Ktl-icon-tai-lieu

Hội thoại về Environment

Được đăng lên bởi Phuong Chiip
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Environment
A: hello!what are you doing?
B:I’m reading Environmental news.
A: how is the climate changing?
B: hot and hot, often refered to as “global warming”
A:what causes the climate changes?
B:the climate changes is causes by factor such as biotic processes,plate tectonics,volcanic
eruptions,certain human activities.
A:do you think overpopulation is an important environmental issue?
B:yes.Effect of human overpopulation:not enough fresh water,depletion of natural resources,air
pollution,water pollution,soil contamination,noise pollution.
A:what can we do to improve the surrounding environment?
B: recycling of water,paper,plastic…not littering!
A:I hope that environment is not polluted anymore.
B:me too.

...
Environment
A: hello!what are you doing?
B:I’m reading Environmental news.
A: how is the climate changing?
B: hot and hot, oen refered to as “global warming
A:what causes the climate changes?
B:the climate changes is causes by factor such as bio#c processes,plate tectonics,volcanic
erup#ons,certain human ac#vi#es.
A:do you think overpopula#on is an important environmental issue?
B:yes.E&ect of human overpopula#on:not enough fresh water,deple#on of natural resources,air
pollu#on,water pollu#on,soil contamina#on,noise pollu#on.
A:what can we do to improve the surrounding environment?
B: recycling of water,paper,plas#c…not li(ering!
A:I hope that environment is not polluted anymore.
B:me too.
Hội thoại về Environment - Người đăng: Phuong Chiip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Hội thoại về Environment 9 10 946