Ktl-icon-tai-lieu

Luyện Thi Cấp Tốc 550 Point Toeic

Được đăng lên bởi vocungbadaovl-gmail-com
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chia seõ kieán thöùc - Chaép caùnh ñam meâ

Sách “Tự luyện TOEIC 900” do Ngoại ngữ 24h biên soạn - 0983 147 507

TOEIC Part 5
STT

Câu hỏi

101

Lucy, a three-year-old Yorkshire terrier, ------ against 23 other dogs to win the 18th
annual Courtland Dog Show.
(a) formed
(b) repeated
(c) followed
(d) competed

102

A law was ------- passed that gives tax benefits
to landowners who sell their land to the
government.
(a) lately
(b) hardly
(c) recently
(d) repeatedly

Đ/a

Giải thích

D

Cần 1 ng t hi th qu h
ơn v y l
u
ng ngh ạnh tr nh lại
nh
bại hi n th ng.
A. form: tạo th nh
B. repeat: nh lại
C. follow: theo sau
D. compete: ạnh tr nh

Lucy ,
t h h săn b t i 3 tu i
nh bại 23 on h
hi n th ng trong
u thi tr nh i n h th ng niên lần th
18 Courtl n
Yorkshire terrier: gi ng h s
Yor shir h săn b t i
annual: h ng nă
dog show: u thi tr nh i n h

C

Lự h n trạng t ph h p nh t
b ngh ho ng t “p ss”
lately, recently: gần y
hardly: hi
hi
repeatedly: nh lại
Tuy nhiên lately th ng ng ầu
câu ho
u i câu

t i u lu t
th ng qu gần y
tr o
l i h thu v ho những ng i
h
t b n t ho h nh ph
be passed:
th ng qu
tax benefit: l i h thu v
landowner: h
t
government: h nh ph

Thi u ng t hi th i hiện tại
ơn v y l việ l th ng
xuyên “usu lly”), ngôi th 3 s t
T p o n or
n
A.
iện tại ơn
B. C u b
ng
C.
nh ng t
D.
iện tại ti p i n
Th o văn ảnh lự h n nh t
i v i t “op ning” tạo th nh t
ngh
A. studio: ph ng thu
B. effect: t
ng
C. opening ceremony: l
h i ạc
D. termination: t th

T p o n or
n th ng tr o những hi
ng h
t ti n nh những
n qu hi
t y những nh n viên v h u
Inc (incorporated): công ty
retiring employee: nh n viên v
h u
luxury: x x qu gi
farewell gift: qu hi t y

Foreman, Inc. usually ------- retiring

103

104

employees luxury watches as farewell gifts.
(a) gives
(b) given
(c) giving
(d) is giving
The ambassador to Vietnam oversaw the
opening ------- at the Music Festival.
(a) studio
(b) effect

A

C

(c) ceremony
(d) termination

105

106

Jan installed security software on her new
computer to ------- it against viruses.
(a) protect
(b) protector
(c) protection

ch//

A

(d) protective

Thi u ng t nguyên th
s u “to”
yl
u h
A.
ng t
B.
nh t
C.
nh t
D. T nh t

ng

Bills for electricity ------- heating should be
paid by the 15th of every month.
(a) so
(b) nor
(c) but
(d) and

D

Th o văn ảnh lự h n liên t
ph h p nh t
A. so: nh v y
B. nor: ng h ng
C. but: nh ng
D. and: v

h

m i

Ng i ại s tại Việt N
qu n s t bu i l
h i ạ
h i
nhạ
ambassador: ại s
oversee: qu n s t gi s t
ceremony: nghi l nghi th
f...
Sách “T do  - 0983 147 507
1
TOEIC Part 5
STT



//
101
Lucy, a three-year-old Yorkshire terrier, -----
-- against 23 other dogs to win the 18th
annual Courtland Dog Show.
(a) formed
(b) repeated
(c) followed
(d) competed
D

v 

.
A. form
B. repeat
C. follow: theo sau
D. compete
Lucy , 



- Yorkshire terrier

- annual: 
- dog show: 
102
A law was ------- passed that gives tax benefits
to landowners who sell their land to the
government.
(a) lately
(b) hardly
(c) recently
(d) repeatedly
C
L 
  
lately, recently: 
hardly
repeatedly: 
Tuy nhiên lately 
câu câu



- be passed
- tax benefit:
- landowner
- government:
103
Foreman, Inc. usually ------- retiring
employees luxury watches as farewell gifts.
(a) gives
(b) given
(c) giving
(d) is giving
A


xuyên ), ngôi 

A. 
B. g
C. 
D. 



- Inc (incorporated): công ty
- retiring employee: 
u
- luxury: 
- farewell gift: 
104
The ambassador to Vietnam oversaw the
opening ------- at the Music Festival.
(a) studio
(b) effect
(c) ceremony
(d) termination
C



A. studio
B. effect:
C. opening ceremony
c
D. termination: 


- ambassador: 
- oversee: 
- ceremony
- festival
105
Jan installed security software on her new
computer to ------- it against viruses.
(a) protect
(b) protector
(c) protection
(d) protective
A


A. 
B. 
C. 
D. 


- install: 
- security: 
- software: m
- protect against: 
106
Bills for electricity ------- heating should be
paid by the 15th of every month.
(a) so
(b) nor
(c) but
(d) and
D


A. so: 
B. norg
C. but
D. and


- bills: 
- electricity: 
- heating
Chia seõ kieán thöùc - Chaép caùnh ñam meâ
Truy caäp Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc
Luyện Thi Cấp Tốc 550 Point Toeic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện Thi Cấp Tốc 550 Point Toeic - Người đăng: vocungbadaovl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Luyện Thi Cấp Tốc 550 Point Toeic 9 10 204