Ktl-icon-tai-lieu

Health vocabulary

Được đăng lên bởi Bùi Hoài
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 319 lần   |   Lượt tải: 1 lần
No

Word

Pronunciation

1

amnesia

(n)

 /æmˈniːʒə/

2

anaemia

(n)

/əˈniːmiə/

3

bronchitis

(n)

/brɑːŋˈkaɪtɪs/

4

conjuntivitis

(n)

/kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/

5

conspitation

(n)

 /ˌkɒnstɪˈpeɪʃn/

6

dehydration

(n)

/ˌdiːhaɪˈdreɪʃn/

7

dematology

(n)

/ˌdɜːməˈtɒlədʒi/

8

dysentery

(n)

/ˈdɪsənteri/

9

frostbitten

(a)

/ˈfrɔːstbɪtn/

10

hypertension

(n)

/ˌhaɪpərˈtenʃn/

11

jaundice

(n)

/ˈdʒɔːndɪs/

12

leukaemia

(n)

/luːˈkiːmiə/

13

malaria

(n)

/məˈleriə/

14

nausea

(n)

/ˈnɔːsiə/

15

pharmacology

(n)

/ˌfɑːrməˈkɑːlədʒi/

16

polio

(n)

/ˈpoʊlioʊ/

17

sprain

(n)

/spreɪn/

18

stroke

(n)

/stroʊk/

19

tonsilitis

(n)

/ˌtɑːnsəˈlaɪtɪs/

20

ulcer

(n)

/ˈʌlsər/

Meaning 
a medical condition in which somebody partly 
or completely loses their memory
a medical condition in which somebody has too 
few red cells in their blood.
an illness that affects the bronchial tubes 
leading to the lugs
an infectious eye disease that causes
 pain and swelling in part of the eye
the condition of being unable
to get rid of waste material from the bowels
the condition of having lost too much water 
from your body
the scientific study of skin diseases
an infection of the bowels that cause 
severe diarrhoea with loss of blood
(of parts o the body) damaged as a result 
of extremely cold temperatures
blood presure is higher than is normal
a medical condition in which the skin become
yellow
a serious disease in which too many blood cells
are produced, causing weakness and sometimes 
death.
a diease that causes fever and shivering caused 
by the bite of some types of mosquito
the feeling that you have when you want to vomit
the scientific study of drugs 
and their use in medicine
an infectious disease that affects the centrel 
nervous system
an injury to a point in your body, 
especially your wrist or ankle
sudden disabling attack caused by thrombosis
an infection of tonsils in which they become 
swollen and sore

an open sore on or in the body often forming pus

...
  
 
  
  
 !  "#$!
% & 
' (  ")
* +,(  "-.+#
/ ((  
0 1  12
3 (&  "&)
   #2
 +  +
 +  +
   2
% &+,(  "1+#
' &+  &4+4
* &  &
/   4
0 +  "+
56#
5".&)
Health vocabulary - Trang 2
Health vocabulary - Người đăng: Bùi Hoài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Health vocabulary 9 10 607