Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ Anh-Việt

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Money And Friends
"Since he lost his money, half his friends don't know him any more"
"And the other half ?"
"They don't know yet that has lost it"
1.Tiền và bạn
- Từ ngày hắn mất tiền, phân nửa bạn bè của hắn không còn biết tới hắn nữa.
- Còn nửa kia ?
- Họ chưa biết là hắn đã mất tiền.
2. Father Wants To Go To Bed
Next-door Neighbor's Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?"
Heavy - ****l Enthusiast : "Have you a party on ?"
Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ".
2.Bố cháu muốn đi ngủ
Chú bé hàng xóm cạnh nhà : - Bố cháu hỏi tối nay chú có thể cho bố cháu mượn cái cassette được không ạ ?
Người mê nhạc rock nặng : - Bộ nhà cháu có tiệc tùng gì hả ?
Chú bé: - Ồ không, bố cháu chỉ muốn đi ngủ.
3. The River Isn't Deep
A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was
deep.
"No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their
lives.
When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn't deep ?"
"It isn't", was the boy's reply : "it only takes grandfather's ducks up to their middles !"
3.Dòng sông không sâu
Một lữ khách đi ngựa đến một dòng sông xa lạ. Ông ta hỏi một thiếu niên xem dòng sông ấy có sâu không.

- Không đâu, - chú bé đáp, và người kỵ mã bắt đầu vượt sông. Nhưng ngay sau đó ông nhận ra cả người lẫn
ngựa đều phải bơi trối chết.
Khi người lữ khách đã tới bờ bên kia, ông quay lại hét lên : - Tao cứ tưởng mày nói là sông không sâu.
- Ðúng thế mà, - chú bé đáp, - nước sông này chỉ ngập ngang bụng lũ vịt của ông cháu thôi.
4. My Daughter's Music Lessons
"My daughter's music lessons are a fortune to me ?"
"How is that ?"
"They enabled me to buy the neighbors' houses at half price".
4. Giá trị của những bài học nhạc
- Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.
- Tại sao vậy ?
- Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.
5. A Policeman And A Reporter
Country Policeman (at the scene of murder) : "You can't come in here"
Reporter : "But I've been sent to do the murder"
Country Policeman : "Well, you're too late; the murder's been done".
5. Cảnh sát và phóng viên
Cảnh sát vùng quê (tại hiện trường một vụ án mạng) : - Anh không được vào đây.
Phóng viên : - Nhưng tôi được phái đến đây làm vụ án mạng này.
Cảnh sát vùng quê : - A, anh muộn mất rồi ; vụ án mạng đã làm xong.
6. A Cow Graz...
1. Money And Friends
"Since he lost his money, half his friends don't know him any more"
"And the other half ?"
"They don't know yet that has lost it"
1.Ti n và b n
- T ngày h n m t ti n, phân n a b n bè c a h n không còn bi t t i h n n a. ế
- Còn n a kia ?
- H ch a bi t là h n đã m t ti n. ư ế
2. Father Wants To Go To Bed
Next-door Neighbor's Little Boy : "Father say could you lend him your cassette player for tonight ?"
Heavy - ****l Enthusiast : "Have you a party on ?"
Little Boy : "Oh, no. Father only wants to go to bed ".
2.B cháu mu n đi ng
Chú bé hàng xóm c nh nhà : - B cháu h i t i nay chú có th cho b cháu m n cái cassette đ c không ? ượ ượ
Ng i mê nh c rock n ng : - B nhà cháu có ti c tùng gì h ?ườ
Chú bé: - không, b cháu ch mu n đi ng .
3. The River Isn't Deep
A stranger on horse back came to a river with which he was unfamiliar. The traveller asked a youngster if it was
deep.
"No", replied the boy, and the rider started to cross, but soon found that he and his horse had to swim for their
lives.
When the traveller reached the other side he turned and shouted : "I thought you said it wasn't deep ?"
"It isn't", was the boy's reply : "it only takes grandfather's ducks up to their middles !"
3.Dòng sông không sâu
M t l khách đi ng a đ n m t dòng sông xa l . Ông ta h i m t thi u niên xem dòng sông y có sâu không. ế ế
Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ Anh-Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ Anh-Việt - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Học tiếng Anh qua truyện cười song ngữ Anh-Việt 9 10 3