Ktl-icon-tai-lieu

IDENTITY CONTACT AND INTERGROUP ENCOUNTER.

Được đăng lên bởi hangtran293-gmail-com
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
entation

Welcome to

Welcome to our presentation

Cross-cultural communication
Instructor:
Group 5:

Hồ Thị Mỹ Hậu
Trần Thị Mỹ Hằng

Hoàng Nữ Phương
Nguyễn Thị Hằng Nga
Lê Thị Thủy
Bùi Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Hồng Minh

IDENTITY CONTACT AND INTERGROUP ENCOUNTER

CONTENT
A. Social identity theory and its associated constructs: A boundary­regulation approach
1. Social identity theory
2.Social categorization
B. Intergroup attribution: sense­making process
1. Attribution Theory
2. Attribution Biases
3. Intergroup Attribution Theory
C.Mindsets: Affective and Cognitive Filter
1. Intergroup Perception
2.Ethnocentrism and communication:
3.Stereotype andcommunication

D.Prejudice and Communication
1.Conception.
2.The way to reduce prejudice and discriminatory
3.Racisminsociety.

in intergroupencounter.

Vocabulary

o Self-image (n): sự tự nhận thức về bản thân
o Self-esteem (n): lòng tự trọng
o Self-worth (n): tự phụ

o self-serving (n): vị kỉ
o Affective and cognitive filter: bộ lọc cảm xúc và nhận thức
o perception: (n) Sự nhận thức
o ethnocentrism: (n)Chủ nghĩa vị chủng
o stereotype: (n) sự rập khuôn
o prejudice =bias: (n)thành kiến

A. Social identity theory and its associated
constructs: A boundary-regulation approach

MY HANG

Prejudiced remarks
MY HANG

Group membership pride
MY HANG

Negatively stigmatized
MY HANG

Positively stigmatized
MY HANG

oneof these conditions is hightened

cultural or ethnic/racial identity distinctiveness

group-based differentiation and inclusion

MY HANG

Out-group-based

Skin color

MY HANG

language

MY HANG

religion

MY HANG

In-group-based

ethnicity

MY HANG

In-group-based
race

MY HANG

1. Social identity theory

Social identity
MY HANG

Social identity theory
MY HANG

People can improve their membership self-image in two ways :

Enhancingthe status of thegroupwhich

Bolstering their personal identity

webelong

Ex: “Americanis the best country in the

 Ex:

world! ”

MY HANG

“You are really smart person”

Characteristics of the self and in-group relationship

Loyalty and preference

MY HANG

In-group favoritism principle

Norm and behavior
 In-group more than out-group categories.
MY HANG

Positive in-group evaluation

view of our own membership identities positively
identity security, trust, inclusion , and connection

MY HANG

Ethnocentrically in different cultures

Protect
 Group membership boundaries
 Habitual way of thinking , feeling, responding
MY HANG

2. SOCIALCATEGORI...
W
e
l
c
o
m
e
t
o
o
u
r
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
Welcome to our presentation
IDENTITY CONTACT AND INTERGROUP ENCOUNTER. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
IDENTITY CONTACT AND INTERGROUP ENCOUNTER. - Người đăng: hangtran293-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
IDENTITY CONTACT AND INTERGROUP ENCOUNTER. 9 10 394