Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (MẪU)

Được đăng lên bởi Thanh Truc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1013 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu 01-ĐA-Điện -Điện tử-2010

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (MẪU)
Tên đồ án: ……………………………………………………………………
Sinh viên thực hiện: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………………………..
E_mail: ………………………ĐT:…………………………………………..
Giáo viên hướng dẫn:…………………………………………………………
E_mail:………………………ĐT:……………………………………………
Kế hoạch thực hiện chi tiết:

TT

NỘI DUNG

1

Tìm hiểu
- Các sản phẩm đã được ứng dụng trong
thực tế
- Phân tích yêu cầu của đề tài
- Thu thập các thông tin có liên quan
- Các kiến thức cần có để phục vụ
nghiên cứu đề tài
- Thiết kế sơ đồ khối thiết bị
(Báo cáo giáo viên hướng dẫn)
1. Hoàn thiện sơ đồ khối thiết bị. Và
phân tích chức năng các khối. (viết
tay)
2. Chọn lựa giải pháp thực hiện
3. Phương pháp ghép nối giữa các khối
với nhau.
4. Thiết kế mạch nguyên lý các khối ,
phân tích chức năng các phần tử trong
mạch và nguyên tắc làm việc của
mạch điện. (viết tay)
(Báo cáo giáo viên hướng dẫn)
5. Tính toán và lựa chọn các tham số
của mạch điện (giá trị linh kiện, loại
linh kiện sử dụng, điện áp, dòng điện,
trong các mạch, công suất mạch, công
suất nguồn….).
6. Chọn các linh kiện thực tế gần với
các giá trị đã tính, Tính toán theo giá
trị thực tế.
7. Viết thuyết minh báo cáo kết quả
(Báo cáo giáo viên hướng
dẫn)

2

3

4

1. Khảo sát mạch điện của thiết bị trên
chương trình mô phỏng (Tina,
CircuitMaker,
Electricworkben,
Proteurs…). Viết báo cáo kết quả khảo
sát.
(Báo cáo và giáo viên hướng dẫn tư
vấn kỹ thuật)
2. Lắp ráp trên mạch bo test
(Breadboard) và khảo sát theo từng
khối chức năng (Điện áp nguồn cung
cấp, dòng điện, điện áp thành phần, và
các tham số khác..)
3. Hiệu chỉnh các tham số theo các giá
trị tính toán.
4. Viết thuyết minh báo cáo kết quả
sau khi khảo sát tực tế.
(Báo cáo và giáo viên hướng dẫn tư
vấn kỹ thuật)
1. Thiết kế mạch in (nếu cần)

T. GIAN
(TUẦN)

1

ĐỊA
ĐIỂM

TIẾN ĐỘ
T.HIỆN

PHÂN CÔNG
NHIỆM VỤ

Thư MẫuTừ
ngày: - Phân công nhóm trưởng.
01-ĐA-Điện -Điện tử-2010
viện ………… - Cả nhóm cùng tham gia
đến ngày: tìm hiểu và thảo luận nhóm
………… - Lập kế hoạch thực hiện
- Điện thoại:………….
E_mail:……..

Phòng Từ ngày:
đồ án …………
đến ngày:
Khoa …………
Điện –
Điện
tử

Thảo luận nhóm
Phân công mỗi người phụ
trách một khối công việc
để làm việc (Mục 4,5, 6 và
7 ).
Nguyễn Văn A: ..Công
việc…
Trần Thu B:….

2

Từ ngày: Theo phân chia mỗi người
………… phụ trách một mạch để
đến ngày: khảo sát.
…………

2

Từ ngày:

Mẫu 01-ĐA-Điện -Điện tử-2010

Hưng yên, ngày …… tháng …… năm 20…..
Người lập

...
Mẫu 01-ĐA-Điện -Điện tử-2010
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (MẪU)
Tên đồ án: ……………………………………………………………………
Sinh viên thực hiện: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………………………..
E_mail: ………………………ĐT:…………………………………………..
Giáo viên hướng dẫn:…………………………………………………………
E_mail:………………………ĐT:……………………………………………
Kế hoạch thực hiện chi tiết:
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (MẪU) - Trang 2
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (MẪU) - Người đăng: Thanh Truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN (MẪU) 9 10 216