Ktl-icon-tai-lieu

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn : Anh văn 7

Được đăng lên bởi Mỳ Tôm
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn : Anh văn 7
Họ và tên : ....................................................Lớp :.........................
I.Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại:(1m)
1. a. skip
b. swim
c. fried
d. milk
2. a. near
b. hear
c. year
d. wear
3. a. tent
b. packet
c. menu
d. never
4. a. usually
b. fly
c. hungry
d. thirsty
II. Chọn từ đúng: (2m)
1. What do you (like / do /play ) in your free time ? I watch T.V
2. What is she doing now ? She (plays /is playing / play ) badminton
3. (How often / How long / How many ) do you go fishing? Sometimes
4. It's very ( hot / cold / warm) in the summer
5. She always (doing/ does / plays) aerobics
6. I'm hungry .I'd like (some / an / any ) chicken
7. I'm going ( to see /see / seeing ) Ngoc Son Temple
8. He wants (be/ to be / being) a teacher
III. Hoàn thành đoạn văn, sử dụng những từ cho sẵn: (2m)
go
night
seasons
winter
are
many
but
cold
There are four(1) ...............in a year. They(2)...........spring, summer, fall and (3) ..........
In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it's cold (4)...............not very cold.
There are (5)................flowers in the spring. In the summer , the day is long and the night is short.
People often (6) ...............swimming. In the winter, it's very (7)..............The day is short and the
(8)...............is long.
IV. Sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa: (2m)
1.sister/ my/ going/ is/ to/ work/ city/ the/ in
.................................................................................................................................
2. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ water/ of
..................................................................................................................................
3. going/ what/ you/ are/ next / do/ to/ weekend?
..................................................................................................................................
4. you/ how/ Hoa/ listen /often/ do/ and/ music/ to?
..................................................................................................................................
V. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi: (2m)
1. The black car is cheaper than the red car
The red car..................................................................................................
2. No one in the class is taller than Nam
Nam..............................................................................................................
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
Môn : Anh văn 7
Họ và tên : ....................................................Lớp :.........................
I.Tìm từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại:(1m)
1. a. skip b. swim c. fried d. milk
2. a. near b. hear c. year d. wear
3. a. tent b. packet c. menu d. never
4. a. usually b. fly c. hungry d. thirsty
II. Chọn từ đúng: (2m)
1. What do you (like / do /play ) in your free time ? I watch T.V
2. What is she doing now ? She (plays /is playing / play ) badminton
3. (How often / How long / How many ) do you go fishing? Sometimes
4. It's very ( hot / cold / warm) in the summer
5. She always (doing/ does / plays) aerobics
6. I'm hungry .I'd like (some / an / any ) chicken
7. I'm going ( to see /see / seeing ) Ngoc Son Temple
8. He wants (be/ to be / being) a teacher
III. Hoàn thành đoạn văn, sử dụng những từ cho sẵn: (2m)
go night seasons winter are many but cold
There are four(1) ...............in a year. They(2)...........spring, summer, fall and (3) ..........
In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it's cold (4)...............not very cold.
There are (5)................flowers in the spring. In the summer , the day is long and the night is short.
People often (6) ...............swimming. In the winter, it's very (7)..............The day is short and the
(8)...............is long.
IV. Sắp xếp những từ sau thành câu có nghĩa: (2m)
1.sister/ my/ going/ is/ to/ work/ city/ the/ in
.................................................................................................................................
2. want/ Tom/ Mary/ and/ glasses/ two/ water/ of
..................................................................................................................................
3. going/ what/ you/ are/ next / do/ to/ weekend?
..................................................................................................................................
4. you/ how/ Hoa/ listen /often/ do/ and/ music/ to?
..................................................................................................................................
V. Viết lại những câu sau sao cho nghĩa không đổi: (2m)
1. The black car is cheaper than the red car
The red car..................................................................................................
2. No one in the class is taller than Nam
Nam...............................................................................................................
3. The weather is fine today
What...............................................................................
4 There is a sink, a tuband a shower in the bathroom
The bathroom........................................................................
VI.Đặt cău hỏi cho phần gạch chân: (1m)
1. He is talking to Miss Lan .......................................................................................
2. The party will start at 7 o'clock ...............................................................................
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn : Anh văn 7 - Trang 2
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn : Anh văn 7 - Người đăng: Mỳ Tôm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Môn : Anh văn 7 9 10 532