Ktl-icon-tai-lieu

LÝ THUYẾT VỀ CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP

Được đăng lên bởi phale91-nn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
3.3. Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp
a. Shall/ would dùng để diễn t ả đề nghi, lời mời:
Ví dụ:
Trực tiếp: "Shall I bring you some tea?" he asked.
Gián tiếp: He offered to bring me some tea.
Trực tiếp: "Shall we meet at the theatre?" he asked.
Gián tiếp: He suggested meeting at the theatre.
b. Will/would dùng để diễn tả sự yêu cầu:
Ví dụ:
Trực tiếp: Will you help me, please?
Gián tiếp: He ashed me to help him.
Trực tiếp: Will you lend me your dictionary?
Gián tiếp: He asked me to lend him my dictionary.
c. Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu trong lời nói gián tiếp.
Ví dụ:
Trực tiếp: Go away!
Gián tiếp: He told me/The boys to go away.
Trực tiếp: Listen to me, please.
Gián tiếp: He asked me to listen to him.
d. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp.
Ví dụ:
Trực tiếp: What a lovely dress!
Tuỳ theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như
sau:
Gián tiếp: She exclaimed that the dress was lovely.

She exclaimed that the dress was a lovely once.
She exclaimed with admiration at the sight of the dress.
e. Các hình thức hỗn hợp trong lời nói gián tiếp.
Lời nói trực tiếp có thể bao gồm nhiều hình thức hỗn hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu mệnh
lệnh, câu cảm thán:
Ví dụ:
Trực tiếp: She said, "can you play the piano?” and I said”no”
Gián tiếp: She asked me if could play the piano and I said that I could not.
2.3. Các trường hợp không đổi thời
– Sự thật, sự việc luôn luôn đúng:
“The earth moves round the sun” he said.
–> He said that the earth moves round the sun.
– Câu điều kiện loại II và III:
“If I were you, I would leave here” he said.
–> He said that if he were me, he would leave there.
– Wish + past simple/ past perfect:
“I wish I lived in Da Nang”, he said.
–> He said he wished he lived in Da Nang.
– Cấu trúc “it’s time somebody did something”:
“It’s time he woke up”, she said.
–> She said it was time he woke up.
– Would/ should/ ought to/ had better/ used to không chuyển:
“ You’d better work hard” he said
–> He said that I had better work hard.
2.4. Các cách chuyển đổi cơ bản
A. Say that + a statement –> agree (đồng ý), refuse (từ chối), offer (đề nghị), promise (hứa),
threaten (dọa)... + to infinitive.
“All right, I’ll help you” he said.
–> He agreed to help me.
“ Oh, no, I won’t come to your party”, he said.
–> He refused to come to my party.
“I’ll look for the cat for you tomorrow if you like” he said.
–> He offered to look after the cat for me the next day if I liked.
“I’ll visit your parents when I ar...
3.3. Các dạng đặc biệt của câu hỏi trong lời nói gián tiếp
a. Shall/ would dùng để diễn t ả đề nghi, lời mời:
Ví dụ:
Trực tiếp: "Shall I bring you some tea?" he asked.
Gián tiếp: He offered to bring me some tea.
Trực tiếp: "Shall we meet at the theatre?" he asked.
Gián tiếp: He suggested meeting at the theatre.
b. Will/would dùng để diễn tả sự yêu cầu:
Ví dụ:
Trực tiếp: Will you help me, please?
Gián tiếp: He ashed me to help him.
Trực tiếp: Will you lend me your dictionary?
Gián tiếp: He asked me to lend him my dictionary.
c. Câu mệnh lệnh và câu yêu cầu trong lời nói gián tiếp.
Ví dụ:
Trực tiếp: Go away!
Gián tiếp: He told me/The boys to go away.
Trực tiếp: Listen to me, please.
Gián tiếp: He asked me to listen to him.
d. Câu cảm thán trong lời nói gián tiếp.
Ví dụ:
Trực tiếp: What a lovely dress!
Tuỳ theo xúc cảm và hình thức diễn đạt, chúng ta có thể dùng nhiều hình thức khác nhau như
sau:
Gián tiếp: She exclaimed that the dress was lovely.
LÝ THUYẾT VỀ CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LÝ THUYẾT VỀ CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP - Người đăng: phale91-nn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
LÝ THUYẾT VỀ CÂU TRỰC TIẾP GIÁN TIẾP 9 10 819