + V1 + O ->

Exercises haven't been done (by the students).
So + will/shall + be+ Ved /V3+(BY+ Os)

They will build a new bridge next month.
S +am/is/ are +going to +V1 + O ->

A new bridge will be built next month.
So+am/is/are+going to +be + Ved/V3 +(BY+

đơn

PASSIVE
So+ am/is/ are +Ved /V3 +(BY+ Os)

--->

Tương lai

The mail was being opened at 8p.m yesterday.
So + have/has+been +Ved / V3 + (BY+ Os)

Os)

gần

She is going to type the report.

The report is going to be typed by her.

have

The students are going to hold the meeting.
have/has

The meeting is going to be held by the students.
have/has

has

S + had

So + had + to +be + Ved/V3 + (BY+ Os)

had

+ to

used

+ to + V1 + O

used

used

I have to write a report.

-->

A report has to be written ( by me).

He has to wash the car.

--->

The car has to be washed (by him).

Động từ

My brother had to do a lot of exercises. -->
can/ could

A lot of exercises had to do by my brother.
can/ could

khiếm

S + may

So + may

khuyết

+ V1 + O

must

must

should

should

You can't wash this desk.

-->

+ be+ Ved /V3 +
(BY+ Os)

This desk can,t be washed.
1

We should clean our classroom every day.

Our classroom should be cleaned every day.

You must leave your raincoat outside the

Your raincoat must be left outside the room.

room.
They may use this room for the classroom.

This room may be used for the classroom

I/ Put verbs in the correct ...
E 10 – TẬP HỢP GRAMMAR HK1
A. TENSES AND PASSIVE VOICE
TENSE ACTIVE PASSIVE
Hiện tại
đơn
S +V / Vs(es) + O ----------->
People grow tea in Moc Chau. ----->
My mother cleans the house twice a day.
So+ am/is/ are +Ved /V3 +(BY+ Os)
Tea is grown in Moc Chau.
The house is cleaned twice a day.
Quá khứ
đơn
S +Ved / V2 + O ---------->
They cleaned that window yesterday.-->
To Ngoc Van drew those pictures. ------->
So + was/were+Ved /V3 + (BY+ Os)
That window was cleaned yesterday.
Those pictures were drawm by To Ngoc Van.
Hiện tại
tiếp diễn
S + am/is/ are + Ving + O --------->
They are building a new school. -------->
I am opening a letter. --------------------->
So + am/is/ are + being +Ved / 3rd + (BY+
Os)
A new school is being built.
A letter is opening (by me).
Quá khứ
tiếp diễn
S + was/were +Ving + O --------->
The secretary was opening the mail at 8p.m
yesterday. --->
So +was/were+ being +Ved /3rd +(BY+ Os)
The mail was being opened at 8p.m yesterday.
Hiện tại
hoàn thành
S + have/has +Ved / V3 + O ->
Someone has cleaned the window.
The students haven't done exercises.
So + have/has+been +Ved / V3 + (BY+ Os)
The window has been cleaned.
Exercises haven't been done (by the students).
Tương lai
đơn
S + will/ shall + V1 + O ->
They will build a new bridge next month.
So + will/shall + be+ Ved /V3+(BY+ Os)
A new bridge will be built next month.
Tương lai
gần
S +am/is/ are +going to +V1 + O ->
She is going to type the report.
The students are going to hold the meeting.
So+am/is/are+going to +be + Ved/V3 +(BY+
Os)
The report is going to be typed by her.
The meeting is going to be held by the students.
have
has
had + to
used
have/has
S + had + to + V1 + O
used
I have to write a report. -->
He has to wash the car. --->
My brother had to do a lot of exercises. -->
have/has
So + had + to +be + Ved/V3 + (BY+ Os)
used
A report has to be written ( by me).
The car has to be washed (by him).
A lot of exercises had to do by my brother.
Động từ
khiếm
khuyết
can/ could
S + may + V1 + O
must
should
You can't wash this desk. -->
can/ could
So + may + be+ Ved /V3 +
must (BY+ Os)
should
This desk can,t be washed.
1
GRAMMAR 10 HK I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GRAMMAR 10 HK I - Người đăng: Vo Thi Kim Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
GRAMMAR 10 HK I 9 10 729