Ktl-icon-tai-lieu

Linking word

Được đăng lên bởi Thanh Thương
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LINKING WORDS
1.

2.

3.

Comparing things :
- By contrast
- Conversely
- In contrast
- On the contrary
- Howerver / Nevertheless (trái lại)
- In spite of
- Instead
- Likewise ( tương tự như thế )
Tuy nhiên …..
- Otherwise ( mặt khác )
- On the one hand ( mặt này )
- On the other hand ( mặt khác )
Generalizing : ( khái quát )
- As a rule (thông thường )
- As usual
- For the most part
- Ordinarily
- Generaly
- In general (nhìn chung )
Linking words in writing :
- But frankly speaking : thành thật mà nói
- It was not by accident that … : không phải tình cờ mà
- What is mors dangerous : nguy hiểm hơn là
- It is worth nothing that ..: đáng chú ý là
- Be affected to a greater or less degree : ít nhiều bị ảnh hưởng
- According to estimation : theo ước tính
- According to statistics : theo ươc tính
- According to survey data : theo số liệu điều tra …
- Viewed from different angles : nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
- As far as I know : theo tôi được biết
- Not long ago : cách đây không lâu
- More recently : gần đây hơn
- What is mentioning is that : điều đáng nói là
- There is no denial that : điều không thể chối cải là
- To be hard times : trong lúc khó khăn
- I have a feeling that : tôi có cảm giác rằng
- Make best use of… : tận dụng tối đa

In a little more detail : chi tiết hơn một chút
From the other end of line : từ bên kia đàu dây
Do a bit of fast thinking , he said … : sau một thoáng suy nghĩ , anh
ta nói rằng …
- …..
4. Apart from / Besides / As well as / In addition to …. : Ngoài …. ,
5. Moreover / Futhermore : hơn nữa (bổ sung thông tin )
6. Summarising : tóm tắt
- In short
- In brief
- In summary
- To summarise
- In a nutshell
- To conclude
- In conclusion
- …
7. Chuyển chủ đề : …..By the way,…
8. Ung hộ một ý kiến : … After all ,…
9. Bác bỏ ý kiến :…Anyway ,…
10. Nguyên nhân hệ quả :
- Accordingly
- As a result
- Consequently ,
- For this reason
- Hence / Therefor/ Thus ( vì vậy )
-

...
LINKING WORDS
1. Comparing things :
- By contrast
- Conversely
- In contrast
- On the contrary
- Howerver / Nevertheless (trái lại)
- In spite of
- Instead
- Likewise ( tương tự như thế ) Tuy nhiên …..
- Otherwise ( mặt khác )
- On the one hand ( mặt này )
- On the other hand ( mặt khác )
2. Generalizing : ( khái quát )
- As a rule (thông thường )
- As usual
- For the most part
- Ordinarily
- Generaly
- In general (nhìn chung )
3. Linking words in writing :
- But frankly speaking : thành thật mà nói
- It was not by accident that … : không phải tình cờ mà
- What is mors dangerous : nguy hiểm hơn là
- It is worth nothing that ..: đáng chú ý là
- Be affected to a greater or less degree : ít nhiều bị ảnh hưởng
- According to estimation : theo ước tính
- According to statistics : theo ươc tính
- According to survey data : theo số liệu điều tra …
- Viewed from different angles : nhìn từ nhiều khía cạnh khác nhau
- As far as I know : theo tôi được biết
- Not long ago : cách đây không lâu
- More recently : gần đây hơn
- What is mentioning is that : điều đáng nói là
- There is no denial that : điều không thể chối cải là
- To be hard times : trong lúc khó khăn
- I have a feeling that : tôi có cảm giác rằng
- Make best use of… : tận dụng tối đa
Linking word - Trang 2
Linking word - Người đăng: Thanh Thương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Linking word 9 10 586