Ktl-icon-tai-lieu

Lộ trình học toeic từ 200 đến 990

Được đăng lên bởi Dolly Dolly
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LỘ TRÌNH ÔN TOEIC TỪ 200 ­ 990 ĐIỂM! ­ CÔ 
MAI PHƯƠNG
July 5, 2014 at 8:23am

LỘ TRÌNH HỌC TOEIC TỪ 200 – 990 TOEIC
 
Em muốn bắt đầu học TOEIC nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào, em đã học 
TOEIC được một thời gian nhưng thấy không thu được kết quả gì nhiều…?  Điều em cần 
là một hướng đi đúng.
Đây là những bước học TOEIC từ đầu mà mình nghĩ bất cứ em nào học TOEIC cũng 
phải trải qua. Các em đang muốn học từ đầu hay muốn tự học TOEIC thì đây là một 
tiến trình hợp lý, với một kế hoạch và chiến thuật tốt chúng ta hoàn toàn có thể tự 
học và tiết kiệm thời gian cũng như công sức cho một chặng đường không phải là 
ngắn …
 
Cô Mai Phương là giáo viên 3 lần đạt 990 TOEIC. Trong bài viết này, cô Mai Phương sẽ 
hướng dẫn lộ trình, phương pháp học và các sách tham khảo cho lộ trình từ 200 points lên
đến 990 points trở lên cho kỳ thi TOEIC Nghe – Đọc.
 
BƯỚC 1: HỌC LẠI CĂN BẢN
(Bước này chỉ dành cho những ai đã lâu không học tiếng Anh, chẳng biết gì tiếng Anh cả 
hay cảm thấy mình còn yếu nền tảng hay lượng từ vựng không có nhiều )
Ở bước này các em cần củng cố lại nền tảng của mình bằng cách tập trung vào học từ 
vựng và ôn lại một số điểm ngữ pháp cơ bản. Có thể học  các sách ngữ pháp như:
 
Cuốn Grammar in Use: ­
_Murphy_­_English_Grammar_in_Use_with_Answers_3e_HQ.pdf
 
Cuốn Essential Grammar In Use:
 
tary_Exercises.pdf 
 
Ngoài ra phải học thêm nhiều từ mới nữa. Trong tiếng Anh, ngữ pháp quan trọng 30% từ 
vựng 70%. Vậy nên ai giỏi từ vựng là ng thắng cuộc!
 
Thông thường người mới học thì hay tự ti, và lười vận động. Mọi người có thể hứng khởi 
download hay mua một đống sách về học nhưng do không có ai kèm cặp nên cảm giác 
mông lung, ko biết mình học thế là đúng hay sai, có tiến bộ không? Nếu học đúng phương 
pháp thì mục này mất khoảng 2 tháng, nhưng nếu không có ai hướng dẫn thì có khi kéo 
dài đến vô cùng...không biết khi nào mới có lối thoát! Vì thế cô khuyên các bạn học lại 
tiếng Anh hay muốn yêu lại từ đầu môn này thì nhất thiết ở giai đoạn đầu phải có giáo viên 
hướng dẫn nhé. 
 
Một cách hay để lấy lại sự tự tin đối với tiếng Anh là các em có thể tham gia 
khóa GENERAL 3 – trong – 1 tại trung tâm Ngoại ngữ 24h. Khóa học rất 3 trong 1 bao 
gồm 3 phần: Nghe – Ngữ pháp – Ngữ âm. Khóa học 3 bước này giúp các em có thể học 
lại một cách bài bản từ đầu. Trong tiếng Anh có 24 phụ âm, 12 nguyên âm và 8 nhị trùng 

...
L TRÌNH ÔN TOEIC T 200 - 990 ĐI M! - CÔ
MAI PH NGƯƠ
July 5, 2014 at 8:23am
L TRÌNH H C TOEIC T 200 – 990 TOEIC
Em mu n b t đ u h c TOEIC nh ng không bi t ph i b t đ u nh th nào, em đã h c ư ế ư ế
TOEIC đ c m t th i gian nh ng th y không thu đ c k t qu gì nhi u…? ượ ư ượ ế Đi u em c n
là m t h ng đi đúng. ư
Đây là nh ng b c ướ h c TOEIC t đ u mà mình nghĩ b t c em nào h c TOEIC cũng
ph i tr i qua. Các em đang mu n h c t đ u hay mu n t h c TOEIC thì đây là m t
ti n trình h p lý, v i m t k ho ch và chi n thu t t t chúng ta hoàn toàn có th t ế ế ế
h c và ti t ki m th i gian cũng nh công s c cho m t ch ng đ ng không ph i là ế ư ườ
ng n …
Cô Mai Ph ng là giáo viên 3 l n đ t 990 TOEIC. Trong bài vi t này, cô Mai Ph ng s ươ ế ươ
h ng d n l trình, ph ng pháp h c và các sách tham kh o cho l trình t 200 points lênướ ươ
đ n 990 points tr lên cho k thi TOEIC Nghe – Đ c.ế
B C 1: H C L I CĂN B NƯỚ
(B c này ch dành cho nh ng ai đã lâu không h c ti ng Anh, ch ng bi t gì ti ng Anh c ướ ế ế ế
hay c m th y mình còn y u n n t ng hay l ng t v ng không có nhi u ) ế ượ
b c này các em c n c ng c l i n n t ng c a mình b ng cách t p trung vào h c t ướ
v ng và ôn l i m t s đi m ng pháp c b n. Có th h c ơ các sách ng pháp nh : ư
Cu n Grammar in Use: http://www.mediafire.com/view/h14fp4wh3p84h43/Cambridge_-
_Murphy_-_English_Grammar_in_Use_with_Answers_3e_HQ.pdf
Cu n Essential Grammar In Use:
http://www.mediafire.com/view/b9n9s926ko1jz1n/Essential_Grammar_in_Use_Supplemen
tary_Exercises.pdf
Ngoài ra ph i h c thêm nhi u t m i n a. Trong ti ng Anh, ng pháp quan tr ng 30% t ế
v ng 70%. V y nên ai gi i t v ng là ng th ng cu c!
Thông th ng ng i m i h c thì hay t ti, và l i v n đ ng. M i ng i có th h ng kh i ườ ườ ườ ư
download hay mua m t đ ng sách v h c nh ng do không có ai kèm c p nên c m giác ư
mông lung, ko bi t mình h c th là đúng hay sai, có ti n b không? N u h c đúng ph ng ế ế ế ế ươ
pháp thì m c này m t kho ng 2 tháng, nh ng n u không có ai h ng d n thì có khi kéo ư ế ướ
dài đ n vô cùng...không bi t khi nào m i có l i thoát! Vì th cô khuyên các b n h c l i ế ế ế
ti ng Anh hay mu n yêu l i t đ u môn này thì nh t thi t giai đo n đ u ph i có giáo viên ế ế ở
h ng d n nhé.ướ
M t cách hay đ l y l i s t tin đ i v i ti ng Anh là các em có th tham gia ế
khóa GENERAL 3 – trong – 1 t i trung tâm Ngo i ng 24h . Khóa h c r t 3 trong 1 bao
g m 3 ph n: Nghe – Ng pháp – Ng âm. Khóa h c 3 b c này giúp các em có th h c ướ
l i m t cách bài b n t đ u. Trong ti ng Anh có 24 ph âm, 12 nguyên âm và 8 nh trùng ế
Lộ trình học toeic từ 200 đến 990 - Trang 2
Lộ trình học toeic từ 200 đến 990 - Người đăng: Dolly Dolly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lộ trình học toeic từ 200 đến 990 9 10 156