Ktl-icon-tai-lieu

Key Tactics Listening Basic

Được đăng lên bởi lissnguyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 23307 lần   |   Lượt tải: 480 lần
ANSWER KEY
I UNIT 11

1. First name
Last name
David
Kennedy
Susan
Cruise
Nancy
Abrams
Bob
Jackson
Brian
Smith
Tom
Wilson
2. 1. b 2. a 3. a 4. b 5. a 6. b

3. Task

1

•

1. Name: Bob Jackson
Telephone: 691-3839
Please call.
2. Name: Nancy
Telephone: 391-8246
Please call.
3. Name: Brian Kennedy
Telephone: 271-8914
Hel She will call you.
4. Name: Miss Wilson
Telephone: [No number given]
Hel She will call you.

Task 2
1. b 2. a
4. Task 1

1. Informal
4. Informal
7. Formal

3. c

4, b

2. Formal
5. Formal
8. Formal

3; Informal
6. Informal

Task 2
1. b 2. a 3. b 4. a 5. a 6. b 7. a 8. b

I UNIT
1.

21

Age

about 22
in her teens
almost 25
19 yearsold
in his twenties
in her thirties

Answer

Key

3. Task 1
1. a 2. b
Task 2
1. False

2. Hair
5. Hair
8. Hair

3. a
2. True

3. Height
6. Height

4. a
3. False

4. False

'4. Task 1
1. 7. 2. 5

3. 10 4. 8

5. 13

B. 5

C. 2

D. 1

E. 3

I UNIT 31
1. 1. A 2. F

3. I

4. E

5. D

9. P

10. G 11.0 12.B

B. 1

C. 4

D. 2

E. 3

F. 6

Task 2
1. a 2. c
4. Task 1

3. b

4. c

5. b

6. a

Task 2
A. 4

7. H 8. Q

6. K

13. C 14. M 15. R 16. N 17. J 18. L
2. 1. F 2. E 3. B 4. C 5. D 6. H
7. A 8. G

3. Task 1
A. 5

1.
2.
3.
4.

black shoes
T-shirt, scarf, no rings
shirt, pants, shoulder bag
skirt, sandals

Task 2
1. c 2. b

I UNIT

4

3. a

4. a

C. 4

D. 6

I

1. Task 1

•
Height
about 170 em
tall
not so tall

2. 1. Age
4. Age
7. Age

Hair

short
dark
long
blond
curly
straight
light brown
shoulder-length

A. 3 B. 7
G.5 H.8
Task 2

E. 2 F. 1

1. six thirty
2. twelve o'clock, noon, midnight
3. seven forty-five, a quarter to eight
2. 1. 10:15
2. 2:10
3. 12:00
4. 11:30
5. 3:45
6. 7:50

113

3. Task 1

2

Task

1. b 2. c 3. b 4. a 5. b 6. a 7. a 8. b
3:40,
4:30,
3:00,
3:20,

Task

2

5:45,
6:40,
4:40,
5:10,

7:55,
8:30,
6:30,
7:20,

1. 2:30
3. 10:00

10:15
10:45
8:15
9:40

Task

2

2. 2:30, 10:30
4. 9:55

3. 14
Paris

Tokyo
10 p.m. Friday

8 a.m. Friday

2 p.m. Friday

8 a.m. Saturday

2 p.m. Saturday

10 p.m. Saturday

5 a.m. Sunday

11 a.m. Sunday

7 p.m. Sunday

5 p.m. Monday

11 p.m. Monday

7 a.m. Tuesday

12 p.m. Tuesday

6 p.m. Tuesday

2 a.m. Wednesday

51

1. Task 1
1. c

2. e

Task

2

1. b

2. c

3. a

3. Task 1
1. 8/3, 9:30 a.m.
2. 7/ 28, 8:00 p.m.
3. 8/10, 11:15 a.m.
4. 7/ 26, 3:00 p.m.
5. 9/22, 6:00 p.m.
6. 8/2, 2:00 p.m.

3. No

4. Yes

3. a

4. c

C.2

D.5

E. 6

F. 1

Answers will vary.
2. 1. a 2. b 3. b
4. a

5. a

6. b

61

A. 3
G.8

B.4
H.7

Task

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Has
Has
Isn't
Has
Has
Isn't
Has
Has
...
ANSWER KEY
5. D 6. K
11.0 12.B
17. J 18. L
5. D 6. H
3. Height
6. Height
2. Hair
5. Hair
8. Hair
2. 1. Age
4. Age
7. Age
3. Task 1
1. a 2. b 3. a 4. a
Task
2
1. False 2. True 3. False 4. False
'4. Task 1
1. 7. 2. 5 3. 10 4. 8 5. 13
Task 2
A. 4 B. 5 C. 2 D. 1 E. 3
IUNIT 31
1. 1.A 2. F 3. I 4. E
7. H 8. Q 9. P 10. G
13. C 14. M 15. R 16. N
2.
1. F 2. E 3. B 4. C
7. A 8. G
3. Task 1
A. 5 B. 1 C. 4 D. 2 E. 3 F. 6
Task 2
1. a 2. c 3. b 4. c 5. b 6. a
4. Task 1
1. black shoes
2. T-shirt, scarf, no rings
3. shirt, pants, shoulder bag
4. skirt, sandals
Task 2
1. c 2. b 3. a 4. a
IUNIT 4 I
1. Task 1
A. 3 B. 7 C. 4 D. 6 E. 2 F. 1
G.5 H.8
Task
2
1. six thirty
2. twelve o'clock, noon, midnight
3. seven forty-five, a quarter to eight
2. 1. 10:15 2. 2:10
3. 12:00 4. 11:30
5. 3:45 6. 7:50
3; Informal
6. Informal
Hair
short
dark
long
blond
curly
straight
light brown
shoulder-length
2. Formal
5. Formal
8. Formal
Height
about 170 em
tall
not so tall
I UNIT 11
1. First name Last name
David Kennedy
Susan Cruise
Nancy Abrams
Bob Jackson
Brian Smith
Tom Wilson
2. 1. b 2. a 3. a 4. b 5. a 6. b
3. Task 1
1. Name: Bob Jackson
Telephone: 691-3839
Please call.
2. Name: Nancy
Telephone: 391-8246
Please call.
3. Name: Brian Kennedy
Telephone: 271-8914
Hel She will call you.
4. Name: Miss Wilson
Telephone: [No number given]
Hel She will call you.
Task 2
1. b 2. a 3. c 4, b
4. Task 1
1. Informal
4. Informal
7. Formal
Task 2
1. b 2. a 3. b 4. a 5. a 6. b 7. a 8. b
IUNIT 21
1. Age
about 22
in her teens
almost 25
19 yearsold
in his twenties
in her thirties
Answer Key
113
Key Tactics Listening Basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Key Tactics Listening Basic - Người đăng: lissnguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Key Tactics Listening Basic 9 10 114