Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3077 lần   |   Lượt tải: 4 lần
 
 
   

 
 
   

!
#

✁
✁
✁ ✁

"

✂
✂
✂ ✂

✄
✄
✄ ✄

☎
☎
☎ ☎

✄
✄
✄ ✄

✆
✆
✆ ✆

✝
✝
✝ ✝

✞
✞
✞ ✞

$ %
&

✎

✟

✠

✡

☛

' (

☞

✌

)!

✍

✏

#

✓

✔

☞

☛

✍

✏

#

☛

#

+

✒

$ %

&

✎

✗

✘

✙

/

☛

✚

☞

)! #

✍

✏

# #

✖

☛

✍

✕

✏

#

☛

✒

$ %

✜

☛

#

1

   
   

✢

✏

✍

✕

.
$ %. +

☛

✒

#
   
   

!
#

✁ ✁
✁ ✁

✄ ✄
✄ ✄

☎ ☎
☎ ☎

✄ ✄
✄ ✄

# $ %

✜

#

✤

☛

✢

☛

☞

#

(

✦

✍

☛

,.
✬

☛

✧

✩

★

✌

✕

✒

4✭

✍

✯

✒

✙

.

#

✎

✦

✧

0

☞

#

✍

6

☛

✥

* .

✵

✒

7

4
✎
✹

☛

✶

☛

✳

✖

✸

☛

✢

✕

#

✴

☛

✍

$ %

☞

.

✺

✿

✙

✽

☛

9 5

✢

✕

✌

✍

$ 5 $ %.

☛

✙

#

3(

&

8&

-

❀

✵
✯

✼

✒

6
✩

✾

✻

☛

#

✎

#

&

✲
✴

☛

2&

★

☛

$ 5 $ %

✷

☛

-

✪

✙

3(
✢

#
✱

✔

$ %-

✥

✮

✰

✓

2

✎

✢

✫

✏

✍

✕

✆ ✆
✆ ✆

✎

✌

✎

✣

   
   

✂ ✂
✂ ✂

"

,&

✎

✛

✒

-

✎

#

✑

# 0

,&

-

✎

✕

.

✒

$ * (

✖

(

✑

✒

-

✒

-

:--;

✁
✁
✁ ✁

✁
✁
✁ ✁

✂
✂
✂ ✂

 
 
   

+

#

#

% 4 !!

✖

☛

☞

$ %

✢

☞

✢

✙

% < !

✁

✂

!

✄

✣

✤

☛

✢

✕

✢

✓

% 7 49
;

✟

+

☛

☞

4

✲

☛

✑

✌
✵

✍

✎

✩

#

☛

☞

<

✿

✙

0
❀

✏

✠

3(

✑

✒

&
✵

✙

;

✆

✓

☛

✕

46

✢

✫

#

✬

☛

☞

$ 5

✢

%!

✄

✘

✒

✖

✙

✯

;

✟

+

✢

☛

✗

.

✙

✙

,

0

✄

=
✩

✾

✿

✒

+

❀

✵
✯

✚

✟

☛

>

✢

0 .

✙

3(

&

✝

, -

✵

✞

-

-

✔

✵

✒

-

✢

9

✏

✤

4 , <
✓

-

✒

✙

✒

✙

☞

✾

#)

✂

✢

0
✒

=

✝

< 7 4 2&
☛

✡

✌

✠

✄

✤

✆

★

✢

.

☎

5(-

✭

✞

-

✒

✙

✒

&
&
-

✙

✒

-

? --@
--@
B 0

A
A@
 
 
   

✝
✝
✝ ✝

✁
✁
✁ ✁

✂
✂
✂ ✂

-

☎

✏

✄

;

✆

✷

3

✠

✝

✞

✒

< C $ 5 -

✟

✏

✓

' 5 9

✏

✍

✙

✆

✠

✏

9 +

✡

-

✒

☛

5

❀

✦

✧

7

☞

✲

✌

✍

✎

$ 5 ✑

✏

✍

✥

4

✠

0

D

0
☞

✲

4
✌

✍

✎

-

✑
✏

✏

4

✤

0

✏

✠

D

0

'

✒

✁

0 # ,(

✆

E

F @

A

   
   

$
✝ ✝
✝ ✝

4-

✙

✍

✒

✙

<
✘

✑

✒

✙

✏

✓

✔

✒

-

$ 5 -

✁ ✁
✁ ✁

✂ ✂
✂ ✂

✕ ✕
✕ ✕

✞ ✞
✞ ✞

✖ ✖
✖ ✖

0
✗

☞

✧

-

✌

✮

✑

=

✣

✷

✒

$)! 0

0

, <

✭

✮

✟

✍

✆

✏

0

✒

✒

✒

&

2&
☞

✌

✮

✑

=

✍

✘

✟

✟

✏

✙

+

✗

✚

0
☞

>
✑

✌
✏
✮

✑

4

0 #

✟

✙

,

✏

0

✙

0 -

✒

-

✓

✒

0 -

-

-

G

 
 
   

 
 
   

✁
✁
✁ ✁

✂
✂
✂ ✂

2

✄
✄
✄ ✄

.

✞
✞
✞ ✞

0

2(
✆

# # 0 -

✝
✞

☎

'

0

✏

☛

✚

2 2

4
✟

✗

✒

☛

H

✠

2

✷

✓

✕

✡

✞

✌

☛

<
✠

☛

✟

✢

4
✓

☛

✕

✙

=

2

✞

✟

✟

✙

✒

✑

✄

D <

2(

✏

✖

2

✗

✆

#

✟

✘

" 46

✏

☛

✖

-

☛

#

✓

✚

✟

#

✙

✚

3(

-

✒

✓

2(

✙

-

-

✓

4
★

✒

-

2(
✆

✙

✒

✓

# C
☞

2
✗

✔

✓

✝

2

✆

7
✕

>

2(

✓

✏

-

✒

☛

7 C4

✗

✑

0 # 0

✞

✌

✏

D 4 ,

✒

☛

>
✗
✑

✎

✡

✕

4 5 $) +

<

...








!
!!
!
"#
"#"#
"#

 $%
$% $%
$%
 &
'()!#$*(+,&
 -
(.##$%-
 &
/)!####0,&
 -
##$%-
 . -
##$%.+($%-
1
11
1
!
!!
!

"#
"#"#
"#
# $%
# $%# $%
# $%

2
22
2
 -
##,.3(4-
 -
#$5$%.#02&
 &
#6*.748&
 -
#$%.#6-
 -
#95$5$%.#3(&
Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Mẫu câu cơ bản tiếng Hàn 9 10 79