Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra kì 1 môn Anh văn

Được đăng lên bởi dangthituyen76
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 294 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò 1

§Ò KiÓm Tra ChÊt Lîng Häc K× 1
N¨m Häc : 2012-2013
M«n : TiÕng Anh Líp 4
Thêi gian lµm bµi : 40 phót

Hä vµ tªn : _______________________________ Líp : ________ §iÓm : ________
Bµi 1.Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i.(1 diÓm)
1.a.speak
b.song
c.play
c.swim
2.a.countryside
b.city
c.street
d.map
3.a.milk
b.chicken
c.bread
d.fish
4.a.August
b.November
c.May
d.Match
5.a.Maths
b.English
c.Science
d.Vietnam
Bµi 2.Chän mét ®¸p ¸n thÝch hîp nhÊt. (2 ®iÓm)
1.Where are you today ?
a.I'm at home.
b.I'm from Vietnam.
c.I 'm ten years old.
2.How many students are there in Mai's class ?
a.There are 30 students b.There is a teacher c.There are 30 students in his class
3.Can your mother speak English ?
a.Yes , I can.
b.No , she can't.
c.No , he can't
4.Would you like ……………….. orange juice ?
a.some
b.an
c.a
5.When is your birthday ?
a.It's in September .
b.It's in September 2nd.
c.Your birthday's in September.
Bµi 3.§Æt c©u hái cho c¸c c©u tr¶ lêi sau. (2 ®iÓm)
1.Yes. I'd like some milk.
_____________________________________
2.He has Maths and Art on Monday . ______________________________________
3.Because I like to sing songs .
______________________________________
4.There are four books on my desk. ______________________________________
5.My pen friend is from America.
_____________________________________
Bµi 4.Nèi c©u ë cét A víi c©u ë cét B sao cho phï hîp. .(1 diÓm)
A
B
A-> B
1.What sports do you like ?
a.I am ten .
1 ->
2.Can you draw a picture?
b.I like football.
2 ->
3.How old are you ?
c.I have it on Tuesday
3 ->
4.When do you have Vietnamese ?
d.I have ten.
4 ->
5.How many pens do you have ?
e. No, I can't.
5 ->
Bµi 5.S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u hoµn chØnh. (2 ®iÓm)
1.doll / for / This/ you/ is .
____________________________________________
2.is / My / classroom / big.
____________________________________________
3.subjects / What / like / he/ does ? _______________________________________
4.you / do / like / Why/ English ? ________________________________________
5.was / I / in/ April / born. _____________________________________________
Bµi 6. §iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng. (2 ®iÓm)
1. What do you do ………. Science lessons?
4. He is …………… Australia.
2.There …………. three maps on the wall.
5. I can ……….. a bike.
3. She ………… like Maths because it's difficult.
The end
§Ò 2

§Ò KiÓm Tra ChÊt Lîng Häc K× 1
N¨m Häc : 2012-2013
M«n : TiÕng Anh Líp 4
Thêi gian lµm bµi : 40 phót

Hä vµ tªn : _______________________________ Líp : ________ §iÓm : ________
Bµi 1.Khoanh ...
§Ò 1 §Ò KiÓm Tra ChÊt Lîng Häc K× 1
N¨m Häc : 2012-2013
M«n : TiÕng Anh Líp 4
Thêi gian lµm bµi : 40 phót
Hä vµ tªn : _______________________________ Líp : ________ §iÓm : ________
Bµi 1.Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i.(1 diÓm)
1.a.speak b.song c.play c.swim
2.a.countryside b.city c.street d.map
3.a.milk b.chicken c.bread d.fish
4.a.August b.November c.May d.Match
5.a.Maths b.English c.Science d.Vietnam
Bµi 2.Chän mét ®¸p ¸n thÝch hîp nhÊt. (2 ®iÓm)
1.Where are you today ?
a.I'm at home. b.I'm from Vietnam. c.I 'm ten years old.
2.How many students are there in Mai's class ?
a.There are 30 students b.There is a teacher c.There are 30 students in his class
3.Can your mother speak English ?
a.Yes , I can. b.No , she can't. c.No , he can't
4.Would you like ……………….. orange juice ?
a.some b.an c.a
5.When is your birthday ?
a.It's in September . b.It's in September 2nd. c.Your birthday's in September.
Bµi 3.§Æt c©u hái cho c¸c c©u tr¶ lêi sau. (2 ®iÓm)
1.Yes. I'd like some milk. _____________________________________
2.He has Maths and Art on Monday . ______________________________________
3.Because I like to sing songs . ______________________________________
4.There are four books on my desk. ______________________________________
5.My pen friend is from America. _____________________________________
Bµi 4.Nèi c©u ë cét A víi c©u ë cét B sao cho phï hîp. .(1 diÓm)
A B A-> B
1.What sports do you like ? a.I am ten . 1 ->
2.Can you draw a picture? b.I like football. 2 ->
3.How old are you ? c.I have it on Tuesday 3 ->
4.When do you have Vietnamese ? d.I have ten. 4 ->
5.How many pens do you have ? e. No, I can't. 5 ->
Bµi 5.S¾p xÕp c¸c tõ sau thµnh c©u hoµn chØnh. (2 ®iÓm)
1.doll / for / This/ you/ is . ____________________________________________
2.is / My / classroom / big. ____________________________________________
3.subjects / What / like / he/ does ? _______________________________________
4.you / do / like / Why/ English ? ________________________________________
5.was / I / in/ April / born. _____________________________________________
Bµi 6. §iÒn tõ cßn thiÕu vµo chç trèng. (2 ®iÓm)
1. What do you do ………. Science lessons? 4. He is …………… Australia.
2.There …………. three maps on the wall. 5. I can ……….. a bike.
3. She ………… like Maths because it's difficult.
The end
§Ò 2 §Ò KiÓm Tra ChÊt Lîng Häc K× 1
N¨m Häc : 2012-2013
M«n : TiÕng Anh Líp 4
Thêi gian lµm bµi : 40 phót
Hä vµ tªn : _______________________________ Líp : ________ §iÓm : ________
Bµi 1.Khoanh trßn mét tõ kh¸c lo¹i. .(1 diÓm)
1.a.What b.How c.When c.Write
2.a.Your b.His c.It's d.My
3.a.February b.Saturday c. Monday d.Sunday
4.a.see b.does c.watch d.look
5.a.this b.these c.that d.they
Kiểm tra kì 1 môn Anh văn - Trang 2
Kiểm tra kì 1 môn Anh văn - Người đăng: dangthituyen76
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra kì 1 môn Anh văn 9 10 345