Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn dịch sang tiếng Anh tên cơ quan, chức vụ trong hệ thống hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 9156 lần   |   Lượt tải: 35 lần
Cách dịch tên cơ quan đơn vị, quan chức lãnh đạo
HƯỚNG DẪN DỊCH QUỐC HIỆU, TÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CHỨC DANH LÃNH
ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC SANG TIẾNG
ANH ĐỂ GIAO DỊCH ĐỐI NGOẠI

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn
vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao
dịch đối ngoại.

Điều 1. Phạm vi và nội dung dịch sang tiếng Anh
1. Trong Thông tư này Quốc hiệu, tên cơ quan và chức danh trong hệ thống hành chính nhà nước cấp
trung ương được dịch đầy đủ sang tiếng Anh; tên của các đơn vị thuộc cơ quan và Ủy ban nhân dân các
cấp được dịch phần danh từ chung.
2. Ban hành kèm theo Thông tư này "Phụ lục dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh
đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại".
3. Tên viết tắt theo chữ cái tiếng Anh của các Bộ (ví dụ: Bộ Ngoại giao là MOFA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
là MPI), cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được dịch trên cơ sở thực tế các cơ quan đã sử dụng
trong các văn bản đối ngoại.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương dịch tên đầy đủ của các đơn vị, tổ chức trực thuộc, các chức danh chưa được dịch trong phụ
lục Thông tư này sang tiếng Anh và lập thành văn bản để sử dụng đối ngoại.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
- Thông tư này được đăng trên Website của Bộ Ngoại giao để tra cứu.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị liên quan liên hệ với Trung tâm Biên
phiên dịch Quốc gia Bộ Ngoại giao để tham khảo về cách dịch cụ thể./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đoàn Xuân Hưng

1/15

PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2009/TT-BNG ngày 09 tháng 7 năm 2009)
BẢNG HƯỚNG DẪN DỊCH QUỐC HIỆU, TÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ CHỨC DANH LÃNH
ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC SANG TIẾNG ANH
ĐỂ GIAO DỊCH ĐỐI NGOẠI
1. Quốc hiệu, chức danh Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước
Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam

Socialis...
1/15
ch dịch tên cơ quan đơn vị, quan chức lãnh đạo
ỚNG DẪN DỊCH QUỐC HIỆU, TÊN CÁC C
Ơ QUAN, ĐƠN V
CHỨC DANH LÃNH
ĐẠO, CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC SANG TIẾNG
ANH ĐỂ GIAO DỊCH ĐỐI NGOẠI
Căn c
ứ Nghị
ịnh số 178/2007/N
Đ
-
CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c
ủa Chính phủ quy
ịnh chức n
ăng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 15/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;
Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao hướng dẫn dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn
vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao
dịch đối ngoại.
Điều 1. Phạm vi và nội dung dịch sang tiếng Anh
1. Trong Thông tư này Quốc hiệu, tên cơ quan và chức danh trong hệ thống hành chính nhà nước cấp
trung ương được dịch đầy đủ sang tiếng Anh; tên của các đơn vị thuộc cơ quan và Ủy ban nhân dân các
cấp được dịch phần danh từ chung.
2. Ban hành kèm theo Thôngnày "Phụ lục dịch Quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh
đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh đ giao dịch đối ngoại".
3. Tên viết tắt theo chữ cái tiếng Anh của các Bộ (ví dụ: Bộ Ngoại giao là MOFA, Bộ Kế hoạch và Đầu t
ư
là MPI), cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được dịch trên cơ sở thực tế các cơ quan đã s
ử dụng
trong các văn bản đối ngoại.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương dịch tên đầy đủ của các đơn vị, tổ chức trực thuộc, các chức danh chưa được dịch trong phụ
lục Thông tư này sang tiếng Anh và lập thành văn bản để sử dụng đối ngoại.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Tng tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày đăng Côngo.
- Tng tư này được đăng trên Website của Bộ Ngoại giao để tra cứu.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị liên quan liên hệ với Trung tâm Biên
phiên dịch Quốc gia Bộ Ngoại giao đ tham khảo về cách dịch cụ thể./.
KT. B
Ộ TR
Ư
ỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đoàn Xuânng
Hướng dẫn dịch sang tiếng Anh tên cơ quan, chức vụ trong hệ thống hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn dịch sang tiếng Anh tên cơ quan, chức vụ trong hệ thống hành chính nhà nước - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Hướng dẫn dịch sang tiếng Anh tên cơ quan, chức vụ trong hệ thống hành chính nhà nước 9 10 331