Ktl-icon-tai-lieu

Key Developing Unit 1 - Unit12

Được đăng lên bởi Dương Việt An
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 532 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UNIT 1: THE WEEKEND



Getting ready: answers will vary
Let’s Listen: 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a.
Answers:
1. She was too tired
2. next weekend
3. next month
4. three
5. a really good-looking guy she met
6. slept
 Let’s Listen:
Task 1: 1 No, 2 No, 3 Yes, 4 Yes, 5 No, 6 Yes.
Task 2: 1c, 2b, 3c, 4b, 5b, 6c
 Let’s Listen:
Task 1: 1c, 2b, 3a, 4c
Task 2: 1a False, 1b True, 2a False, 2b True, 3a False, 3b True, 4a True, 4b False.
Answers:
1. three
2. in high school party
3. by bus
4. a birthday

UNIT 2: TRANSPORTATION




Getting ready: answers will vary
Let’s Listen: A2, B1, C4, D1, E6, F3.
Let’s Listen:
Task 1: 1 False, 2 False, 3 True, 4 False.
Task 2: 1b, 2b, 3a, 4a.
 Let’s Listen:
Task 1: 1. Not good, 2. Good, 3. Okay, 4. Okay
Task 2: 1a, 2c, 3b, 4c.

UNIT 3: RENTING A CAR




Getting ready: 1D, 2F, 3E, 4B, 5C, 6A.
Let’s Listen: A5, B3, C2, D4, E1, F6.
Let’s Listen:
Task 1:
1. one week, medium, airport
2. weekend, large, city.
3. one week, small, airport
4. more than one week, medium, airport
Task 2: 1c, 2b, 3a, 4b.
 Let’s Listen:
Task 1: 1. Accept, 2. Refuse, 3. Refuse, 4. Accept, 5. Refuse, 6. Accept
Task 2: 1 True, 2 False, 3 False, 4 True, 5 True, 6 False.

1

Answers:




The customer already has a city guide.
The customer only needs the car for two days.
6. The customer wants to join to save a lot of money.
UNIT 4: PARTIES



Getting ready: 1b, 2d, 3e, 4f, 5c, 6a.
Let’s Listen: 1b, 2a, 3b, 4a, 5b, 6a.
Answers:
1. an anniversary
2. pizza is a dessert
3. about 7:30
4. Susie
5. in the park
6. tomorrow night
Let’s Listen:
Task 1: A4, B6, C1, D5, E3, F2
Task 2: 1a, 2b, 3c, 4b, 5c, 6a.


 Let’s Listen:
Task 1: 1a, 2a, 3b, 4b.
Task 2: 1d, 2b, 3a, 4c.

UNIT 5: RESTAURANTS



Getting ready: Answer will vary
Let’s Listen: 1b, 2b, 3a, 4b, 5a, 6a, 7b, 8a.
Answers:
1. She has a huge lunch.
2. hamburgers
3. cook
4. She doesn’t feel like eating steak.
5. pizza
6. Japanese food
7. He’s sick of junk food.
8. Thai vegetarian.
 Let’s Listen:
Task 1: 1b, 2a, 3a, 4b, 5a, 6b.
Task 2: 1 False, 2 True, 3 False, 4 True, 5 True, 6 False.

Let’s Listen:
Task 1: Answers:
1. Good: the menu, the food, the prices.
Not good: the location, the interior
2. Good: the location, the interior, the menu, the food.
Not good: the prices.
3. Good: the interior, the menu, the food, the prices.


2

Not good: the location.
4. Good: the location, the food, the prices.
Not good: the interior, the menu.
Task 2: 1 no, 2 yes, 3 yes, 4 yes.
UNIT 6: SHOPPING




Getting ready: ...
1
UNIT 1: THE WEEKEND
Getting ready: answers will vary
Let’s Listen: 1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6a.
Answers:
1. She was too tired
2. next weekend
3. next month
4. three
5. a really good-looking guy she met
6. slept
Let’s Listen:
Task 1: 1 No, 2 No, 3 Yes, 4 Yes, 5 No, 6 Yes.
Task 2: 1c, 2b, 3c, 4b, 5b, 6c
Let’s Listen:
Task 1: 1c, 2b, 3a, 4c
Task 2: 1a False, 1b True, 2a False, 2b True, 3a False, 3b True, 4a True, 4b False.
Answers:
1. three
2. in high school party
3. by bus
4. a birthday
UNIT 2: TRANSPORTATION
Getting ready: answers will vary
Let’s Listen: A2, B1, C4, D1, E6, F3.
Let’s Listen:
Task 1: 1 False, 2 False, 3 True, 4 False.
Task 2: 1b, 2b, 3a, 4a.
Let’s Listen:
Task 1: 1. Not good, 2. Good, 3. Okay, 4. Okay
Task 2: 1a, 2c, 3b, 4c.
UNIT 3: RENTING A CAR
Getting ready: 1D, 2F, 3E, 4B, 5C, 6A.
Let’s Listen: A5, B3, C2, D4, E1, F6.
Let’s Listen:
Task 1:
1. one week, medium, airport
2. weekend, large, city.
3. one week, small, airport
4. more than one week, medium, airport
Task 2: 1c, 2b, 3a, 4b.
Let’s Listen:
Task 1: 1. Accept, 2. Refuse, 3. Refuse, 4. Accept, 5. Refuse, 6. Accept
Task 2: 1 True, 2 False, 3 False, 4 True, 5 True, 6 False.
Key Developing Unit 1 - Unit12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Key Developing Unit 1 - Unit12 - Người đăng: Dương Việt An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Key Developing Unit 1 - Unit12 9 10 756