Ktl-icon-tai-lieu

Grammar (TOEFL)

Được đăng lên bởi pptoan
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 2679 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Mục lục
Grammar Review ________________________________________________ 7
Quán từ không xác định "a" và "an" _________________________________ 8
Quán từ xác định "The" ___________________________________________ 9
Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 12
Cách sử dụng little, a little, few, a few ______________________________ 13
Sở hữu cách ___________________________________________________ 14
Verb _________________________________________________________ 15
1.

2.

3.

Present ______________________________________________________ 15

1)
2)
3)
4)

Simple Present ____________________________________________________________________________ 15
Present Progressive (be + V-ing)______________________________________________________________ 15
Present Perfect : Have + PII_________________________________________________________________ 15
Present Perfect Progressive : Have been V-ing __________________________________________________ 16

1)
2)
3)
4)

Simple Past: V-ed __________________________________________________________________________ 16
Past Progresseive: Was/Were + V-ing__________________________________________________________ 16
Past Perfect: Had + PII _____________________________________________________________________ 17
Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing___________________________________________________ 17

1)
2)
3)
4)

Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form__________________________________________ 17
Near Future ______________________________________________________________________________ 17
Future Progressive: will/shall + be + verb_ing ___________________________________________________ 18
Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII _______________________________________________________ 18

Past _________________________________________________________ 16

Future _______________________________________________________ 17

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ________________________________ 19
Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ ______________________ 20
1.

Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 20

2.

Cách sử dụng None và No ________________________________________ 20

3. Cách sử dụng cấu trúc either...or (hoặc...hoặc) và neither...nor (không...mà cũng
không) __________________________________________________________ 21
4.

V-ing làm chủ ngữ ______________________________________________ 21

5.

Các danh từ tập thể ______________________...
1
Mc lc
Grammar Review________________________________________________ 7
Quán t không xác định "a" và "an" _________________________________ 8
Quán t xác định "The" ___________________________________________ 9
Cách s dng another và other. ___________________________________ 12
Cách s dng little, a little, few, a few ______________________________ 13
S hu cách___________________________________________________ 14
Verb_________________________________________________________ 15
1. Present ______________________________________________________ 15
1) Simple Present ____________________________________________________________________________15
2) Present Progressive (be + V-ing)______________________________________________________________15
3) Present Perfect : Have + PII_________________________________________________________________ 15
4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing __________________________________________________16
2. Past _________________________________________________________ 16
1) Simple Past: V-ed __________________________________________________________________________ 16
2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing__________________________________________________________16
3) Past Perfect: Had + PII _____________________________________________________________________17
4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing___________________________________________________17
3. Future _______________________________________________________ 17
1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form__________________________________________17
2) Near Future ______________________________________________________________________________17
3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing ___________________________________________________18
4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII _______________________________________________________ 18
S hòa hp gia ch ngđộng t________________________________ 19
Các trường hp Ch ng đứng tách khi động t ______________________ 20
1. Các danh t luôn đòi hi các động tđại t đi theo chúng ngôi th 3 s ít 20
2. Cách s dng None và No ________________________________________ 20
3. Cách s dng cu trúc either...or (hoc...hoc) và neither...nor (không...mà cũng
không) __________________________________________________________ 21
4. V-ing làm ch ng ______________________________________________ 21
5. Các danh t tp th _____________________________________________ 21
6. Cách s dng a number of, the number of: ___________________________ 22
7. Các danh t luôn dùng s nhiu __________________________________ 22
8. Thành ng there is, there are _____________________________________ 22
Đại t _______________________________________________________ 24
1. Đại t nhân xưng (Ch ng) ______________________________________ 24
2. Đại t nhân xưng tân ng ________________________________________ 24
3. Tính t s hu _________________________________________________ 24
4. Đại t s hu__________________________________________________ 25
5. Đại t phn thân _______________________________________________ 25
Tân ng ______________________________________________________ 26
Động t nguyên th là tân ng ____________________________________ 26
Grammar (TOEFL) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Grammar (TOEFL) - Người đăng: pptoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
Grammar (TOEFL) 9 10 731