Ktl-icon-tai-lieu

Lí thuyết chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Được đăng lên bởi Hương Hà
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Reported speech
(câu tường thuật)

Lí thuyết
Bài tập

I. Lý thuyết chung
1. Khi chuyển một câu từ trực tiếp sang gián tiếp cần thay đổi những thành phần cơ bản sau:
a. Thì của động từ:
Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ
Note: nếu động từ dẫn ở câu gián tiếp là thì hiện tại thì thì của động từ trong câu gián tiếp
không thay đổi so với câu trựctiếp)

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

Hiện tạiđơn

Quákhứ đơn

S + V(s/es)

S + Vqk

Vd: Jane to Tom, “Youplayvery well”.
Jane told Tom that heplayedvery well.

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

Hiện tạitiếp diễn

Quákhứ tiếp diễn

S + is/am/are + V_ing

S + was/were + V_ing

Vd: Sarah to me, “I’m goingaway for a few days”.
Sarah told me thatshe was goingaway for few day.

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

Hiện tạihoàn thành

Quákhứ hoàn thành

S + has/have + V2

S + had + V2

Vd: He said, “Ihave seenher today”.
He said that hehad seenher that day.

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

Quá khứ đơn

Quákhứ hoàn thành

S + Vqk

S + had + V2

VD: Sue said: Ileftschool a year ago.
She said that shehad leftschool a year ago.

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

Is/am/are going to do

Was/were going to do

Vd: Hoa to Sardra, “ Weare going to visitM.r Tram tomorrow”
Hoa told Sardra that theywere going to visitMr. Tram the day after.

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

Can/may/must do

Could/must/had to do

Vd: Tham said, “youmust dohomework now”.
Tham said me that Ihad to dohomework then.

Thìtrong lời nói trực tiếp

Thìtrong lời nói gián tiếp

will

would

Vd: Hao said, “Iwill comeLondon next week”.
Hao said that hewould comeLondon the next week.

b. Thay đổi trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn (Nếu có)

Trực tiếp

Giántiếp

Trực tiếp

Giántiếp

This

That

Tomorrow

The next day/following day

these

Those

Yesterday

The daybefore/the previous day

Here

There

Last + danhchỉ thời gian

The previous+ danh từ chỉ thời gian/the + danh từ chỉ thời gian
+ before

Now

Then

today

That day

Ago

Before

Vd: last week

The previousweek/ the week before

Next + danhtừ chỉ thời gian

The following/Thenext + danh từ chỉ thời gian

Vd: next week

The following week/the next week

c. Thay đổi các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu..... (Nếu có)
Đại từnhân xưng

Tânngữ

Tínhtừ sở hữu

Đại từsở hữu

I –> he/she

me -> him/ her

my ->his/ h...
Reported speech
(câu tường thuật)
Lí thuyết
Bài tập
Lí thuyết chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lí thuyết chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp - Người đăng: Hương Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lí thuyết chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp 9 10 477