Ktl-icon-tai-lieu

Longman essay activator

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 7631 lần   |   Lượt tải: 22 lần
Table of Contents
Table of Contents
Introduction ................................................................................................................5
Advantages & Disadvantages ...................................................................................6
1. Writing about advantages........................................................................................6
2. Writing about disadvantages ...................................................................................7
Agreeing .....................................................................................................................9
1. To agree with someone or something......................................................................9
2. To partly agree with someone or something ..........................................................10
3. When a group of people agree ..............................................................................10
Aim or Purpose.........................................................................................................12
1. Ways of saying what the aim or purpose of something is.......................................12
2. Words meaning aim or purpose.............................................................................13
Approximate / Exact.................................................................................................15
1. Words meaning approximately ..............................................................................15
2. Words meaning exactly .........................................................................................16
Causes ......................................................................................................................18
1. To cause something to happen..............................................................................18
2. Ways of saying that something is caused by another thing....................................20
3. To be one of the things that cause something to happen.......................................20
Certainty & Uncertainty............................................................................................23
1. Ways of saying that you are certain about something............................................23
2. Ways of saying that you are not certain about something......................................24
Comparing & Contrasting ...............................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Longman essay activator - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Longman essay activator 9 10 349