Ktl-icon-tai-lieu

Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng anh

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 806 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh
Câu điều kiện: Tìm hiểu chi tiết về lý thuyết, cấu trúc và cách sử dụng của 3 loại câu điều kiện (
Loại 1, loại 2 & loại 3) Bài tập thực hành về câu điều kiện trong tiếng anh
Định Nghĩa Câu Điều Kiện

Câu điều kiện dùng để nêu lên một giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉ có thể xảy ra khi
điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):



Mệnh đề nêu lên điều kiện (còn gọi là mệnh đề IF) là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện
Mệnh đề nêu lên kết quả là mệnh đề chính. Ví dụ: If it rains - I will stay at home. Mệnh đề điều
kiện - mệnh đề chính (Nếu trời mưa - tôi sẽ ở nhà.)

Hai mệnh đề trong câu điều kiện có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước
thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải có dấu phẩy ở giữa. Ví dụ: You will
pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) => If you
work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn học tập chăm chỉ, bạn sẽ vượt qua kỳ thi.)
Các loại câu điều kiện:

Type
0
1
2
3

Đk kết
hợp

Forms
If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh
If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Vo
If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo
If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have +
V3/Ved

Usage
Đk có thể xảy ra ở hiẹn tại
ỏ tương lai
Đk không có thật ở hiện tại
Đk không có thật trong quá
khứ

If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo

3 Loại câu điều kiện trong tiếng anh
(1) Câu điều kiện loại I

Khái niệm về câu điều kiện loại 1



Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.
Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc - Công thức câu điều kiện loại 1

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)
IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ
nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).
Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì
tương lai đơn.



Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề
IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ
trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn. Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ
cắn anh đó.)
If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)
Cách dùng câu điều kiệ...
Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh
Câu điều kin: m hiu chi tiết v lý thuyết, cu trúc cách s dng ca 3 loại câu điều kin (
Loi 1, loi 2 & loi 3) Bài tp thc hành v u điều kin trong tiếng anh
Định Nghĩa Câu Điều Kin
Câu điều kiện dùng để nêu lên mt giả thiết về một sự việc, mà sự việc đó chỉthể xy ra khi
điều kiện được nói đến xảy ra. Câu điều kiện gồm có hai phần (hai mệnh đề):
Mệnh đ u lên điều kin (còn gi mệnh đ IF) là mệnh đ ph hay mệnh đ điều kin
Mệnh đu lên kết qu là mệnh đ chính. Ví d: If it rains - I will stay at home. Mệnh đề điều
kin - mệnh đ chính (Nếu trời mưa - tôi s nhà.)
Hai mệnh đề trong câu điều kin có thể đổi chổ cho nhau được: nếu mệnh đề chính đứng trước
thì giữa hai mệnh đề không cần dấu phẩy, ngược lại thì phải có dấu phẩy ở giữa. Ví dụ: You will
pass the exam if you work hard. (Bạn sẽ vượt qua kỳ thi nếu bạn học tập chăm chỉ.) => If you
work hard, you will pass the exam. (Nếu bạn hc tập chăm chỉ, bn sẽ vượt qua kỳ thi.)
Các loạiu điều kin:
Type
Forms
Usage
0
If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh
1
If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall...... + Vo
Đk có thể xy ra ở hiẹn tại
ỏ tương lai
2
If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should...+ Vo
Đk không có thật ở hiện tại
3
If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could...+ have +
V3/Ved
Đk không có thật trong quá
khứ
Đk kết
hợp
If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo
3 Loi u điều kin trong tiếng anh
(1) Câu điều kin loi I
Khái niệm về câu điều kiện loại 1
Câu điều kin loại I còn được gọi là câu điều kin có thc hin ti.
Điều kin có th xy ra hin ti hoặc tương lai.
Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng anh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng anh - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lý thuyết và bài tập về câu điều kiện trong Tiếng anh 9 10 861