Ktl-icon-tai-lieu

Legal Term in Law Practice

Được đăng lên bởi hiennguyenkhoaluat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa K ỳ,
năm 2004

Activism (judicial). Tính tích cực của thẩm phán. Việc một thẩm phán sẵn sàng đưa vào trong
một vụ xét xử những đánh giá riêng của cá nhân ông/bà ta về chính sách nào là t ốt và x ấu. C ũng xem
self-restraint (judicial).
Actus reus. Khách quan của tội phạm. Yếu tố cấu thành tội phạm, có thể là việc thực hiện một
hành động bị cấm (ví dụ như ăn cướp), hoặc không tiến hành một hành động đòi h ỏi (ví d ụ nh ư d ừng
xe và giúp đỡ nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông).
Adversarial process. Quá trình tranh tụng. Quá trình được sử dụng trong các tòa án Mỹ, tại đó
phiên xét xử được coi như một trận chiến giữa hai bên đố i l ập, và vai trò c ủa th ẩm phán là hành động
như một trọ ng tài thụ động. Cũng xem inquistorial method.
Advisory oppions. Các ý kiến tư vấn. Đưa ra một phán quyết dựa trên một ý niệm trừu tượng hoặc
một câu hỏi mang tính giả định (việc mà các tòa án Mỹ không được tiến hành).
Alternative dispute resolution (ADR). Giải quyết tranh chấp bằng phương thức khác. Các biện
pháp giải quyết tranh chấp (thường là với sự giúp đỡ của các bên thứ ba trung l ập) mà không c ần xét
xử. Trung gian hòa giải hoặc trọng tài là hai kỹ thuật ADR rất phổ bi ến.
Amicus curiae (Friend of the court). Thân hữu của tòa án. Một người (hoặc nhóm người), không
phải là một bên trong một vụ kiện, đưa ra những quan điểm (thường d ưới dạng các văn b ản toát yếu
ngắn) về việc nên quyết định vụ kiện như thế nào.
Answer. Trả lời. Văn bản trình bày chính thức của một bị đơn trả lời đối với một khi ếu ki ện dân s ự và
đưa ra những lý lẽ làm cơ sở để bảo vệ ông / bà ta.
Appellate jurisdiction. Thẩm quyền phúc thẩm. Thẩm quyền của một tòa án cấp cao được xem
xét lại phán quyết của một tòa cấp dưới.
Arraignment. Sự luận tội. Quá trình trong đó bị cáo được đưa ra trước thẩm phán t ại tòa, n ơi ông /
bà ta sẽ buộc phải trả lời phán quyết của bồi thẩm đoàn hoặc lời cáo trạng c ủa công t ố viên.
Bail. Tiền bảo lãnh. Khoản tiền mà bị cáo nộp cho tòa án để bảo đảm rằng ông/bà ta sẽ có mặt t ại
thời điểm xét xử.
Bench trial. Phiên xét xử bởi thẩm phán. Một phiên xét xử không có bồi thẩm đoàn, trong đó thẩm
phán quyết định bên nào sẽ thắng.
Bill of attainder. Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản. Một đạo luật, đã bị Hiến pháp
Hoa Kỳ cấm, khiến cho mọi hành động của một người (hoặc của một l ớp người) bị coi là b ất h ợp pháp,
nhưng không áp dụng đối với công chúng nói chung.

Bill of information. Đơn kiện của...
n ph m c a Ch ng trình Thông tin Qu c t , B Ngo i giao Hoa K , ươ ế
n m 2004ă
Activism (judicial). Tính tích c c c a th m phán . Vi c m t th m phán s n sàng a vào trong đư
m t v xét x nh ng ánh giá riêng c a cá nhân ông/bà ta v chính sách nào là t t và x u. C ng xem đ ũ
self-restraint (judicial).
Actus reus. Khách quan c a t i ph m . Y u t c u thành t i ph m, có th là vi c th c hi n m t ế
hành ng b c m (ví d nh n c p), ho c không ti n hành m t hành ng òi h i (ví d nh d ng độ ư ă ướ ế độ đ ư
xe và giúp n n nhân trong m t v tai n n giao thông). đỡ
Adversarial process. Quá trình tranh t ng . Quá trình c s d ng trong các tòa án M , t i ó đượ ạ đ
phiên xét x c coi nh m t tr n chi n gi a hai bên i l p, và vai trò c a th m phán là hành ng đượ ư ế đố độ
nh m t tr ng tài th ng. C ng xem inquistorial method. ư độ ũ
Advisory oppions. Các ý ki n t v n.ế ư a ra m t phán quy t d a trên m t ý ni m tr u t ng ho c Đư ế ượ
m t câu h i mang tính gi nh (vi c mà các tòa án M không c ti n hành). đị đượ ế
Alternative dispute resolution (ADR). Gi i quy t tranh ch p b ng ph ng th c khác. ế ươ Các bi n
pháp gi i quy t tranh ch p (th ng là v i s giúp c a các bên th ba trung l p) mà không c n xét ế ườ đỡ
x . Trung gian hòa gi i ho c tr ng tài là hai k thu t ADR r t ph bi n. ế
Amicus curiae (Friend of the court). Thân h u c a tòa án. M t ng i (ho c nhóm ng i), không ườ ườ
ph i là m t bên trong m t v ki n, a ra nh ng quan i m (th ng d i d ng các v n b n toát y u đư đ ườ ướ ă ế
ng n) v vi c nên quy t nh v ki n nh th nào. ế đị ư ế
Answer. Tr l i.ả ờ V n b n trình bày chính th c c a m t b n tr l i i v i m t khi u ki n dân s ă đơ ả ờ đố ế
a ra nh ng lý l m c s b o v ông / bà ta. đư ơ để
Appellate jurisdiction. Th m quy n phúc th m. Th m quy n c a m t tòa án c p cao c xem đượ
xét l i phán quy t c a m t tòa c p d i. ế ướ
Arraignment. S lu n t i. Quá trình trong ó b cáo c a ra tr c th m phán t i tòa, n i ông / đ đượ đư ướ ơ
bà ta s bu c ph i tr l i phán quy t c a b i th m oàn ho c l i cáo tr ng c a công t viên. ả ờ ế đ
Bail. Ti n b o lãnh. Kho n ti n mà b cáo n p cho tòa án b o m r ng ông/bà ta s có m t t i để đả
th i i m xét x . ờ đ
Bench trial. Phiên xét x b i th m phán. M t phiên xét x không có b i th m oàn, trong ó th m đ đ
phán quy t nh bên nào s th ng. ế đị
Bill of attainder. L nh t c quy n công dân và t ch thu tài s n. ướ M t o lu t, ã b Hi n pháp đạ đ ế
Hoa K c m, khi n cho m i hành ng c a m t ng i (ho c c a m t l p ng i) b coi là b t h p pháp, ế độ ườ ườ
nh ng không áp d ng i v i công chúng nói chung. ư đố
Legal Term in Law Practice - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Legal Term in Law Practice - Người đăng: hiennguyenkhoaluat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Legal Term in Law Practice 9 10 787