Ktl-icon-tai-lieu

Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi nhisociu07
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh - hữu ích cho người
đi du lịch
Cùng học các cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh để tự tin giao tiếp, không bị lạc khi
đi du lịch nước ngoài nhé!

1. Hỏi đường





Can you tell me the best way of getting to your office? Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để
đến văn phòng của anh không?
How do I get to your office? Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?
What's the quickest way of getting to your office? Cách nào đến được văn phòng của anh
nhanh nhất?
Where are you exactly? Chính xác là anh ở đâu?

2. Tiếp nhận thông tin




Will you be coming by car or by train? Anh sẽ đến bằng xe hơi hay bằng xe lửa?
It's much easier if you take the train. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đi xe lửa.
Which hotel are you staying at? Anh định ở lại khách sạn nào?

3. Thông tin chung

We're not far from… / We're quite close to… Chúng tôi không ở xa... / Chúng tôi đang rất



gần...



It's about a mile / kilometre / two blocks from… Khoảng một dặm / km / hai dãy nhà từ...
We're opposite / next to / in front of / across the road from / round the corner from the
supermarket. Chúng tôi đang ở đối diện / cạnh / trước / bên kia đường / khúc quanh từ siêu thị.

4. Đưa ra chỉ dẫn










Come off the motorway / highway at Junction / Exit 12. Ra khỏi xa lộ / đường cao tốc tại
Junction / Lối ra 12.
It's signposted "Manchester". Đó là biển hiệu "Manchester".
Follow the signs to… Đi theo các ký hiệu đến...
There's a one-way system in the centre of town. Có một hệ thống một chiều ở trung tâm của
thành phố.
Take the "A12" to "Chelmsford". Đi theo "A12" đến "Chelmsford".
Go straight on / left / right at the lights / at the roundabout /at the junction of … and … Đi
thẳng trên/ trái / phải chỗ đèn (giao thông)/ ở bùng binh / ở ngã ba của... và...
Go past the supermarket. Đi qua siêu thị.
You'll come to / see … Bạn sẽ đến / nhìn thấy...
It's the first turning on the right after the bank. Đó là con đường rẽ đầu tiên ngay sau ngân
hàng.

5. Sử dụng các điểm mốc để ra chỉ dẫn





You'll see a large sign / roundabout. Bạn sẽ thấy một biển hiệu lớn / bùng binh.
On your left you'll see an industrial centre / a hospital / the police station. Anh sẽ thấy một
trung tâm công nghiệp / bệnh viện / trạm cảnh sát ở phía bên trái.
Just after the level crossing / shopping centre (or mall). Chỉ ngay sau cổng xe lửa/ trung tâm
mua sắm.
Go past the petrol station / the garage. Đi qua trạm xăng / nhà xe.

6. Những mẹo khác






Nếu bạn đưa ra chỉ dẫn đư...
Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh - hữu ích cho người
đi du lịch
Cùng học các cách hỏi và chỉ đường bằng tiếng Anh để tự tin giao tiếp, không bị lạc khi
đi du lịch nước ngoài nhé!
1. Hỏi đường
Can you tell me the best way of getting to your office? Anh thể chỉ tôi ch tốt nhất để
đến văn phòng của anh không?
How do I get to your office? Làm sao tôi đến được văn phòng của anh?
What's the quickest way of getting to your office? Cách nào đến được văn phòng của anh
nhanh nhất?
Where are you exactly? Chính xác là anh ở đâu?
2. Tiếp nhận thông tin
Will you be coming by car or by train? Anh sẽ đến bằng xe hơi hay bằng xe lửa?
It's much easier if you take the train. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đi xe lửa.
Which hotel are you staying at? Anh định ở lại khách sạn nào?
3. Thông tin chung
Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh - Trang 2
Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh - Người đăng: nhisociu07
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hỏi và chỉ đường trong tiếng Anh 9 10 735