Ktl-icon-tai-lieu

Hòa hợp giữa chủ ngữ và động tư

Được đăng lên bởi Lê Na
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Hòa hợp giữa chủ ngữ và động tư

Động tư được chia ở dạng số ít khi chủ ngữ thuộc những trường hợp
sau: 1. Chủ ngữ là danh tư số ít hoặc danh tư không đếm được, đại
tư nhân xưng ở ngôi thứ 3 số ít, danh tư ở ngôi thứ 3 số ít. - My is
the best student in my class. 2. Những danh tư có hình thức số nhiều
nhưng thực tế chúng là danh tư số ít, đó là các danh tư chỉ bệnh tật,
môn học, danh tư riêng… Ví dụ: - Mathematics is difficult. - The
United States is very large - Measles is a common disease. - The
news is very interesting and helpful. 3. Với những chủ ngữ là đại tư
bất định, chúng mình cũng chia động tư số ít. Đó là những đại tư bất
định sau: enyone, everybody, everything, someone, something,
somebody, noone, nobody, nothing. 4. Khi chủ ngữ là một mệnh đề,
một danh động tư, một động tư nguyên thể. - watching filml is his
hobby. - To go into the city now is impossible. 5. Chủ ngữ là một
khoảng thời gian, một trọng lượng, một khoảng cách, một phép
tính… a bunch of grapes a bunch of bananas a flock of people một
chùm nho một nải chuối một nhóm lớn người The flock of birds is
circling overhead . Đàn chim đang bay vòng tròn phía trên bầu trời. A
school of fish is being attacked by sharks . Một đàn cá đang bị cá
mập tấn công. Fifty minutes isn’t enough time to finish this test . 50
phút không đủ để làm xong bài kiểm tra này. Twenty – five dollars is
too much for the meal . Bữa ăn này 25 đô mắc quá. Two miles is too
much to run in one day . Một ngày chạy 2 dặm thì nhiều quá. Ví dụ: Two weeks is not a long time for him to get her answer. - Three
miles is a long distance. 6. Khi chủ ngữ là danh tư đứng sau các đối
tượng sau: + Either/ Neither + plural N Ví dụ: Neither of the students
joins the game. (Không ai trong các học sinh tham gia trò chơi) +
Each of/ None of + plural N Ví dụ: - None of his friends is pretty Each of the students is responsible for this outdoor activity. + More
than one + singular N More than one person wants to try this game.
II. những chủ ngữ mà động tư đằng sau nó chia dạng số nhiều 1. Khi
chủ ngữ là những danh tư được chia số nhiều (Thêm “s” sau danh
tư), đại tư ngôi thứ nhất số ít và số nhiều (we, you, they) 2. Những
chủ ngữ là danh tư chỉ đội, nhóm người, danh tư cộng đồng: people,
police, military, vermin (Sâu bọ), the clergy (giới tăng lữ)… 3. Những

chủ ngữ có dạng: the + adj (the poor, the rich, the homeless, the
Vietnamese...) III. những trường h...


 !"#$%&'()*
+,'-.*'-."/01
2322)1$"4"567-8
9(:$*6$;<3=>*
)'?*@ABC /02)DD$"/E2
F2G221$2/02$2%))%22"/E2
2H21222$D$"."BI$
3JK*:)7L"6$3J
K 21%2*2213%1*221*%)2%2*%)2*
%)23%1*%%2*%3%1*%"M"N$))=8*
)*)1@O"/HD$)$
%331"/E%%%21%H)%3$2"P"#$)
%Q*)?$*)%Q;*)R
A3%D23%D3D$%%D2%$2)
S)%)Q)6)$IE2D$%%D3
$%22")31@3T"U
%%$%DD32231"0;3K;
)>J'"VD1)2W2%)2%D2"PX
:'O$),%3O)1"EH21YD2%$$
%%)D%2)2$"Z[14P')\];"EH%)$2%%
)%%21"0114&)78];"BC /
EH%H22%$%)2D%)%22H2"/E22
)$2$%2"^"N$-;
 _`2a522_$$5BC 522%D22
b%2)2"cN'%;?)de_
`%Da5%2%D_$$5BC /5%2%DD221/
`%D222%3$2D%%%%1"_0%2
%2_$50%2%22%H%1)2"
ff")g68!"N
$8cE@)hi
e*'-J8cH2*1%*21e4"5
$<*6)*j 2%$2*
%$2*)$1*2)cG+3?e*2$21cI[$eA."5
Hòa hợp giữa chủ ngữ và động tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hòa hợp giữa chủ ngữ và động tư - Người đăng: Lê Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Hòa hợp giữa chủ ngữ và động tư 9 10 652