Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết câu so sánh

Được đăng lên bởi aheartbreaker96
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Các cấp so sánh của tính từ
1. So sánh ngang bằng
– Công thức: as + adj + as
– Ví dụ: Lan is 16. I’m 16, too. Lan is as young as I.(Lan tr ẻ nh ư tôi)
2. So sánh kém
– Công thức: not so/ not as + adj + as
– Ví dụ: Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang.
(Hung không cao bằng Quang)
3. So sánh hơn
– Công thức: Tính từ ngắn + er + than
More + tính từ dài + than
(tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, tình từ dài là tính từ có từ hai âm tiết trở lên)
– Ví dụ: My ruler is 5 cm long. Nam’s ruler is 7 cm long.
–> My ruler is shorter than Nam’s.(thước kẻ của tôi nh ắn h ơn th ước k ẻ c ủa Nam)
–> Nam’s ruler is longer than mine.
Nga is more beautiful than Hong.(Nga xinh hơn Hồng)
Chú ý:
• Khi thêm “er” nhân đôi phụ âm cuối nếu tr ước nó là một nguyên âm.
Ví dụ: hot –> hotter
fat –> fatter
thin –> thinner
fit –> fitter
• Một số tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng “et, ow, le, er,y” thì áp d ụng qui t ắc c ủa tính từ ngắn
Ví dụ: quiet –> quieter
clever –> cleverer
simple –> simpler
narrow –> narrower
• Không có dạng phủ định của so sánh hơn
A is taller than B –> B isn’t as tall as A
(không viết: B isn’t taller than A)
4. So sánh cao nhất
– Công thức: The + tính từ ngắn + est
The + most + tính từ dài
– Ví dụ: This is the longest river in the world.( đây là con sông dài nh ất trên th ế gi ới)
She is the most beautiful girl in my class.(cô ấy là cô gái xinh nh ất l ớp tôi)
– Bốn cấu trúc viết lời bình phẩm:
That’s/ it’s + the + tính từ ngắn + est + noun + S + have/ has + ever + P2.
That’s/ it’s + the + most + tính từ dài + noun + S + have/ has + ever + P2.
Ví dụ:
That’s the most interesting book I’ve ever read.
That’s the longest bridge I’ve ever seen.
S + have/ has + P2 + a/any + tính từ ngắn + er + noun + than…..
S + have/ has + P2 + a + more + tính từ dài + noun + than…..
Ví dụ:
I’ve never read a more interesting book than this one.
I’ve never seen any/a longer bridge than this one.
– Giới từ ở cấp so sánh cao nhất:
+ in: đi với danh từ tổ, nhóm, nơi chỗ: in the group, in the company, in the world …
+ of: đi với danh từ chỉ thời gian: of the year, of the month, of one’s life…
Ví dụ: Nam is the tallest boy in my class.
Birthday is the happiest day of my life.
Các tính từ bất quy tắc
Tính từ

so sánh hơn

so sánh cao nhất

Good/well

better

the best

Badly/bad/ill

worse

the worst

Little

less

the least

Much/many

more

the most

Far

father/further

the
farther/furthest

Chú ý: eldest, elder: chỉ anh trai, chị gái tron...
Các c p so sánh c a tính t
1. So sánh ngang b ng
– Công th c: as + adj + as
– Ví d : Lan is 16. I’m 16, too. Lan is as young as I.(Lan tr nh tôi) ư
2. So sánh kém
– Công th c: not so/ not as + adj + as
– Ví d : Quang is 1.7 metres tall. Hung is 1.6 metres tall. Hung is not so tall as Quang.
(Hung không cao b ng Quang)
3. So sánh h nơ
– Công th c: Tính t ng n + er + than
More + tính t dài + than
(tính t ng n là tính t có m t âm ti t, tình t dài ế tính t có t hai âm ti t tr lên) ế
– Ví d : My ruler is 5 cm long. Nam’s ruler is 7 cm long.
–> My ruler is shorter than Nam’s.(th c k c a tôi nh n h n th c k c a Nam)ướ ơ ướ
–> Nam’s ruler is longer than mine.
Nga is more beautiful than Hong.(Nga xinh h n H ng)ơ
Chú ý:
• Khi thêm “er” nhân ôi ph âm cu i n u tr c nó là m t nguyên âm.đ ế ư
Ví d : hot –> hotter
fat –> fatter
thin –> thinner
fit –> fitter
• M t s tính t có hai âm ti t k t thúc b ng “et, ow, le, er,y” thì áp d ng qui t c c aế ế tính t ng n
Ví d : quiet –> quieter
clever –> cleverer
simple –> simpler
narrow –> narrower
• Không có d ng ph nh c a so sánh h n đị ơ
A is taller than B –> B isn’t as tall as A
(không vi t: B isn’t taller than A)ế
4. So sánh cao nh t
– Công th c: The + tính t ng n + est
The + most + tính t dài
– Ví d : This is the longest river in the world.( ây là con sông dài nh t trên th gi i) đ ế
She is the most beautiful girl in my class.(cô y là cô gái xinh nh t l p tôi)
– B n c u trúc vi t l i bình ph m: ế
That’s/ it’s + the + tính t ng n + est + noun + S + have/ has + ever + P2.
That’s/ it’s + the + most + tính t dài + noun + S + have/ has + ever + P2.
Ví d :
That’s the most interesting book I’ve ever read.
That’s the longest bridge I’ve ever seen.
S + have/ has + P2 + a/any + tính t ng n + er + noun + than…..
S + have/ has + P2 + a + more + tính t dài + noun + than…..
Ví d :
I’ve never read a more interesting book than this one.
I’ve never seen any/a longer bridge than this one.
Gi i t c p so sánh cao nh t:
+ in: i v iđ danh t t , nhóm, n i ch : in the group, in the company, in the world … ơ
+ of: i v iđ danh t ch th i gian: of the year, of the month, of one’s life…
Ví d : Nam is the tallest boy in my class.
Birthday is the happiest day of my life.
Các tính t b t quy t c
Tính t so sánh h nơ so sánh cao nh t
Good/well better the best
Badly/bad/ill worse the worst
Little less the least
Much/many more the most
Far father/further the
farther/furthest
Lý thuyết câu so sánh - Trang 2
Lý thuyết câu so sánh - Người đăng: aheartbreaker96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý thuyết câu so sánh 9 10 612