Ktl-icon-tai-lieu

Labor Code 2012 in English

Được đăng lên bởi diep-vhn-gmail-com
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 4243 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LAW 10-2012-QH13

LABOUR CODE
Dated 18 June 2012
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER 1 ................................................................................................................................................................... 1
General Provisions ......................................................................................................................................................... 1
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8

Governing scope................................................................................................................................... 1
Applicable entities ................................................................................................................................ 1
Interpretation of terms.......................................................................................................................... 1
State's policy on labour ........................................................................................................................ 2
Rights and obligations of employees .................................................................................................... 3
Rights and obligations of employers .................................................................................................... 3
Labour relationship.............................................................................................................................. 4
Conduct which is strictly prohibited..................................................................................................... 4

CHAPTER 2 ................................................................................................................................................................... 5
Employment.................................................................................................................................................................... 5
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14

Employment and finding jobs............................................................................................................ 5
Right of workers to work .................................................................................................................. 5
Right of employers to recruit labour ................................................................................................ 5
Sta...
Allens Arthur Robinson - Vietnam Laws Online Database on www.vietnamlaws.com
i
LAW 10-2012-QH13
LABOUR CODE
Dated 18 June 2012
TABLE OF CONTENTS
CHAPTER 1 ................................................................................................................................................................... 1
General Provisions ......................................................................................................................................................... 1
Article 1 Governing scope................................................................................................................................... 1
Article 2 Applicable entities ................................................................................................................................ 1
Article 3 Interpretation of terms.......................................................................................................................... 1
Article 4 State's policy on labour ........................................................................................................................ 2
Article 5 Rights and obligations of employees .................................................................................................... 3
Article 6 Rights and obligations of employers .................................................................................................... 3
Article 7 Labour relationship.............................................................................................................................. 4
Article 8 Conduct which is strictly prohibited..................................................................................................... 4
CHAPTER 2 ................................................................................................................................................................... 5
Employment.................................................................................................................................................................... 5
Article 9 Employment and finding jobs............................................................................................................ 5
Article 10 Right of workers to work .................................................................................................................. 5
Article 11 Right of employers to recruit labour ................................................................................................ 5
Article 12 State policy on employment.............................................................................................................. 5
Article 13 Employment programs ..................................................................................................................... 5
Article 14 Employment services organizations ................................................................................................. 6
CHAPTER 3 ................................................................................................................................................................... 6
Labour Contracts........................................................................................................................................................... 6
Section 1....................................................................................................................................................................... 6
Signing Labour Contracts ............................................................................................................................................ 6
Article 15 Labour contracts .............................................................................................................................. 6
Article 16 Forms of labour contract ................................................................................................................. 6
Article 17 Principles for signing labour contracts............................................................................................ 6
Article 18 Responsibility to sign labour contracts ............................................................................................ 7
Article 19 Responsibility to provide information before signing a labour contract.......................................... 7
Article 20 Prohibited conduct by an employer when signing and performing a labour contract ..................... 7
Article 21 Entering into multiple labour contracts with multiple employers .................................................... 7
Article 22 Types of labour contract................................................................................................................... 7
Article 23 Contents of labour contracts ............................................................................................................ 8
Article 24 Addenda to labour contracts ............................................................................................................ 9
Article 25 Effectiveness of a labour contract .................................................................................................... 9
Article 26 Probationary period of work............................................................................................................ 9
Article 27 Duration of probationary period...................................................................................................... 9
Article 28 Wage during probationary period.................................................................................................. 10
Labor Code 2012 in English - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Labor Code 2012 in English - Người đăng: diep-vhn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Labor Code 2012 in English 9 10 455