Ktl-icon-tai-lieu

GRAMMAR ENGLISH

Được đăng lên bởi cobevungve456-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH TỪ
Chức năng: chỉ người và vật, trừu tượng hay không trừu tượng.
Phân loại: về mặt ngữ pháp có 2 loại quan trọng: đếm được (như car, shirt, dog, house, …) và không đếm được
(milk, water, patience, …). Danh từ đếm được có 2 dạng: số ít (car, class, child, …) và số nhiều (cars, classes,
children, …). Danh từ không đếm được không có số nhiều (two patiences, many softwares).
Một số danh từ theo nghĩa tiếng Việt có thể đếm được nhưng trong tiếng Anh lại là không đếm được: advice,
bread, equipment, furniture, information, news, rain, software, weather … Luôn tra từ điển khi nghi ngờ!
Khi xuất hiện trong câu, danh từ chung số ít đếm được bắt buộc có định từ ở phía trước (xem Định từ). Định từ
căn bản nhất là mạo từ a, an, the. A/an (thường được dịch là "một") chỉ đặt trước danh từ số ít đếm được.
a. I like to buy a/that/her shirt. (đếm được số ít; a, that, her là các định từ)
b. I like shirt.
c. I like shirts. (đếm được số nhiều)
d. I like a shirts.
e. I like their shirts.
f. I like milk. (không đếm được, không cần định từ)
g. I like that milk.
h. I like a milk.
i. I like Mary. (danh từ riêng, không cần định từ)
Vì danh từ chung thường ít đứng một mình trong câu (xem các ví dụ trên), ta thường nói tới khái niệm cụm danh
từ hơn là khái niệm danh từ. Cụm danh từ thông dụng nhất chỉ gồm mạo từ đi trước danh từ số ít (vd: a cat). Trong
các câu trên, a/that/her shirt, shirts, their shirts, that milk là các cụm danh từ.
Vị trí: vì chỉ có chức năng "gọi tên" nên cũng như trong tiếng Việt, danh từ đứng bất kỳ chỗ nào ta cần đề cập đến
một người/vật. Cụ thể như:
1. Làm chủ ngữ: My mother likes apples.
2. Làm tân ngữ của động từ (= đối tượng mà động từ tác động): I like grapes. * The mother gave her son a
grape. (có 2 tân ngữ: her son và a grape)
3. Làm tân ngữ của giới từ (xem Giới từ): I am afraid of snakes.
4. Làm bổ ngữ (= thành phần bổ nghĩa) cho động từ nối (xem Động từ nối): He became a teacher at 20.
Cách nhận dạng: danh từ riêng thì dễ nhận dạng do cách viết hoa (Tom, Titanic, Great Wall), còn danh từ chung
ngoài dạng số nhiều thông dụng có thể nhận biết (classes, books, …) thì thường có chứa các tiếp vĩ ngữ sau:
- acy: privacy, legacy
- ity: activity, ability, similarity
- ance: importance, reluctance, resistance
- logy: psychology, biology
- age: sewage, mileage, passage
- ment: movement, argument, treatment
- dom: freedom, boredom, stardom
- ness: kindness, happiness, correctness
- ery: bakery, stationery, machinery
- ship: relationship, friendship
- hood:...
DANH TỪ
Chức năng: chỉ người và vật, trừu tượng hay không trừu tượng.
Phân loại: về mặt ngữ pháp có 2 loại quan trọng: đếm được (như car, shirt, dog, house, …) và không đếm được
(milk, water, patience, …). Danh từ đếm được có 2 dạng: số ít (car, class, child, …) và số nhiều (cars, classes,
children, …). Danh từ không đếm được không có số nhiều (two patiences, many softwares).
Một số danh từ theo nghĩa tiếng Việt có thể đếm được nhưng trong tiếng Anh lại là không đếm được: advice,
bread, equipment, furniture, information, news, rain, software, weather … Luôn tra từ điển khi nghi ngờ!
Khi xuất hiện trong câu, danh từ chung số ít đếm được bắt buộcđịnh từ ở phía trước (xem Định từ). Định từ
căn bản nhất là mạo từ a, an, the. A/an (thường được dịch là "một") chỉ đặt trước danh từ số ít đếm được.
a. I like to buy a/that/her shirt. (đếm được số ít; a, that, her là các định từ)
b. I like shirt.
c. I like shirts. (đếm được số nhiều)
d. I like a shirts.
e. I like their shirts.
f. I like milk. (không đếm được, không cần định từ)
g. I like that milk.
h. I like a milk.
i. I like Mary. (danh từ riêng, không cần định từ)
Vì danh từ chung thường ít đứng một mình trong câu (xem các ví dụ trên), ta thường nói tới khái niệm cụm danh
từ hơn là khái niệm danh từ. Cụm danh từ thông dụng nhất chỉ gồm mạo từ đi trước danh từ số ít (vd: a cat). Trong
các câu trên, a/that/her shirt, shirts, their shirts, that milk các cụm danh từ.
Vị trí: vì chỉ có chức năng "gọi tên" nên cũng như trong tiếng Việt, danh từ đứng bất kỳ chỗ nào ta cần đề cập đến
một người/vật. Cụ thể như:
1. Làm chủ ngữ: My mother likes apples.
2. Làm tân ngữ của động từ (= đối tượng mà động từ tác động): I like grapes. * The mother gave her son a
grape. (có 2 tân ngữ: her son a grape)
3. Làm tân ngữ của giới từ (xem Giới từ): I am afraid of snakes.
4. Làm bổ ngữ (= thành phần bổ nghĩa) cho động từ nối (xem Động từ nối): He became a teacher at 20.
Cách nhận dạng: danh từ riêng thì dễ nhận dạng do cách viết hoa (Tom, Titanic, Great Wall), còn danh từ chung
ngoài dạng số nhiều thông dụng có thể nhận biết (classes, books, …) thì thường có chứa các tiếp vĩ ngữ sau:
- acy: privacy, legacy
- ance: importance, reluctance, resistance
- age: sewage, mileage, passage
- dom: freedom, boredom, stardom
- ery: bakery, stationery, machinery
- hood: brotherhood, neighborhood, likelihood
- ism: criticism, communism
- ity: activity, ability, similarity
- logy: psychology, biology
- ment: movement, argument, treatment
- ness: kindness, happiness, correctness
- ship: relationship, friendship
- sion: tension, conversion, television
- tion: conversation, information
Liên hệ với từ loại khác:
Được Tính từ bổ nghĩa
Được Đại từ thay thế
Cách thành lập số nhiều của danh từ: Betty, khung 7-1
Dạng sở hữu của danh từ: Betty, khung 7-2
Một số danh từ không đếm được thường gặp: Betty, khung 7-6
1
GRAMMAR ENGLISH - Trang 2
GRAMMAR ENGLISH - Người đăng: cobevungve456-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
GRAMMAR ENGLISH 9 10 581