Ktl-icon-tai-lieu

Học công thưc ngữ pháp tiếng Anh

Được đăng lên bởi blackautumn318
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.S + have/get + something + V3/ed: có cái gì đó được làm.
=S +have + someone + V­inf: nhờ ai đó làm việc gì.
=S +get+ someone + to­inf : nhờ ai đó làm việc gì
=S +ask+ someone + to­inf : nhờ ai đó làm gì
2.S+like/enjoy +N/V­ing : thích
=S+be fond of +N/V­ing
=S+be interested in +N/V­ing
=S+be keen on +N/V­ing
3.Something + need + V­ing/to be + V3/ed..: cái gì cần được làm.(mang nghĩa bị động).
4.S + had better(not) + V­inf: tốt hơn nên/ không nên làm gì.
=S +should(not)+V­inf
=S+think+S+should(not) +V­inf
=S+advise +O+(not)+V­inf
5.S + prefer + N/V­ing + to + N/V­ing: thích cái gì hơn cái kia.
=S + like + N/V­ing + better than+ N/V­ing: thích cái gì hơn cái kia
=S + would rather+V­inf + than + V­inf: thích cái gì hơn cái gì.
6. S + would rather(not)+ V­inf: thích / không thích làm gì
7. S1 + would rather + S2 + V2/ed/were(cho các ngôi) :thích ai làm gì hơn
= S1 + would prefer +O +To­inf : thích ai làm gì hơn
8.S1 + suggest + S2 + (should) + V­inf: ai đó đề nghị người nào đó làm điều gì.
9.S + suggest + V­ing: ai đó đề nghị làm việc gì.(người nói có tham gia hành động).
=Let’s + V­inf: chúng ta hãy…
=Why don’t we + V­inf…? Tại sao chúng ta lại không …?
= What about +V­ing…? Còn ..thì sao?
= How about +V­ing…? Còn ..thì sao?
10.S1 + had + no sooner + V3/ed + than + S2 + V2/ed. : ngay khi …thì/vừa lúc …thì
= S1 + had +hardly/scarcely/barely + V3/ed + when + S2+ V2/ed
11.Neither + S1 + nor + S2+V(s2) : không… cũng không
12.Either + S1+ or + S2+ V(s2) : hoặc… hoặc

13.Not only + S1 + but also + S2 +V(s2) : không những … mà còn
=Both + S1 + and+ S2 +V(số nhiều) : cả…cả../vừa..vừa…
14.It’s (high) time +S + V2/ed /were(cho các ngôi): đã đến lúc ai đó nên làm gì
15. This/that/it /These/those/they+ is/are +the Adj­est /the most Adj+N+S+have/has+ever+V3/ed
=S+ have/has +never+V3/ed …+ such +(a/an)+adj+N +(before)
=S+ have/has +never+V3/ed …+(a/an)/any+adj+N +like this/that/these/those
=S+ have/has +never+V3/ed …+(a/an)/any+adj­er/more adj + N+ than+this/that/these/those
16.This is the first time + S + have/has + V3/ed …:đây là lần đầu tiên…làm gì
=S + have/has + never + V3/ed …(before)…:chưa bao giờ….(trước đây)
=S+be+not+used/accustomed to+V­ing/N :không quen làm gì
17.The last time + S + V2/ed … + was + thời điểm ở quá khứ : lần cuối… làm gì vào khi nào
= S + last + V2/ed …+ thời điểm ở quá khứ: lần cuối… làm gì vào khi nào
= It+ is/has been + số lượng t/g + since + S + last +V2/ed..:được bao lâu kể từ lần cuối…làm gì
= S + have/has + not + V3/ed …+ for+số lượng ...
1.S + have/get + something + V3/ed: có cái gì đó đ c làm.ượ
=S +have + someone + V-inf: nh ai đó làm vi c gì.
=S +get+ someone + to-inf : nh ai đó làm vi c gì
=S +ask+ someone + to-inf : nh ai đó làm gì
2.S+like/enjoy +N/V-ing : thích
=S+be fond of +N/V-ing
=S+be interested in +N/V-ing
=S+be keen on +N/V-ing
3.Something + need + V-ing/to be + V3/ed..: cái gì c n đ c làm.(mang nghĩa b đ ng). ượ
4.S + had better(not) + V-inf: t t h n nên/ không nên làm gì. ơ
=S +should(not)+V-inf
=S+think+S+should(not) +V-inf
=S+advise +O+(not)+V-inf
5.S + prefer + N/V-ing + to + N/V-ing: thích cái gì h n cái kia.ơ
=S + like + N/V-ing + better than+ N/V-ing: thích cái gì h n cái kiaơ
=S + would rather+V-inf + than + V-inf: thích cái gì h n cái gì.ơ
6. S + would rather(not)+ V-inf: thích / không thích làm gì
7. S1 + would rather + S2 + V2/ed/were(cho các ngôi) :thích ai làm gì h nơ
= S1 + would prefer +O +To-inf : thích ai làm gì h nơ
8.S1 + suggest + S2 + (should) + V-inf: ai đó đ ngh ng i nào đó làm đi u gì. ườ
9.S + suggest + V-ing: ai đó đ ngh làm vi c gì.(ng i nói có tham gia hành đ ng). ườ
=Let’s + V-inf: chúng ta hãy…
=Why don’t we + V-inf…? T i sao chúng ta l i không …?
= What about +V-ing…? Còn ..thì sao?
= How about +V-ing…? Còn ..thì sao?
10.S1 + had + no sooner + V3/ed + than + S2 + V2/ed. : ngay khi …thì/v a lúc …thì
= S1 + had +hardly/scarcely/barely + V3/ed + when + S2+ V2/ed
11.Neither + S1 + nor + S2+V(s2) : không… cũng không
12.Either + S1+ or + S2+ V(s2) : ho c… ho c
Học công thưc ngữ pháp tiếng Anh - Trang 2
Học công thưc ngữ pháp tiếng Anh - Người đăng: blackautumn318
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Học công thưc ngữ pháp tiếng Anh 9 10 346