Ktl-icon-tai-lieu

Idioms

Được đăng lên bởi Bảo Ngọc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 461 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Có qua có lại mới toại lòng nhau --> You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ --> New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng --> It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay --> With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do --> Nothing is more precious than independence and
freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn --> Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ --> Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy --> To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ --> Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy --> You get what you pay for
11. Khỏe như trâu --> As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã --> All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương --> Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn --> Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt --> Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo --> Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài --> Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật --> It’s no use beating around the bush
19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên --> Man proposes God deposes
20. Xa mặt cách lòng --> Out of sight out of mind
21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn --> East or West home is best
22. Chín người 10 ý --> So many men, so many minds
23. Không ai hoàn hảo cả --> Every man has his mistakes
24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng --> Love me love my dog
25. Cái gì đến cũng đến --> What will be will be
26. Sông có khúc người có lúc --> Every day is not Sunday
27. Nhập gia tùy tục --> When in Rome do as the Romans do
28. Cười người hôm trước hôm sau người cười --> He laughs best who laughs last

29. Chậm mà chắc --> Slow but sure
30. Cái nết đánh chết cái đẹp --> Beauty is only skin deep
31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào --> Jack of all trades and master of none
32. Nồi nào úp vung nấy --> Every Jack has his Jill
33. Hoạn nạn mới biết bạn hiền --> A friend in need is a friend indeed
34. Ác giả ác báo --> Curses come home to roost
35. Tay làm hàm nhai --> No pains no gains
36. Tham thì thâm --> Grasp all lose all
37. Nói thì dễ làm thì khó --> Easier said than done
38. Dễ được thì cũng dễ mất --> Easy come easy go
39. Phi thương bất phú --> Nothing venture nothing gains
40. Mỗi thời mỗi cách --> Other times other ways
41. Còn nước còn tát --> While there’s ...
1. Có qua có lại mới toại lòng nhau --> You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ --> New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng --> It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay --> With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do --> Nothing is more precious than independence and
freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn --> Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ --> Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy --> To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ --> Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy --> You get what you pay for
11. Khỏe như trâu --> As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã --> All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương --> Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn --> Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt --> Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo --> Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài --> Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật --> It’s no use beating around the bush
19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên --> Man proposes God deposes
20. Xa mặt cách lòng --> Out of sight out of mind
21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn --> East or West home is best
22. Chín người 10 ý --> So many men, so many minds
23. Không ai hoàn hảo cả --> Every man has his mistakes
24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng --> Love me love my dog
25. Cái gì đến cũng đến --> What will be will be
26. Sông có khúc người có lúc --> Every day is not Sunday
27. Nhập gia tùy tục --> When in Rome do as the Romans do
28. Cười người hôm trước hôm sau người cười --> He laughs best who laughs last
Idioms - Trang 2
Idioms - Người đăng: Bảo Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Idioms 9 10 750