Ktl-icon-tai-lieu

INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

Được đăng lên bởi luuhunghp96
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM

WRITING ANSWER SHEET
Candidate Name: ...........................................................

Candidate Number: ..................................................

Centre Name: .................................................................

Date: .........................................................................

Module:

ACADEMIC

GENERAL TRAINING

(Tick as appropriate)

TASK 1

EXAMINER’S USE ONLY
EXAMINER 2 NUMBER: ..........................................

CANDIDATE NUMBER: .............................................

EXAMINER 1 NUMBER: ..........................................

–2–

EXAMINER’S USE ONLY

EXAMINER 2
TA
TASK 1
EXAMINER 1
TA
TASK 1

CC

CC

LR

LR

UNDERLENGTH

NO OF
WORDS

PENALTY

OFF-TOPIC

MEMORISED

ILLEGIBLE

UNDERLENGTH

NO OF
WORDS

PENALTY

OFF-TOPIC

MEMORISED

ILLEGIBLE

GRA

GRA

TASK 2

–3–

EXAMINER’S USE ONLY

–4–

EXAMINER’S USE ONLY
EXAMINER 2 TR
TASK 2
EXAMINER 1
TR
TASK 2

CC

CC

LR

LR

GRA

GRA

UNDERLENGTH

NO OF
WORDS

PENALTY

OFF-TOPIC

MEMORISED

ILLEGIBLE

UNDERLENGTH

NO OF
WORDS

PENALTY

OFF-TOPIC

MEMORISED

ILLEGIBLE

...
WRITING ANSWER SHEET
Candidate Name: ........................................................... Candidate Number: ..................................................
Centre Name: ................................................................. Date: .........................................................................
Module: ACADEMIC GENERAL TRAINING (Tick as appropriate)
TASK 1
EXAMINER 2 NUMBER: ..........................................
CANDIDATE NUMBER: ............................................. EXAMINER 1 NUMBER: ..........................................
EXAMINER’S USE ONLY
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM - Trang 2
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM - Người đăng: luuhunghp96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM 9 10 640