Ktl-icon-tai-lieu

Học tiếng Nhật - Bài 2 Phát âm tiếng Nhật

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
+ F WLGQJ 1K W
WLG
|}Ӽӕӻ|~Ӎ 1LKRQJR ZR QDUDX
1JX\MQ Ò F +»QJ D ಪᬩ
%¢L 

3K£
WLG
3K£W ¤P WLGQJ 1K W༢'

ӣጭ

+O WKS
WKDQK WLG
 +O WKSQJ ¤P WKDQK WLGQJ 1K W
1JX\¬
Y¢
Ó£Q
1JX\¬Q ¤P Y¢ ¤P Ó£Q 7LGQJ 1K W Fµ  QJX\¬Q ¤P Ӊ


ԁ

ԃ

ԅ

Ӌ

Ӎ z

z

ԇ F£F ¤P Q¢\ Ó¬_F SK£W ¤P Fµ WU¬ QJ Ó JLSQJ QKDX

QGX VR Y L QSL QK5F O¢ P W SK£FK  &£F ¤P Ó£Q WURQJ E7QJ +LUDJDQD Y¢
.DWDNDQD FQJ Fµ F»QJ WU¬ QJ Ó
&£F ¤P ӳ

ӵ

~





W F O¢ P W SK£FK 

 WK¬ QJ Ó¬_FNGW K_S Y L F£F ¤P NK£F QK¬

FKR WURQJ E7QJ VDX
„P JK«S ÓR7Q ¤P
JK«

F£F ¤P JK«S WURQJ E7QJ VDX Ó¬_F SK£W ¤P Fµ WU¬ QJ Ó

E?QJ F£F ¤P Ó£Q QK¬ WURQJ E7QJ +LUDJDQD Y¢ E7QJ .DJDNDQD
ӎӲ € N\D

ӎӴ € N\X

ӎ~ € N\R

{Ӳ Ԏ VKD

{Ӵ Ԏ VKX

{~ Ԏ VKR

ӜӲ  FKD

ӜӴ  FKX

Ӝ~  FKR

|Ӳ  Q\D

|Ӵ  Q\X

|~  Q\R

ӧӲ  K\D

ӧӴ  K\X

ӧ~  K\R

ӮӲ  P\D

ӮӴ  P\X

Ӯ~  P\R

~Ӳ  U\D

~Ӵ  U\X

~~  U\R

ӏӲ € J\D

ӏӴ € J\X

ӏ~ € J\R

{Ӳ ԏ MD

{Ӵ ԏ MX

{~ ԏ MR

ӨӲ  E\D

ӨӴ  E\X

Ө~  E\R

1

өӲ  S\D
1JX\¬
G¢
1JX\¬Q ¤P G¢L

өӴ  S\X

ө~  S\R

7URQJ WLGQJ 1K W Fµ F£F QJX\¬Q ¤P G¢L NKL SK£W ¤P WU¬ QJ

Ó WK¬ QJ E?QJ NKR7QJ KDL O;Q ¤P Ó£Q QK QJ ¤P WURQJ E7QJ +LUDJDQD Y¢
.DWDNDQD
Ӊ



DD

Ӌ

ԁ

LL

Ӎ

ԃ

XX

z

ԅ

HH

z

ԇ

RR

JK« WU¬
„P JK«S WU¬ QJ ¤P ¤P G¢L

F£F ¤P JK«S WURQJ E7QJ VDX Ó¬_F SK£W ¤P Fµ

WU¬ QJ Ó E?QJ NKR7QJ KDL O;Q ¤P Ó£Q W F KDL SK£FK 
zӍ

ԇ

RR

ӔӍ

Ԋ

NRR

ӘӍ



VRR

|Ӎ



WRR

ӣӍ



QRR

}Ӎ



KRR

ӱӍ



PRR

~Ӎ



\RR

ӶӍ



URR

&K¼ ¿ 7URQJ QKLIX W¢L OLOX WLGQJ 1K W NKL F£F ¤P G¢L Ó¬_F YLGW E?QJ FK
/D 0¥ WK¬ QJ G»QJ G9X QJDQJ SK¯D WU¬Q QJX\¬Q ¤P QK¬ 
  ÒK Ó£Q JL7Q W¶L
WKD\ WKG ¤P G¢L Q¢\ E?QJ KDL QJX\¬Q ¤P Ó QJ OLIQ QKDX YI ¿ QJKëD WK® RR
W¬£QJ Ó¬£QJ Y L 
 ¤P XX W¬£QJ Ó¬£QJ Y L  
&£F ¤P G¢L NK£F

2

ӎӴӍ

€ԃ

N\XX

ӎ~Ӎ

€

N\RR

{ӴӍ

Ԏԃ

VKXX

{~Ӎ

Ԏ

VKRR

ӜӴӍ

ԃ

FKXX

Ӝ~Ӎ



FKRR

|ӴӍ

ԃ

Q\XX

|~Ӎ



Q\RR

ӧӴӍ

ԃ

K\XX

ӧ~Ӎ



K\RR

ӮӴӍ

ԃ

P\XX

Ӯ~Ӎ



P\RR

~ӴӍ

ԃ

U\XX

~~Ӎ



U\RR

ӏӴӍ

€ԃ

J\XX

ӏ~Ӎ

€

J\RR

{ӴӍ

ԏԃ

MXX

{~Ӎ

ԏ

MRR

ӨӴӍ

ԃ

E\XX

Ө~Ӎ



E\RR

өӴӍ

ԃ

S\XX

ө~Ӎ



S\RR

&£F ¤P JK«S Y L Ӑ Y¢ € [ FXSL KDL ¤P 
ӎӲӐ

€€

N\DNX

ӎӴӐ

€€

N\XNX

ӎ~Ӑ

€€

N\RNX

{ӲӐ

Ԏ€

VKDNX

{ӴӐ

Ԏ€

VKXNX

{~Ӑ

Ԏ€

VKRNX

ӜӲӐ

€

FKDNX

ӜӴӐ

€

FKXNX

Ӝ~Ӑ

€

FKRNX

|ӲӐ

€

Q\DNX

|ӴӐ

€

Q\XNX

|~Ӑ

€

Q\RNX

ӧӲӐ

€

K\DNX

ӧӴӐ

€

K\XNX

ӧ~Ӑ

€

K\RNX

ӮӲӐ

€

P\DNX

ӮӴӐ

€

P\XNX

Ӯ~Ӑ

€

P\RNX

~ӲӐ

€

U\DNX

~ӴӐ

€

U\XNX

~~Ӑ

€

U\RNX

ӏӲӐ

€€
...
1
+
++
+
F
FF
FWL
WLWL
WLG
GG
GQJ1K
QJ1KQJ1K
QJ1K
W
WW
W

























 



































    
 ԁ ԃ ԅ ԇ


   
















        
 Ԏ   Ԏ   Ԏ 
        
        
        
        
        
        
 ԏ   ԏ   ԏ 
        
Học tiếng Nhật - Bài 2 Phát âm tiếng Nhật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học tiếng Nhật - Bài 2 Phát âm tiếng Nhật - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Học tiếng Nhật - Bài 2 Phát âm tiếng Nhật 9 10 545