Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 1 tiết môn anh lớp 6

Được đăng lên bởi whitearium-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 271 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Nga Thái
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
Năm Học 2010 – 2011
Ngày kiểm tra : .......... / 04 / 2011
Họ và tên :.................................................
Marks

Lớp : 6......
Comment

I./ Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
1. She is going to ………………Hanoi
b. visit
c. to visit
d. visiting
2 …………he play basketball? Yes, he does.
a. Do
b. Is
c. Does
d. Are
3. Does Nam ………to the a. visits zoo every Sunday?-Yes, he does.
a. goes
b. go
c.going
d. to go
4. What is he doing?-He is …………….to music.
a. listen
b. listening
c. listens
d.to listen
5. …………………. is Mai doing? - She is reading.
a. where
b. what
c.how
d. when
6. Tuan is …………………………….up now.
a. gets
b.get
c. getting
d. geting
7. ………………..is he going to stay?- In a hotel.
a. Where
b. What
c. How
d. Who
8 Let’s …………………swimming.
a. to go
b. go
c. going
d.goes
II./ Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B:
A
1. Does Chi often walk to
school?
2. How often does Quang go to
the movie?
3. What is Hung doing now?
4. When do you go camping?
5. What’s the weather like in Đà
Lạt?
1.......... 2............. 3........... 4...............

a.
b.
c.
d.
e.

B
He sometimes goes to
the movie
It’s cold.
On Sunday
Yes, she does.
He is helping his Mom.

5..............

III./ s¾p xÕp l¹i c¸c tõ, côm tõ sau thµnh c©u hoµn chØnh (2®).
1. the summer / is / what / like / the weather / in ?
………………………………………………………………………………
2. you / are / this evening / what / do / to / going ?
……………………………………………………………………………
3. hotel / am / stay / to / a / going / in.
……………………………………………………………
4. like / does / he / sports ?
………………………………………………………
IV./ Đọc kĩ đoạn văn. Chọn True (T) cho câu đúng và False (F) cho
câu sai.
Minh and his friends are going to have a picnic near a lake. Nam is
going to bring his camera. He is going to take some photos. Tuan is
going to bring some food. Minh is going to bring some drinks.
1 ……….. Minh is going to have a picnic.
2 ……….. Tuan is going to take some photos.
3 ……….. Nam is going to bring some drinks.
4 ……….. Tuan is going to bring some food.
V./ Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. Nga (watch) . . . . . . . . . . . . . . TV every evening.
2. Let’s (play) . . . . . . . . tennis.
3. I (take) . . . . . . . some photos tomorrow morning.
4. My father likes (listen)…………to music in his free time.

...
Trường THCS Nga Thái
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 6
Năm Học 2010 – 2011
Ngày kiểm tra : .......... / 04 / 2011
Họ và tên :................................................. Lớp : 6......
Marks Comment
I./ Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu
1. She is going to ………………Hanoi
b. visit c. to visit d. visiting
2 …………he play basketball? Yes, he does.
a. Do b. Is c. Does d. Are
3. Does Nam ………to the a. visits zoo every Sunday?-Yes, he does.
a. goes b. go c.going d. to go
4. What is he doing?-He is …………….to music.
a. listen b. listening c. listens d.to listen
5. …………………. is Mai doing? - She is reading.
a. where b. what c.how d. when
6. Tuan is …………………………….up now.
a. gets b.get c. getting d. geting
7. ………………..is he going to stay?- In a hotel.
a. Where b. What c. How d. Who
8 Let’s …………………swimming.
a. to go b. go c. going d.goes
II./ Nối câu hỏi ở cột A với câu trả lời ở cột B:
A B
1. Does Chi often walk to
school?
2. How often does Quang go to
the movie?
3. What is Hung doing now?
4. When do you go camping?
5. What’s the weather like in Đà
Lạt?
a. He sometimes goes to
the movie
b. It’s cold.
c. On Sunday
d. Yes, she does.
e. He is helping his Mom.
1.......... 2............. 3........... 4............... 5..............
Kiểm tra 1 tiết môn anh lớp 6 - Trang 2
Kiểm tra 1 tiết môn anh lớp 6 - Người đăng: whitearium-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra 1 tiết môn anh lớp 6 9 10 387