Ktl-icon-tai-lieu

I can do it

Được đăng lên bởi Do Quynh Trang
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2830 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I CAN DO IT
TIN VAØO CHÍNH MÌNH
(How to use affirmations to change your life)

INTRODUCTION
HEALTH
FORGIVENESS
PROSPERITY
CREATIVITY
LOVE & ROMANCE
JOB SUCCESS
STRESS-FREE LIVING
SELF-ESTEEM
IN CONCLUSIONS

INTRODUCTION

LỜI GIỚI THIỆU

The Power of Affirmations

Sức mạnh của sự Tự Khẳng định

Today is big day, today is a day for you

Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay chính là thời

begin creating a joyous, fulfilling life. Today is

điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay

the day to begin to release all your limitations.

là ngày bạn sẽ đƣợc giải phóng khỏi mối bận tâm về

Today is the day for you to learn the secrets of

những hạn chế, khiếm khuyết của bản thân. Hôm nay là

life. You can change your life for the better. You ngày mà bạn sẽ khám phá những bí mật của cuộc sống.
already have the tools within you to do so.

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi để có đƣợc một cuộc

These tools are your thoughts and your beliefs.

sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn bởi bạn đã có trong tay

In this book, I will teach you how to use these

những công cụ, những điều cần thiết. Đó chính là suy

tools to improve the quantity of your life.

nghĩ và niềm tin của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ

For those of you who aren’t familiar with hƣớng dẫn bạn cách làm thế nào để thực hiện sự thay
the benefits of positive affirmations, I’d like to
explain a little about them. An affirmations is

đổi đó bằng những công cụ sẵn có.
Tôi muốn giải thích đôi chút về những ích lợi của

really anything you say or think. However a lot sự tự khẳng định tích cực cho những ai còn đang mơ hồ
of what we normally say and think is quite

về chúng. Sự khẳng định chính là những gì chúng ta nói

negative and doesn’t create good experiences

hoặc suy nghĩ. Thế nhƣng phần lớn những điều chúng

for us. We have to retrain our thinking and

ta nói ra hoặc suy nghĩ ít nhiều đều mang tính tiêu cực,

speaking in to positive patterns if we want to

không đem lại cho chúng ta những cảm xúc, trải nhiệm

change our lives.

tốt đẹp nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi cuộc đời mình,

An affirmations opens the door. It’s a
beginning point on the path to change. In

chúng ta phải tập suy nghĩ và nói những lời lạc quan,
tích cực.

essence, you’re saying to your subconscious

Sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh

mind: “I am taking responsibility. I am aware

cửa, đó là điểm bắt đầu của con đƣờng dẫn đến sự thay

that there is something I can do to change.” đổi. Là khi bạn bắt đầu nói với tiềm thức của mình r...
I CAN DO IT
TIN VAØO CHÍNH MÌNH
(How to use affirmations to change your life)
INTRODUCTION
HEALTH
FORGIVENESS
PROSPERITY
CREATIVITY
LOVE & ROMANCE
JOB SUCCESS
STRESS-FREE LIVING
SELF-ESTEEM
IN CONCLUSIONS
I can do it - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
I can do it - Người đăng: Do Quynh Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
I can do it 9 10 251