Ktl-icon-tai-lieu

học tiếng anh qua bài dịch

Được đăng lên bởi duongconganh6666
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lesson 1 - United Campervans
My husband’s retired now, but my two children are both involved. My daughter is on maternity leave at

the moment, but she is the fellow director, the person who works in the office here at United with

me. And my son runs the manufacturing part of the business.

1. My husband’s retired now, but my two children are both involved.
Trong câu trên:
- My husband: Chồng của tôi. "My" là tính từ sở hữu - của tôi, husband là danh từ - chồng. Do đó My
husband: Chồng của tôi.
- 's retired: 's viết tắt của trợ động từ has (have). Ở đây động từ retire (về hưu) được chia ở thì hiện tại
hoàn thành. Retired ở đây là quá khứ phân từ 2 của động từ retire (động từ có quy tắc). Chú ý 's nhiều
khi là viết tắt của "is" (to be)
- now: bây giờ - trạng từ chỉ thời gian. Bổ nghĩa cho động từ retire.
- But là liên từ (conjunction) - chỉ sự đối lập - nhưng
- my two children: hai con của tôi. Children là danh từ số nhiều của child (con). Two là số đếm: 2. Nếu có
1 đứa con thì dùng: one child. Còn nhiều hơn 1 thì dùng children. Two (three) children.
- are both involved: đều tham gia. Involved là quá khứ phân từ hai của động từ involve (tham gia, dính
líu) - trong trường hợp này được chia ở thể bị động are involved.
- Both là trạng từ: nghĩa là cả hai. Bổ nghĩa cho động từ involve.
Vậy câu trên có nghĩa là: Chồng của tôi bây giờ đã về hưu, nhưng hai con của tôi đều tham gia (tham gia
điều hành công ty).
2. My daughter is on maternity leave at the moment, but she is the fellow director, the person who
works in the office here at United with me.
Tương tự trong câu tiếp theo:
- to be on maternity leave: có nghĩa là đang nghỉ để sinh con (nghỉ đẻ).
at the moment: Tại thời điểm này, lúc này. Cụm 3 từ "at the moment" đi cùng nhau.
- the fellow director: fellow là danh từ - nghĩa là đồng chí, director cũng là 1 danh từ nghĩa là giám đốc. 2
danh từ đi cùng nhau thì danh từ đứng trước (fellow) trở thành tính từ bổ nghĩa cho danh từ đứng sau

(director). Do đó fellow director có thể dịch là: đồng giám đốc.
but she is the fellow director: Nhưng cô ấy là đồng giám đốc.
- the person who works in the office here at United with me: người (con gái của bà) mà làm việc tại văn
phòng ở đây tại United (tên công ty) với tôi.
- who - mệnh đề quan hệ, thay thế cho "the person" - chỉ người. "The person" trong trường hợp này
được dùng để nói về cô con gái.
- United - tên viết tắt của tên công ty "United Campervans". Bạn để { United được viết hoa - danh từ
riêng, tên riêng.
3. And...
Lesson 1 - United Campervans
My husband’s retired now, but my two children are both involved. My daughter is on maternity leave at
the moment, but she is the fellow director, the person who works in the office here at United with
me. And my son runs the manufacturing part of the business.
1. My husband’s retired now, but my two children are both involved.
Trong câu trên:
- My husband: Chng ca tôi. "My" là tính t s hu - ca tôi, husband là danh t - chồng. Do đó My
husband: Chng ca tôi.
- 's retired: 's viết tt ca tr động t has (have). đây động t retire (v hưu) đưc chia thì hin ti
hoàn thành. Retired đây là quá khứ phân t 2 của đng t retire (đng t có quy tc). Chú ý 's nhiu
khi là viết tt ca "is" (to be)
- now: bây gi - trng t ch thi gian. B nghĩa cho động t retire.
- But là liên t (conjunction) - ch s đối lp - nhưng
- my two children: hai con ca tôi. Children là danh t s nhiu ca child (con). Two là s đếm: 2. Nếu có
1 đứa con thì dùng: one child. Còn nhiều hơn 1 thì dùng children. Two (three) children.
- are both involved: đều tham gia. Involved là quá kh phân t hai của đng t involve (tham gia, dính
líu) - trong trường hợp này được chia th b động are involved.
- Both là trng t: nghĩa là cả hai. B nghĩa cho động t involve.
Vậy câu trên có nghĩa là: Chồng ca tôi bây gi đã về hưu, nhưng hai con của tôi đều tham gia (tham gia
điu hành công ty).
2. My daughter is on maternity leave at the moment, but she is the fellow director, the person who
works in the office here at United with me.
Tương tự trong câu tiếp theo:
- to be on maternity leave: có nghĩa đang nghỉ để sinh con (ngh đẻ).
at the moment: Ti thời điểm này, lúc này. Cm 3 t "at the moment" đi cùng nhau.
- the fellow director: fellow là danh t - nghĩa là đồng chí, director cũng là 1 danh từ nghĩa là giám đốc. 2
danh t đi cùng nhau thì danh t đứng trước (fellow) tr thành tính t b nghĩa cho danh từ đứng sau
học tiếng anh qua bài dịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
học tiếng anh qua bài dịch - Người đăng: duongconganh6666
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
học tiếng anh qua bài dịch 9 10 455