Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức ôn tiếng anh lớp 9

Được đăng lên bởi Tuấn Nguyễn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CÂU BỊ ĐỘNG (passive voice)
Công thức chung : S+BE+past participle(P2)
I/CÁC CÔNG THỨC CỤ THỂ CỦA CÁC THÌ:
1. Đối với Hiện tại đơn giản : S + am/is/are+P2
2. Đối với Hiện tại tiếp diễn : S +am/is/are+being+P2
3. Đối với Hiện tại Hòan thành: S + have/has+been+P2
4. Đối với Quá khứ đơn giản: S + was/were+p2
5. Đối với Quá khứ tiếp diễn: S + was/were+being+P2
6. Đối với Tương lai đơn giản: S + will+be+P2
7. Đối với Tương lai gần: S + to be+going to+Be+P2
8. Đối với Tương lai hòan thành: S + will have been+P2
9. Đối với Quá khứ hoàn thành: S + had been+P2
II/THỂ BỊ ĐỘNG CỦA MODAL VERB
1/ Cấu trúc 1: S + modal Verb +Verb infinitive(Vinf)
Dùng để chỉ hành động xảy ra trong hiện tại hoặc tương lai.
>>> Thể bị động S+modal verb + be +P2.
EX: I must do this homework.
>> This homework must be done.
2/Cấu trúc 2: S + modal Verb + have +P2
Dùng để chỉ những hành động cần phải làm trong quá khứ hoặc
đáng lẽ phải xảy ra nhưng không làm. Hoặc những hành động
đoán biết chắc hẳn phải xảy ra trong quá khứ.
>>>Bị động: S + modal Verb + have been +P2
 DẠNG 1 : ChUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ
ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )
Dạng này có các mẫu sau đây , công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví
dụ trong đó có
các chổ tô màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức.
1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta )
=>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây )
Mẫu này có dạng :
Đây là lần đầu tiên ... làm chuyện đó
=> ...chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.
The first time : lần đầu tiên
Never ...before : chưa bao giờ trước đây
2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3
năm )
=> I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm )
Mẫu này có dạng :
...bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian
=> .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian

Nếu không có ago mà có when + mệnh đề thì giử nguyên mệnh đề chỉ đổi when
thành since thôi
3. I last saw him when I was a student.( lần cuồi cùng tôi thấy anh ta là khi tôi là
SV )
=> I haven't seen him since I was a student.( tôi đã không thấy anh ta từ khi tôi là
SV )
Mẫu này có dạng :
Lần cuối cùng làm chuyện đó là khi ....
=> ..không làm chuyện đó từ khi ....
Last : lần cuối
Since : từ khi
4. The last time she went out with him was two years ago.(lần cuối cô ta đi chơi
với anh ta cách đây 2 năm )
=> She hasn't gone out with him for two years.( cô ta đã không đi chơi với anh ta
đã 2 năm nay )
Tương tự mẫu 3 nhưng khác ...
CÂU BỊ ĐỘNG (passive voice)
Công th c chung : S+BE+past participle(P2)
I/CÁC CÔNG TH C C TH C A CÁC THÌ:
1. i v i Hi n t i n gi n : S + am/is/are+P2Đố đơ
2. i v i Hi n t i ti p di n : S +am/is/are+being+P2Đố ế
3. i v i Hi n t i Hòan thành: S + have/has+been+P2Đố
4. i v i Quá kh n gi n: S + was/were+p2Đố đơ
5. i v i Quá kh ti p di n: S + was/were+being+P2Đố ế
6. i v i T ng lai n gi n: S + will+be+P2Đố ươ đơ
7. i v i T ng lai g n: S + to be+going to+Be+P2Đố ươ
8. i v i T ng lai hòan thành: S + will have been+P2Đố ươ
9. i v i Quá kh hoàn thành: S + had been+P2Đố
II/TH B NG C A MODAL VERB ĐỘ
1/ C u trúc 1: S + modal Verb +Verb infinitive(Vinf)
Dùng ch hành ng x y ra trong hi n t i ho c t ng lai.để độ ươ
>>> Th b ng S+modal verb + be +P2. độ
EX: I must do this homework.
>> This homework must be done.
2/C u trúc 2: S + modal Verb + have +P2
Dùng ch nh ng hành ng c n ph i làm trong quá kh ho c để độ
áng l ph i x y ra nh ng không làm. Ho c nh ng hành ng đ ư độ
oán bi t ch c h n ph i x y ra trong quá kh .đ ế
>>>B ng: độ S + modal Verb + have been +P2
 DẠNG 1 : ChUYỂN ĐỔI TỪ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH SANG QUÁ KHỨ
ĐƠN ( VÀ NGƯỢC LẠI )
Dạng này có các mẫu sau đây , công thức thì không có nên mình chỉ đưa ra các ví
dụ trong đó có
các chổ tô màu là những dấu hiệu để nhận dạng ra công thức.
1. This is the first time I have seen him (đây là lần đầu tôi thấy anh ta )
=>I have never seen him before. ( tôi chưa bao giờ thấy anh ta trước đây )
Mẫu này có dạng :
Đây là lần đầu tiên ... làm chuyện đó
=> ...chưa bao giờ làm chuyện đó trước đây.
The first time : lần đầu tiên
Never ...before : chưa bao giờ trước đây
2. I started / begun studying English 3 years ago. (tôi bắt đầu học TA cách đây 3
năm )
=> I have studied English for 3 years. ( tôi học TA được 3 năm )
Mẫu này có dạng :
...bắt đầu làm gì đó cách đây + khoảng thời gian
=> .. đã làm chuyện đó for + khoảng thời gian
Kiến thức ôn tiếng anh lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến thức ôn tiếng anh lớp 9 - Người đăng: Tuấn Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiến thức ôn tiếng anh lớp 9 9 10 398