Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết mạo từ trong tiếng Anh

Được đăng lên bởi rcpnamdinh-skn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 117 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Articles (A, an, the)
I. Giới thiệu chung và phân loại
- Mạo từ luôn luôn đứng trước danh từ
- Mạo từ gồm có 2 loại: mạo từ không xác định (indefinite articles): ‘a, an’ và mạo từ
xác định (definite article): ‘the’
- A, an chỉ đứng trước các danh từ số ít, đếm được
A child, an egg
- An đứng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm ‘h’ câm, a đứng trước
các danh từ bắt đầu bằng phụ âm
A house, an hour
- The có thể đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được, số ít và số nhiều
The house, the water, the books
II. Cách dùng của các mạo từ (The use of articles)
1. Cách dùng của a, an:
a. Đứng trước danh từ số ít khi danh từ đó được đề cập lần đầu tiên và không ám chỉ một
người hoặc vật cụ thể nào
They live in a flat.
He bought an ice-cream.
(cả 2 danh từ ‘flat’ và ‘ice-cream’ đều được nhắc đến lần đầu tiên vì thế nó đi với ‘a, an’)
b. Đứng trước danh từ số ít đại diện cho một lớp người hoặc vật
A car must be insured = All cars must be insured
A child needs love = All children need love
c. Đứng trước một bổ tố là danh từ
It was an earthquake.
She is a actor.
d. Xuất hiện trong một số cụm từ chỉ số lượng
A lot of, a great many, a great deal of (nhiều)
a couple of (vài)
a dozen of (tá)
e. Được dùng trong một số số đếm: a hundred, a thousand, a half (một nửa), a third (1/3), a
quarter (1/4)…
One kilo and a half (11/2 kg)
But: half a kilo (1/2 kg)
f. Dùng trong các cụm từ diễn tả giá cả, tốc độ, tỷ lệ…
5p a kilo = 5p per kilo (5 xu 1 cân)
Four times a day = four times per day
g. Đứng trước các danh từ số ít trong câu cảm thán
Such a long queue! (Xếp hàng dài quá!)
What a beautiful girl! (Xinh thế!)
h. A có thể đứng trước Mr/Mrs/Miss + surname để ám chỉ người hoàn toàn xa lạ với người
nói
I’m looking for a Mr Brown living in this region. (Người nói chưa hề biết tới ông Brown)
Phân biệt a, an, one
- ‘a, an’ và ‘one’ được dùng như nhau trong các cụm từ chỉ thời gian, khoảng cách, cân
nặng…
1 pound = a pound = one pound
1000 dollars = a thousand dollars = one thousand dollars
- Trong nhiều trường hợp ‘one’ ám chỉ số lượng 1, còn ‘a’ chỉ ám chỉ nghĩa chung
chung
A shotgun is no good. (Súng ngắn không có tác dụng gì.)
One shotgun is no good. (Một khẩu súng ngắn không có tác dụng gì, phải 2,3 khẩu
mới đủ)

-

‘one’ còn thường được dùng để đối lập với ‘another’ hoặc ‘others’
One wanted to read, others wanted to watch TV. (Một người muốn đọc sách còn
những người khác thích xem TV.)
One day he wanted lunch early, another day he wanted it late. (Hôm thì anh ta th...
Articles (A, an, the)
I. Giới thiệu chung và phân loại
- Mạo từ luôn luôn đứng trước danh từ
- Mạo từ gồm 2 loại: mạo từ không xác định (indefinite articles): ‘a, an’ mạo từ
xác định (definite article): ‘the’
- A, an chỉ đứng trước các danh từ số ít, đếm được
A child, an egg
- An đứng trước các danh từ bắt đầu bằng nguyên âm hoặc âm ‘h’ câm, a đứng trước
các danh từ bắt đầu bằng phụ âm
A house, an hour
- The có thể đứng trước cả danh từ đếm được và không đếm được, số ít và số nhiều
The house, the water, the books
II. Cách dùng của các mạo từ (The use of articles)
1. Cách dùng của a, an:
a. Đứng trước danh từ s ít khi danh từ đó được đề cập lần đầu tiên không ám chỉ một
người hoặc vật cụ thể nào
They live in a flat.
He bought an ice-cream.
(cả 2 danh từ ‘flat’ và ‘ice-cream’ đều được nhắc đến lần đầu tiên vì thế nó đi với ‘a, an’)
b. Đứng trước danh từ số ít đại diện cho một lớp người hoặc vật
A car must be insured = All cars must be insured
A child needs love = All children need love
c. Đứng trước một bổ tố là danh từ
It was an earthquake.
She is a actor.
d. Xuất hiện trong một số cụm từ chỉ số lượng
A lot of, a great many, a great deal of (nhiều)
a couple of (vài)
a dozen of (tá)
e. Được dùng trong một số số đếm: a hundred, a thousand, a half (một nửa), a third (1/3), a
quarter (1/4)…
One kilo and a half (11/2 kg)
But: half a kilo (1/2 kg)
f. Dùng trong các cụm từ diễn tả giá cả, tốc độ, tỷ lệ…
5p a kilo = 5p per kilo (5 xu 1 cân)
Four times a day = four times per day
g. Đứng trước các danh từ số ít trong câu cảm thán
Such a long queue! (Xếp hàng dài quá!)
What a beautiful girl! (Xinh thế!)
h. A thể đứng trước Mr/Mrs/Miss + surname để ám chỉ người hoàn toàn xa lạ với người
nói
I’m looking for a Mr Brown living in this region. (Người nói chưa hề biết tới ông Brown)
Phân biệt a, an, one
- ‘a, an’ và ‘one’ được dùng như nhau trong các cụm từ chỉ thời gian, khoảng cách, cân
nặng…
1 pound = a pound = one pound
1000 dollars = a thousand dollars = one thousand dollars
- Trong nhiều trường hợp ‘one’ ám chỉ số lượng 1, còn ‘a’ chỉ ám chỉ nghĩa chung
chung
A shotgun is no good. (Súng ngắn không có tác dụng gì.)
One shotgun is no good. (Một khẩu súng ngắn không tác dụng gì, phải 2,3 khẩu
mới đủ)
Lý thuyết mạo từ trong tiếng Anh - Trang 2
Lý thuyết mạo từ trong tiếng Anh - Người đăng: rcpnamdinh-skn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Lý thuyết mạo từ trong tiếng Anh 9 10 293