Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng Nhật

Được đăng lên bởi Mốc Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 574 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bảng chữ cái katakana
Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm


2
↓

↓

↓3

↓

↓

↓

1

↓

2

4

↓

↓

↓

↓

↓

ho

1

↓

↓

2

2

↓

he
2

↓

↓
1

fu
1↓

hi

1 2 3

1

ha

3

↓

↓
↓
1

↓

2↓

no

↓

ne

1

nu

1

↓3

1

↓
2

↓

↓

↓

↓
2

↓

ni

to
4

2

2

2

1↓

↓

te

↓
1

1

↓

↓
↓

na

tsu

1

chi

2
↓

↓
1

2

↓

3

↓

ta

1↓

↓
2

so

↓
1

↓

3

se

3

↓

2

↓
3

su

1 2

↓
↓

↓

1

↓

↓

1

↓

3

shi

2

sa
1

2→

ko

↓
1

↓

↓

1→

ke

2↓

ku
1→

2

1→

ki

↓
1
↓

o

3↓

↓
1
↓

e

1

↓

1

2

u

2

i

2

3↓

2↓

ka

1→

↓
3

↓
1

2
↓

↓
2

2
↓

1

2

1→

↓3

3
↓

2
↓

a

↓

1

2
↓

1→

3

↓
2

↓

mi

mu

1

↓

ma
2

2

1

↓

↓

↓
1
↓
2

mo

↓
3

yo

2
1↓

1↓

2↓

yu

1↓

2↓

1↓

ya

2

↓1
↓

me

↓

↓

3

↓

re

↓

ro

↓
↓

1

ru

3↓

ri

12

2
1↓

ra

↓

2

↓

wa

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

o

n

43
4
3

zo
4
3

do
6
5

be

bo

pu

pe

po

5

bu
3

3

pa

3

bi

de
3

4
3

4
3

ba

zu

5
4

ji

ze

5
4

5
4

5
4

da

zu

go

4
3

ji

ge

4
3

5
4

5
4

za

gu

54

gi

43

5
4

43

ga

pi

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

kya

kyu

kyo

sha

shu

sho

cha

chu

cho

nya

nyu

nyo

hya

hyu

hyo

mya

myu

myo

rya

ryu

ryo
5
4

5
4

5
4

gya

gyu

gyo

5
4

5
4

5
4

ja

ju
4
3

byu

4
3

4
3

bya

jo

byo

3

3

3

pya

pyu

pyo

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.

...
1
1
1
1
1
1→
2→
1→
1
1→
1
1
1
1
3
1
2
3
3
1
2
2
2
3
2
1
2
3
3
3
1
1
2
1
1
3
1
3
1
1
1
a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
oyuyay
ra ri ru re ro
wa o n
Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved.
http://www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
Xin truy cập trang web để luyện cách phát âm
www.nhk.or.jp/lesson/vietnamese/
Bảng chữ cái katakana
Học tiếng Nhật - Trang 2
Học tiếng Nhật - Người đăng: Mốc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Học tiếng Nhật 9 10 413