Ktl-icon-tai-lieu

HOW OFTEN

Được đăng lên bởi lethao1211
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Howoften do/does + S + Vo…?

II.

The Present Simple:

How often do/does + S + Vo…?
How often do they go camping?

Theysometimesgo camping.

How often does he go camping?

Hesometimesgoescamping.

How often do they goswimming?

Theyoftengoswimming.

How often does he goswimming?

Heoftengoesswimming.

How often do theyridebikes?

Theyusuallyride bikes.

How often does heride a bike?

Heusuallyridesabike.

How often do theyplay tennis?

They……………playtennis.

How often doesshe play tennis?

She…………….playstennis.

Always



usually

They…………………go camping.

often sometimes



never

He…………………….goescamping.

Practice with the following activities

play basketball

skip rope

play badminton

play table tennis

play soccer

jog

do aerobics

play volleyball

go to the zoo

read books

play soccer

go shopping

go to the park

go fishing

...
Howoften do/does + S + Vo…?
HOW OFTEN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOW OFTEN - Người đăng: lethao1211
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
HOW OFTEN 9 10 207