Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng anh dễ dàng với Thầy AJ Hoge

Được đăng lên bởi Tung Hoang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2626 lần   |   Lượt tải: 36 lần
7 RULE TO LEARN ENGLISH

7 RULE TO LEARN ENGLISH
Author : A.J.Hoge
Translator : Nguyen Trung Son - Website : 

RULE 1: Study Phrases, Not Individual Words
Never study a single, individual word. Never.
When you find a new word, always write down The Phrase it is in.
Always. When you review, always review all of the phrase,.. not the
word.
Collect phrases.
Your speaking and grammar will improve 4-5 times faster. Always write
the complete phrase.
Never again study a single word. Never write a single word in your
notebook,
Learn Phrases Only.
Quy tắc 1: Học theo từng cụm, không phải từ đơn lẻ
Không bao giờ học một từ đơn lẻ.
Khi bạn gặp một từ mới, luôn viết trọn câu, cụm chứa từ đó. Khi bạn ôn lại nó
luôn ôn cả cụm, không phải một từ.
Thu thập các cụm liên quan đến từ đó.
Kỹ năng nói và viết của bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn 4-5 lần. Luôn viết ra một cụm
hoàn chỉnh.
Không học lại chỉ một từ, không viết lại chỉ một từ ra giấy. Chỉ học theo cụm.
RULE 2: Don’t Study Grammar
Stop studying grammar.
Right now. Stop. Put away your grammar books and textbooks.
Grammar rules teach you to think about English, you want to speak
automatically– without thinking!
With Effortless English, you learn English without grammar study. Your
speaking improves quickly. You succeed. You speak English naturally.
So Rule 2 is: Don’t Study Grammar!
Quy tắc 2: Không học ngữ pháp.
Ngừng học ngữ pháp.
Ngay bây giờ, Gạt sang một bên sách ngữ pháp của bạn. Các luật ngữ pháp
10
Tin Hoc Ngoai Ngu xmen1903 - Website : 

dạy bạn nghĩ về tiếng Anh, bạn muốn nói nói tiếng Anh tự nhiên không cần suy
nghĩ.
Với Effortless English, bạn sẽ học tiếng Anh mà không có phần ngữ pháp. Kỹ
năng nói của bạn sẽ tiếng bộ rất nhanh. Bạn sẽ thành công. Bạn nói tiếng Anh
một cách tự nhiên.
RULE 3: The Most Important Rule: Listen First
You must listen to UNDERSTANDABLE English. You must listen to
English EVERYDAY. Don’t read textbooks. Listen to English.
Its simple. That is the key to your English success. Stop reading
textbooks. Start listening everyday.
Learn With Your Ears, Not Your Eyes
In most schools, you learn English with your eyes. You read textbooks.
You study grammar rules.
Effortless English is a listening system. You learn English with your ears,
not your eyes. You listen 1-3 hours every day.
Quy tắc 3: Quy tắc quan trong nhất : nghe
Bạn phải nghe để hiểu tiếng Anh. Bạn phải nghe Tiếng Anh mỗi ngày.
Đừng đọc sách mà hãy Nghe tiếng Anh.
Thật đơn giản. Đó là chìa khóa để...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng anh dễ dàng với Thầy AJ Hoge - Người đăng: Tung Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Học tiếng anh dễ dàng với Thầy AJ Hoge 9 10 403