Ktl-icon-tai-lieu

kiến thức tiếng anh lớp 10

Được đăng lên bởi nguyenthuyduongg
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1064 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kiến thức tiếng anh lớp 10
1. Các thì
1.1 Simple Present (thời hiện tại thường)
Dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen
(habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính qui luật.
I walk to school every day.
Khi chia động từ ở thời này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they)
động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có to như ở ví dụ nêu trên. Đối
với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải có "s" ở sau động từ và âm đó phải được đọc lên:
He walks.
She watches TV
Thường dùng thời hiện tại thường với một số các phó từ chỉ thời gian như today, present
day, nowadays,... và với các phó từ chỉ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời
gian ...
Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại
(now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) như sau:
know
understand have
believe
hate
need
hear
love
appear
see
like
seem
smell
want
taste
wish
sound
own
Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (hiện
tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn...).
Một số ví dụ khác về thời hiện tại thường:
They understand the problem now. (stative verb)
He always swims in the evening. (habitual action)
We want to leave now. (stative verb)
The coffee tastes delicious. (stative verb)
Your cough sounds bad. (stative verb)
I walk to school every day. (habitual action)
1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn)
· Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này được xác
định cụ thể bằng một số phó từ như : now, rightnow, at this moment.
· Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói.
The president is trying to contact his advisors now. (present time)
We are flying to Paris next month. (future time)
· Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng sau không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ
thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh
thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc.
know
understand have
believe
hate
need
hear
love
appear
see
like
seem
smell
want
taste
wish
sound
own
Nhưng khi chúng quay sang hướng động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể
tiếp diễn.
He has a lot of books.

He is having dinner now. (Động từ hành động: ăn tối)
I think they will come in time.
I'm thinking of my test tomorrow. (Động từ hành động: Đang nghĩ về)
1.3 Present Perfect (thời hiện tại hoàn thành)
Thời hiện tại...
Kiến thức tiếng anh lớp 10
1. Các thì
1.1 Simple Present (thời hiện tại thường)
Dùng để diễn đạt một hành động mang tính thường xuyên (regular action), theo thói quen
(habitual action) hoặc hành động lặp đi lặp lại có tính qui luật.
I walk to school every day.
Khi chia động từ ở thời này, đối với ngôi thứ nhất (I), thứ hai (you) và thứ 3 số nhiều (they)
động từ không phải chia, sử dụng động từ nguyên thể không có to như ở ví dụ nêu trên. Đối
với ngôi thứ 3 số ít (he, she, it), phải có "s" ở sau động từ và âm đó phải được đọc lên:
He walks.
She watches TV
Thường dùng thời hiện tại thường với một số các phó từ chỉ thời gian như today, present
day, nowadays,... và với các phó từ chỉ tần suất như: always, sometimes, often, every + thời
gian ...
Simple present thường không dùng để diễn đạt hành động đang xảy ra ở thời điểm hiện tại
(now), ngoại trừ với các động từ thể hiện trạng thái (stative verb) như sau:
know
believe
hear
see
smell
wish
understand
hate
love
like
want
sound
have
need
appear
seem
taste
own
Các từ trong danh sách trên thường cũng không bao giờ xuất hiện trong thời tiếp diễn (hiện
tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn...).
Một số ví dụ khác về thời hiện tại thường:
They understand the problem now. (stative verb)
He always swims in the evening. (habitual action)
We want to leave now. (stative verb)
The coffee tastes delicious. (stative verb)
Your cough sounds bad. (stative verb)
I walk to school every day. (habitual action)
1.2 Present Progressive (thời hiện tại tiếp diễn)
· Dùng để diễn đạt một hành động xảy ra vào thời điểm hiện tại. Thời điểm này được xác
định cụ thể bằng một số phó từ như : now, rightnow, at this moment.
· Dùng thay thế cho thời tương lai gần, đặc biệt là trong văn nói.
The president is trying to contact his advisors now. (present time)
We are flying to Paris next month. (future time)
· Các động từ trạng thái (stative verb) ở bảng sau không được chia ở thể tiếp diễn (bất cứ
thời nào) khi chúng là những động từ tĩnh diễn đạt trạng thái cảm giác của hoạt động tinh
thần hoặc tính chất của sự vật, sự việc.
know
believe
hear
see
smell
wish
understand
hate
love
like
want
sound
have
need
appear
seem
taste
own
Nhưng khi chúng quay sang hướng động từ hành động thì chúng lại được phép dùng ở thể
tiếp diễn.
He has a lot of books.
kiến thức tiếng anh lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiến thức tiếng anh lớp 10 - Người đăng: nguyenthuyduongg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
kiến thức tiếng anh lớp 10 9 10 516