Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English
Nguồn gốc
Phương pháp học tiếng Anh cuồng nhiệt (Crazy English) là phương pháp do một giáo viên người
Trung Quốc tên là Lý Dương khởi xướng ra. Lúc đầu, phương pháp Crazy English không được
ủng hộ bởi nó đi ngược lại các mô hình và khái niệm giảng dạy truyền thống. Không những thế,
Crazy English còn phải chịu sự khinh miệt và ghê tởm của nhiều người Trung Quốc truyền
thống, những người luôn yêu mến bản sắc phương Đông về sự kiềm chế, khiêm tốn và điều độ.
Nhưng Lý Dương vẫn không bỏ cuộc, ông kiên trì phát triển, tuyên truyền phương pháp này qua
các học trò của mình, và dần thu được những thành công cực kỳ to lớn. Cho đến bây giờ, Crazy
English đã trở thành phương pháp học tiếng Anh của hơn 20 triệu người ở Trung Quốc, Nhật
Bản và Hàn Quốc. Hơn một trăm hãng thông tấn từ 30 nước, bao gồm cả từ Mỹ, Canada,
Australia đã phỏng vấn ông, và đài truyền hình NHK của Nhật Bản đã làm một chương trình
phát hình trực tiếp về phương pháp Crazy English. Một bộ phim tài liệu về ông đã được làm. Sau
đây, chúng ta sẽ cùng làm quen với những tư tưởng của phương pháp học tiếng Anh thú vị này.
Nguyên lý
Phương pháp Crazy English dựa trên nguyên lý rằng đơn vị cơ bản trong giao tiếp là câu. Trong
mỗi tình huống giao tiếp, chỉ có một số lượng nhất định câu được sử dụng, chỉ cần nắm vững
được các câu này là có thể giao tiếp tốt trong tình huống đó. Crazy English khuyên nên học
thuộc các câu. Câu được học thuộc cả về ngữ âm, ngữ điệu, chữ viết và ý nghĩa, trong đó đặc biệt
chú trọng đến ngữ âm và ngữ điệu. Và như vậy, người học sẽ nghe được một câu hoàn chỉnh, từ
đó cũng nói được một câu hoàn chỉnh, đồng thời có thể luyện được cách phát âm chuẩn của cả
câu. Theo cách truyền thống, người ta học từ vựng, rồi sử dụng ngữ pháp nối các từ thành câu để
sử dụng, cách thức như thế sẽ bó buộc ngôn ngữ vào một cái khung chật chội, trong lúc ngôn
ngữ luôn thiên biến vạn hóa, nhiều “tiếng lóng” và nghĩa bóng, mà ngữ pháp chính quy không
thể theo sát và biểu đạt nổi. Vì vậy, chỉ có cách học thuộc lòng cả câu thì mới nắm vững được
toàn bộ ý nghĩa cũng như các sắc thái biểu cảm của câu đó.
Crazy English đưa ra lý luận rằng, chỉ cần học thuộc một số lượng mẫu câu nhất định thì sẽ giao
tiếp được bằng tiếng Anh: học 500 câu cơ bản – giao tiếp được bằng tiếng Anh, học 5000 câu cơ
bản – viết văn được bằng tiếng Anh, học 50000 câu cơ bản – trở thành một nhà ngôn ngữ học
tiếng Anh. Khi tích lũy đủ một số lượng câu nhất định, thì trình độ tiếng Anh của ngườ...
Hc tiếng Anh theo phương pháp Crazy English
Ngun gc
Phương pháp hc tiếng Anh cung nhit (Crazy English) là phương pháp do mt giáo viên người
Trung Quc tên là Lý Dương khi xướng ra. Lúc đầu, phương pháp Crazy English không được
ng h bi nó đi ngược li các mô hình và khái nim ging dy truyn thng. Không nhng thế,
Crazy English còn phi chu s khinh mit và ghê tm ca nhiu người Trung Quc truyn
thng, nhng người luôn yêu mến bn sc phương Đông v s kim chế, khiêm tn và điu độ.
Nhưng Lý Dương vn không b cuc, ông kiên trì phát trin, tuyên truyn phương pháp này qua
các hc trò ca mình, và dn thu được nhng thành công cc k to ln. Cho đến bây gi, Crazy
English đã tr thành phương pháp hc tiếng Anh ca hơn 20 triu người Trung Quc, Nht
Bn và Hàn Quc. Hơn mt trăm hãng thông tn t 30 nước, bao gm c t M, Canada,
Australia đã phng vn ông, và đài truyn hình NHK ca Nht Bn đã làm mt chương trình
phát hình trc tiếp v phương pháp Crazy English. Mt b phim tài liu v ông đã được làm. Sau
đây, chúng ta s cùng làm quen vi nhng tư tưởng ca phương pháp hc tiếng Anh thú v này.
Nguyên lý
Phương pháp Crazy English da trên ngun lý rng đơn v cơ bn trong giao tiếp là câu. Trong
mi tình hung giao tiếp, ch có mt s lượng nht định câu được s dng, ch cn nm vng
được các câu này là có th giao tiếp tt trong tình hung đó. Crazy English khuyên nên hc
thuc các câu. Câu được hc thuc c v ng âm, ng điu, ch viết và ý nghĩa, trong đó đặc bit
chú trng đến ng âm và ng điu. Và như vy, người hc s nghe được mt câu hoàn chnh, t
đó cũng nói được mt câu hoàn chnh, đồng thi có th luyn được cách phát âm chun ca c
câu. Theo cách truyn thng, người ta hc t vng, ri s dng ng pháp ni các t thành câu để
s dng, cách thc như thế s bó buc ngôn ng vào mt cái khung cht chi, trong lúc ngôn
ng luôn thiên biến vn hóa, nhiu “tiếng lóng” và nghĩa bóng, mà ng pháp chính quy không
th theo sát và biu đạt ni. Vì vy, ch có cách hc thuc lòng c câu thì mi nm vng được
toàn b ý nghĩa cũng như các sc thái biu cm ca câu đó.
Crazy English đưa ra lý lun rng, ch cn hc thuc mt s lượng mu câu nht định thì s giao
tiếp được bng tiếng Anh: hc 500 câu cơ bn – giao tiếp được bng tiếng Anh, hc 5000 câu cơ
bn – viết văn được bng tiếng Anh, hc 50000 câu cơ bn – tr thành mt nhà ngôn ng hc
tiếng Anh. Khi tích lũy đủ mt s lượng câu nht định, thì trình độ tiếng Anh ca người hc s t
nhiên gii lên bt ng.
Lý Dương cho rng, hc thuc là “phương pháp duy nht” hc tt tiếng Anh, tuyt đối không có
cách th hai. Ông quan nim: “Sách đọc nhiu ln t khc s hiu; Đọc thuc 300 bài thơ
Đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm thơ; Bài viết đọc nhiu, viết văn hay tuyt; Trước l
sau quen”. Hc thuc phi hc thuc trit để, tc là đến khi ngm vào máu tht không th nào
Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Học tiếng Anh theo phương pháp Crazy English 9 10 238