Ktl-icon-tai-lieu

handbook of business letters

Được đăng lên bởi Jolene Nguyen
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 2571 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Contents
USEFUL PHRASES FOR BUSINESS LETTERS ................................................................................. 3
CHAPTER 1.................................................................................................................................. 8
A. Enquiries: ........................................................................................................................... 8
I. Handful steps: ................................................................................................................. 8
II. Sample letters: ............................................................................................................... 9
B. Replies: ............................................................................................................................. 10
I. Handful steps: ............................................................................................................... 10
II. Sample letters: ............................................................................................................. 12
C. Vocabulary: ...................................................................................................................... 13
CHAPTER 2................................................................................................................................ 15
A. Quotations: ...................................................................................................................... 15
I. Handful steps: ............................................................................................................... 15
II. Sample letters: ............................................................................................................. 16
B. Vocabulary: ...................................................................................................................... 18
CHAPTER 3................................................................................................................................ 19
A. Offers: .............................................................................................................................. 19
I. Handful Steps: ............................................................................................................... 19
II. Sample letters: ............................................................................................................. 20
B. Vocabulary: ....................................
The handbook of business correspondence Page 1
Contents
USEFUL PHRASES FOR BUSINESS LETTERS ................................................................................. 3
CHAPTER 1.................................................................................................................................. 8
A. Enquiries: ........................................................................................................................... 8
I. Handful steps: ................................................................................................................. 8
II. Sample letters: ............................................................................................................... 9
B. Replies: ............................................................................................................................. 10
I. Handful steps: ............................................................................................................... 10
II. Sample letters: ............................................................................................................. 12
C. Vocabulary: ...................................................................................................................... 13
CHAPTER 2................................................................................................................................ 15
A. Quotations: ...................................................................................................................... 15
I. Handful steps: ............................................................................................................... 15
II. Sample letters: ............................................................................................................. 16
B. Vocabulary: ...................................................................................................................... 18
CHAPTER 3................................................................................................................................ 19
A. Offers: .............................................................................................................................. 19
I. Handful Steps: ............................................................................................................... 19
II. Sample letters: ............................................................................................................. 20
B. Vocabulary: ...................................................................................................................... 22
CHAPTER 4................................................................................................................................ 24
A. Sales letter: ...................................................................................................................... 24
I. Handful steps: ............................................................................................................... 24
II. Sample letters: ............................................................................................................. 25
B. Voluntary offers: .............................................................................................................. 27
I. Handful steps: ............................................................................................................... 27
II. Sample letters: ............................................................................................................. 27
C. Vocabulary: ................................................................................................................. 29
CHAPTER 5................................................................................................................................ 32
A. Orders: ......................................................................................................................... 32
I. Handful steps: ............................................................................................................... 32
handbook of business letters - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
handbook of business letters - Người đăng: Jolene Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
handbook of business letters 9 10 323