Ktl-icon-tai-lieu

kinh nghiệm luyện việt ielt

Được đăng lên bởi Thanh Pham
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng hợp: fanpage 
Onluyenthi.IELTS@gmail.com

[Kinh nghiệm 2 – IELTS Writing task 1]
Một số kinh nghiệm của Simon: Tránh các lỗi thường mắc phải
IELTS Writing Task 1: avoid common mistakes
Here's some advice to help you avoid common mistakes in IELTS writing task 1:
1. Don't copy the question for your introduction. You should paraphrase the
question (i.e. rewrite it using some different words).
2. Don't forget to separate your paragraphs clearly.
3. Don't forget to write a good summary/overview of the information. A quick onesentence conclusion is not good enough. I prefer to put the overview straight
after the introduction, and I try to write 2 sentences describing the information
in general. You won't get a high score if you don't write a good overview.
4. Don't describe items separately (e.g. 2 lines on a graph). You should always try
to compare things if it is possible to do so. Instead of describing 2 lines
separately, compare the 2 lines at key points.
5. Don't try to describe every number on a chart or graph (unless there are only a
few numbers). A key skill in task 1 is being able to choose the key information
and describe or compare it well. I usually mention around 6 or 7 numbers in
my main paragraphs.
6. Don't spend longer than 20 minutes on task 1. Practise spending 5 minutes on
each of your 4 paragraphs. Stop yourself after 20 minutes; remember that task
2 is worth more marks.
--------------------------------------------------------------

1. Đừng copy lại câu hỏi trong phần Introduction. Bạn cần phải
paraphrase lại câu hỏi.
2. Đừng quên chia các đoạn trong bài essay task 1 của một một cách rõ
ràng
3. Đừng quên viết đoạn OVERVIEW nêu các thông tin chính. Một câu kết
luận là không đủ. Tôi thích đặt phần Overview ngay sau phần
Introduction, và tôi cố gắng viết hai câu mô tả thông tin quan trọng

Tổng hợp: fanpage 
Onluyenthi.IELTS@gmail.com

Page 1

Tổng hợp: fanpage 
Onluyenthi.IELTS@gmail.com
nhất của đề bài. Bạn sẽ không hi vọng đạt điểm cao nếu bạn không viết
Overview.
4. Đừng bao giờ mô tả các thành phần riêng lẻ (ví dụ mô tả riêng 2 đường
trong một mô hình). Bạn nên cố gắng so sánh các thông tin có được nếu
có thể làm được (điều này đặc biệt quan trọng trong IELTS Writing
task 1). Thay vì mô tả hai đường riêng biệt, hãy so sách các điểm quan
trọng giữa hai đường của Line Graph.
5. Đừng cố mô tả tất cả số liệu của biểu đồ (...
Tng hp: fanpage https://www.facebook.com/luyenvietIELTS
Onluyenthi.IELTS@gmail.com
Tng hp: fanpage https://www.facebook.com/luyenvietIELTS
Onluyenthi.IELTS@gmail.com Page 1
[Kinh nghim 2 IELTS Writing task 1]
Mt s kinh nghim ca Simon: Tránh các lỗi thường mc phi
IELTS Writing Task 1: avoid common mistakes
Here's some advice to help you avoid common mistakes in IELTS writing task 1:
1. Don't copy the question for your introduction. You should paraphrase the
question (i.e. rewrite it using some different words).
2. Don't forget to separate your paragraphs clearly.
3. Don't forget to write a good summary/overview of the information. A quick one-
sentence conclusion is not good enough. I prefer to put the overview straight
after the introduction, and I try to write 2 sentences describing the information
in general. You won't get a high score if you don't write a good overview.
4. Don't describe items separately (e.g. 2 lines on a graph). You should always try
to compare things if it is possible to do so. Instead of describing 2 lines
separately, compare the 2 lines at key points.
5. Don't try to describe every number on a chart or graph (unless there are only a
few numbers). A key skill in task 1 is being able to choose the key information
and describe or compare it well. I usually mention around 6 or 7 numbers in
my main paragraphs.
6. Don't spend longer than 20 minutes on task 1. Practise spending 5 minutes on
each of your 4 paragraphs. Stop yourself after 20 minutes; remember that task
2 is worth more marks.
--------------------------------------------------------------
1. Đừng copy li câu hi trong phn Introduction. Bn cn phi
paraphrase li câu hi.
2. Đừng quên chia các đon trong bài essay task 1 ca mt mt cách
ràng
3. Đừng quên viết đoạn OVERVIEW nêu các thông tin chính. Mt câu kết
luận không đủ. Tôi thích đặt phn Overview ngay sau phn
Introduction, tôi c gng viết hai câu t thông tin quan trng
kinh nghiệm luyện việt ielt - Trang 2
kinh nghiệm luyện việt ielt - Người đăng: Thanh Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kinh nghiệm luyện việt ielt 9 10 756