Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng Anh với Misterduncan

Được đăng lên bởi redwaytotheblue
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Học tiếng Anh với Misterduncan

Unit 68

---------------------------------------------------------------------------------------------

Unit 68 - Choices and Decisions

Bài 68 - Lựa chọn và Quyết định

You know the world of English is a
fun and exciting place to be. I’m so
glad you could join me for another
lesson.

Các bạn biết đấy thế giới tiếng Anh
là một nơi rất vui nhộn và thú vị để
khám phá. Tôi rất vui khi các bạn có
thể cùng tôi tiếp tục khám phá bài học
ngày hôm nay.

So here I am once again at my
computer, with another English
lesson to prepare. Which subject
should I talk about this time?

Một lần nữa tôi lại ở đây với cái máy
tính của tôi để chuẩn bị bài học tiếng
Anh tiếp theo. Lần này tôi nên nói về
chủ đề gì đây?

There are so many choices, so many
things to choose from, it’s really hard
to decide.
Wait a minute! I’ve got it! Oh yes
that’s a good subject. Okay, let’s get
to work!

Có quá nhiều chọn lựa, quá nhiều thứ
để chọn, nên rất khó để quyết định.

The choices you make today and
tomorrow will decide life’s journey
on the path you follow. The choices
you make like the throw of the dice
will decide if your journey is
unpleasant or nice.

Những lựa chọn ở hiện tại hoặc tương
lai sẽ quyết định cuộc sống, con
đường mà bạn sẽ đi sau này.
Đưa ra lựa chọn cũng giống như việc
tung một con súc sắc, nó sẽ quyết
định hành trình đó có tốt đẹp hay
không.
Xin chào tất cả các bạn, đây là

Hi everybody, this is Misterduncan

Chờ chút đã! Tôi nghĩ ra rồi! Đây là
một chủ đề khá thú vị. Được rồi, bắt
đầu thôi!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Page | 1

Học tiếng Anh với Misterduncan

Unit 68

--------------------------------------------------------------------------------------------in England, how are you today? Are chương trình Misterduncan của nước
you okay? I hope so! Are you happy? Anh xinh đẹp, hôm nay các bạn thế
nào? Các bạn khỏe chứ? Tôi hy vọng
I hope so!
như vậy! các bạn có vui vẻ không?
Tôi hy vọng như vậy.
In this lesson we are going to take a
look at two things, that in each
person’s life, may have to be done
once or many times on a daily basis.

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm
hiểu hai vấn đề mà trong cuộc đời
của mỗi ngừoi ai cũng phải thực hiện
một hoặc nhiều lần.

They are actions that can shape not
only your day, but in some cases,
your entire life.
In today’s lesson I will talk about
making… Choices and Decisions

Đây là những hành động không chỉ có
thể ảnh h...
Học tiếng Anh với Misterduncan Unit 68
---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Page | 1
Unit 68 - Choices and Decisions
You know the world of English is a
fun and exciting place to be. I’m so
glad you could join me for another
lesson.
So here I am once again at my
computer, with another English
lesson to prepare. Which subject
should I talk about this time?
There are so many choices, so many
things to choose from, it’s really hard
to decide.
Wait a minute! I’ve got it! Oh yes
that’s a good subject. Okay, let’s get
to work!
The choices you make today and
tomorrow will decide life’s journey
on the path you follow. The choices
you make like the throw of the dice
will decide if your journey is
unpleasant or nice.
Hi everybody, this is Misterduncan
Bài 68 - Lựa chọn và Quyết định
Các bạn biết đấy thế giới tiếng Anh
là một nơi rất vui nhộn và thú vị để
khám phá. Tôi rất vui khi các bạn có
thể cùng tôi tiếp tục khám phá bài học
ngày hôm nay.
Một lần nữa tôi lại ở đây với cái máy
tính của tôi để chuẩn bị bài học tiếng
Anh tiếp theo. Lần này tôi nên nói về
chủ đề gì đây?
Có quá nhiều chọn lựa, quá nhiều thứ
để chọn, nên rất khó để quyết định.
Chờ chút đã! Tôi nghĩ ra rồi! Đây là
một chủ đề khá thú vị. Được rồi, bắt
đầu thôi!
Những lựa chọn ở hiện tại hoặc t
ương
lai sẽ quyết định cuộc sống, con
đường mà bạn sẽ đi sau này.
Đưa ra lựa chọn cũng giống như việc
tung một con súc sắc, nó sẽ quyết
định hành trình đó có tốt đẹp hay
không.
Xin chào tất cả các bạn, đây là
Học tiếng Anh với Misterduncan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng Anh với Misterduncan - Người đăng: redwaytotheblue
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Học tiếng Anh với Misterduncan 9 10 291