Ktl-icon-tai-lieu

Làm bài tập từ loại tiếng Anh

Được đăng lên bởi Thu Phương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN LÀM DẠNG BÀI TẬP TỪ LOẠI
.
* Yêu cầu cơ bản : ­Học thuộc nhóm từ loại: Tính­Danh­Động ­Trạng.
­Nắm rõ vị trí của các từ loại trong câu.
1/ Tính từ( adjective):
Vị trí :
Trước danh từ: beautiful girl, lovely house…
Sau TOBE:
I am fat, She is intelligent, You are friendly…
Sau động từ chỉ cảm xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…
She feels tired
Sau các từ: something, someone, anything, anyone……..
Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting.
Sau keep/make+ (o)+ adj…: 
Let’s keep our school clean.
Dấu hiệu nhận biết : Thường có hậu tố(đuôi) là:
al: national, cutural…
ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
ive: active, attractive ,impressive……..
able: comfortable, miserable…
ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…
cult: difficult…
ish: selfish, childish…
ed: bored, interested, excited…
y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…
2/ Danh từ (Noun):
Vị trí : 
Sau Tobe: I am a student.
Sau tính từ : nice school…
đầu câu làm chủ ngữ .
Sau a/an, the, this, that, these, those…
Sau tính từ sở hữu : my, your, his, her, their…
Sau many, a lot of/ lots of , plenty of…
The +(adj) N …of + (adj) N…
……………………………………….
Dấu hiệu nhận biết :Thường có hậu tố là:
tion: nation,education,instruction………. 
sion: question, television ,impression,passion……..
ment: pavement, movement, environmemt….
ce: differrence, independence,peace………..
ness: kindness, friendliness……
y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
er/or : động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…
*Chú ý một số Tính từ có chung Danh từ:
Adj Adv
Heavy,light weight
Wide,narrow width

Deep,shallow depth
Long,short length
Old age
Tall,high height
Big,small size
3/ Động từ(Verb):
*Vị trí :
­ Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays volleyball everyday.
­ Có thể đứng sau trạng từ chỉ mức độ thường xuyên: I usually get up early.
4/Trạng từ(Adverb):
Trạng từ chỉ thể cách(adverbs of manner): adj+’ly’ adv
*Vị trí : 
Đứng sau động từ thường: She runs quickly.(S­V­A)
Sau tân ngữ: He speaks English fluently.(S­V­O­A)
* Đôi khi ta thấy trạng từ đứng đầu câu hoặc trước động từ nhằm nhấn mạnh ý câu hoặc chủ ngữ.
Ex: Suddenly, the police appeared and caught him.

...
H NG D N LÀM D NG BÀI T P T LO IƯỚ
.
* Yêu c u c b n : -H c thu c nhóm t lo i: Tính-Danh-Đ ng -Tr ng. ơ
-N m rõ v trí c a các t lo i trong câu.
1/ Tính t ( adjective):
V trí :
Tr c danh t : beautiful girl, lovely house…ướ
Sau TOBE:
I am fat, She is intelligent, You are friendly…
Sau đ ng t ch c m xúc : feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…
She feels tired
Sau các t : something, someone, anything, anyone……..
Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting.
Sau keep/make+ (o)+ adj…:
Let’s keep our school clean.
D u hi u nh n bi t : Th ng có h u t (đuôi) là: ế ườ
al: national, cutural…
ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
ive: active, attractive ,impressive……..
able: comfortable, miserable…
ous: dangerous, serious, homorous,continuous,famous…
cult: difficult…
ish: selfish, childish…
ed: bored, interested, excited…
y: danh t + Y thành tính t : daily, monthly, friendly, healthy…
2/ Danh t (Noun):
V trí :
Sau Tobe: I am a student.
Sau tính t : nice school…
đ u câu làm ch ng .
Sau a/an, the, this, that, these, those…
Sau tính t s h u : my, your, his, her, their…
Sau many, a lot of/ lots of , plenty of…
The +(adj) N …of + (adj) N…
……………………………………….
D u hi u nh n bi t :Th ng có h u t là: ế ườ
tion: nation,education,instruction……….
sion: question, television ,impression,passion……..
ment: pavement, movement, environmemt….
ce: differrence, independence,peace………..
ness: kindness, friendliness……
y: beauty, democracy(n n dân ch ), army…
er/or : đ ng t + er/or thành danh t ch ng i: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,… ườ
*Chú ý m t s Tính t có chung Danh t :
Adj Adv
Heavy,light weight
Wide,narrow width
Làm bài tập từ loại tiếng Anh - Trang 2
Làm bài tập từ loại tiếng Anh - Người đăng: Thu Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Làm bài tập từ loại tiếng Anh 9 10 424