Ktl-icon-tai-lieu

hiragana-japan

Được đăng lên bởi heosua87
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Truy c p trang web Ban ti ng Vi t

t i âm thanh mi n phí

B ng ch

cái hiragana

Xin truy c p trang web

luy n cách phát âma

i

u

e

o

ka

ki

ku

ke

ko

sa

shi

su

se

so

ta

chi

tsu

te

to

na

ni

nu

ne

no

ha

hi

fu

he

ho

ma

mi

mu

me

mo

ya

ra

yu

ri

wa

B n quy n thu c v NHK WORLD

ru

yo

re

ro

o

n

...
Bn quyn thuc v NHK WORLD
Truy cp trang web Ban tiếng Vit để ti âm thanh min phí
a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
ya yu yo
ra ri ru re ro
wa o n
B
ng ch
cái
hiraga
na
Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
hiragana-japan - Người đăng: heosua87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
hiragana-japan 9 10 507