Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết môn tiếng Anh

Được đăng lên bởi nbnt30041998@gmail.com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TENSES
SIMPLE PRESENT
(HIỆN TẠI ĐƠN)
Động từ “tobe”:
S + am/ is / are + …
S + am / is / are + not +
…
Am / Is / Are + S + …?
Động từ thường:
S + V1 / V(s/es)
S + don’t/ doesn’t + V1
Do / Does + S + V1 …?
PRESENT
PROGRESSIVE
(HIỆN TẠI TIẾP
DIỄN)
S + am/is/are + V-ing
S + am/ is/ are + not +
V-ing
Am / Is /Are + S + Ving?

USE
EXAMPLES
- thói quen ở hiện tại
- She often goesto school late.
- sự thật, chân lí.
- hành động trong tương lai - The sun risesin the east.
được đưa vào chương trình,
kế hoạch.
- The next termstarts on 5 May.
- If sentence type 1
* Dấu hiệu nhận biết:
- If I come there tomorrow, I’ll
- always, usually, often,
phone you.
sometimes, seldom, rarely,
never, every, normally,
regularly, occasionally, as a
rule …
- hành động đang diễn ra vào - I can’t answer the phone. I’m
lúc nói.
having a bath.
- dự định sẽ thực hiện trong
tương lai gần.
- She is goingto the cinema
- hành động có tính chất tạm tonight.
thời.
- He often goes to work by car,
- hành động diễn ra không but today he is taking a bus.
mong đợi hoặc làm bực
- My son is always gettingup
mình.(thường dùng với từ
late.
always)
- hai hành động xảy ra song
song kéo dài ở hiện tại
- My sister is playingbadminton
* Dấu hiệu nhận biết:
while my brother is
- at the moment, now, right playing football at the moment.
now, at present
- Look!
- Listen!
- Be quiet!
- Keep silent!
* Note: một số động từ
thường không dùng với thì
tiếp diễn: like, dislike, hate,
love, want, prefer, admire,
believe, understand,
remember, forget, know,
-1-

belong, have, taste, smell, …
PRESENT PERFECT
(HIỆN TẠI HOÀN
THÀNH)
S + has / have + P.P
S + has / have + not +
P.P
Has / Have + S + P.P?

- hành động bắt đầu trong
- I have learntEnglish for five
quá khứ, kéo dài đến hiện tại years.
và có thể tiếp tục trong tương
lai.
- hành động xảy ra và chấm - Tom has finished his
dứt trong quá khứ không rõ homework. He is going to
thời gian.
school.
- hành động xảy ra trong quá
khứ mà kết quả còn lưu lại ở - I haven’t found the keys yet. I
hiện tại.
cannot enter the house.
- hành động vừa mới xảy ra.
* Dấu hiệu nhận biết:
- She has just received a letter
- lately, recently (gần đây) from her father.
- so far, up to now, up to the
present (cho tới bây giờ)
- in the past (ten) years
(trong mười năm qua)
- in the last (years) (những
năm gần đây)
- all my / his / her / their …
life
- already, ever, never, just,
yet, for, since.
- how long …
- this is the first time/second
time…
- many times / several times
…

PRESENT PERFECT
PRO...
TENSES USE EXAMPLES
SIMPLE PRESENT
(HIỆN TẠI ĐƠN)
Động từ “tobe”:
S + am/ is / are + …
S + am / is / are + not +
Am / Is / Are + S + …?
Động từ thường:
S + V1 / V(s/es)
S + don’t/ doesn’t + V1
Do / Does + S + V1 …?
- thói quen ở hiện tại
- sự thật, chân lí.
- hành động trong tương lai
được đưa vào chương trình,
kế hoạch.
- If sentence type 1
* Dấu hiệu nhận biết:
- always, usually, often,
sometimes, seldom, rarely,
never, every, normally,
regularly, occasionally, as a
rule …
- She often goesto school late.
- The sun risesin the east.
- The next termstarts on 5 May.
- If I come there tomorrow, I’ll
phone you.
PRESENT
PROGRESSIVE
(HIỆN TẠI TIẾP
DIỄN)
S + am/is/are + V-ing
S + am/ is/ are + not +
V-ing
Am / Is /Are + S + V-
ing?
- hành động đang diễn ra vào
lúc nói.
- dự định sẽ thực hiện trong
tương lai gần.
- hành động có tính chất tạm
thời.
- hành động diễn ra không
mong đợi hoặc làm bực
mình.(thường dùng với từ
always)
- hai hành động xảy ra song
song kéo dài ở hiện tại
* Dấu hiệu nhận biết:
- at the moment, now, right
now, at present
- Look!
- Listen!
- Be quiet!
- Keep silent!
* Note: một số động từ
thường không dùng với thì
tiếp diễn: like, dislike, hate,
love, want, prefer, admire,
believe, understand,
remember, forget, know,
- I can’t answer the phone. I’m
having a bath.
- She is goingto the cinema
tonight.
- He often goes to work by car,
but today he is taking a bus.
- My son is always gettingup
late.
- My sister is playingbadminton
while my brother is
playing football at the moment.
- 1 -
Lý thuyết môn tiếng Anh - Trang 2
Lý thuyết môn tiếng Anh - Người đăng: nbnt30041998@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Lý thuyết môn tiếng Anh 9 10 221