Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm Soát Tình Hình Tài Chính Của Bạn

Được đăng lên bởi Ph V Dự
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 208 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Video – Finance

bai3

_______________________________________________

Get Your Finances Together

Kiểm Soát Tình Hình Tài Chính Của Bạn

There are a couple of things here that I pulled
from the box that I keep for the kids for when
they want to be able to go through it.

Có một số thứ ở đây tôi đã lôi ra từ cái hộp
mà tôi giữ cho bọn trẻ khi chúng muốn xem
xét tỉ mỉ về nó.

We like to avoid thinking about the worst case
scenario in life, I know I do, but it’s worth
asking the question: if anything were to happen
to you or you and your spouse, what would
become of those who were left behind?

Chúng ta thường tránh nghĩ về những tình
huống tồi tệ nhất trong cuộc sống, tôi biết rằng
mình cũng như thế nhưng cũng nên đặt ra câu
hỏi rằng nếu điều gì đó xảy đến với bản thân
bạn hay với bạn và người bạn đời của mình,
Điều gì sẽ xảy đến với người ở lại?

When I was standing in the ICU next to my
very best friend, who was close to both me and
my husband, and I realized he was going to be
gone and I was going to be a single mom
raising a kid on my own, I was overwhelmed
by the thought that I didn’t know how much
life insurance we had, we did not save well or
plan well for the future and I didn’t know if I
was going to be able to float a family.

Khi tôi đứng trong phòng ICU (Intensive Care
Unit: phòng chăm sóc đặc biệt) cạnh người bạn
rất thân của mình, người rất thân thiết với cả
tôi và chồng tôi, và tôi nhận ra rằng anh ấy sắp
ra đi và tôi sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân
một mình nuôi nấng con nhỏ, Tôi choáng
ngợp trong ý nghĩ rằng tôi không biết chúng
tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền bảo hiểm nhân
thọ, chúng tôi đã không biết cách tiết kiệm hay
lập kế hoạch chu đáo cho tương lai và tôi
không biết liệu tôi có thể gánh vác được gia
đình hay không.

Video – Finance

bai3

_______________________________________________
That’s Chanel Reynolds, and when her
husband who is Zay was killed in a bicycle
accident, it soon became clear that many of the
things that they should have taken care of were
half finished or never started.

Đó là Chanel Reynolds, và khi chồng cô ấyanh Zay bị chết trong một tai nạn xe đạp,
mọi việc sớm trở nên rõ ràng rằng có rất nhiều
thứ đáng lẽ ra họ nên quan tâm đến thì mới
hoàn thành được một nửa hoặc chưa bao giờ
đụng tới.

The wills were drafted but not finalized,
making them not legally binding. Our living
wills were conversations we had with each
other. I couldn’t prove any of that.

Mục wills (Di chúc) mới được phác thảo chứ
chưa hoàn thàn...
Video – Finance bai3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Get Your Finances Together
There are a couple of things here that I pulled
from the box that I keep for the kids for when
they want to be able to go through it.
We like to avoid thinking about the worst case
scenario in life, I know I do, but it’s worth
asking the question: if anything were to happen
to you or you and your spouse, what would
become of those who were left behind?
When I was standing in the ICU next to my
very best friend, who was close to both me and
my husband, and I realized he was going to be
gone and I was going to be a single mom
raising a kid on my own, I was overwhelmed
by the thought that I didn’t know how much
life insurance we had, we did not save well or
plan well for the future and I didn’t know if I
was going to be able to float a family.
Kiểm Soát Tình Hình Tài Chính Của Bạn
Có một số thứ ở đây tôi đã lôi ra từ cái hộp
mà tôi giữ cho bọn trẻ khi chúng muốn xem
xét tỉ mỉ về nó.
Chúng ta thường tránh nghĩ về những tình
huống tồi tệ nhất trong cuộc sống, tôi biết rằng
mình cũng như thế nhưng cũng nên đặt ra câu
hỏi rằng nếu điều gì đó xảy đến với bản thân
bạn hay với bạn và người bạn đời của mình,
Điều gì sẽ xảy đến với người ở lại?
Khi tôi đứng trong phòng ICU (Intensive Care
Unit: phòng chăm sóc đặc biệt) cạnh người bạn
rất thân của mình, người rất thân thiết với cả
tôi và chồng tôi, và tôi nhận ra rằng anh ấy sắp
ra đi và tôi sẽ trở thành một bà mẹ đơn thân
một mình nuôi nấng con nhỏ, Tôi choáng
ngợp trong ý nghĩ rằng tôi không biết chúng
tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền bảo hiểm nhân
thọ, chúng tôi đã không biết cách tiết kiệm hay
lập kế hoạch chu đáo cho tương lai và tôi
không biết liệu tôi có thể gánh vác được gia
đình hay không.
Kiểm Soát Tình Hình Tài Chính Của Bạn - Trang 2
Kiểm Soát Tình Hình Tài Chính Của Bạn - Người đăng: Ph V Dự
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm Soát Tình Hình Tài Chính Của Bạn 9 10 689