Ktl-icon-tai-lieu

Mệnh đề quan hệ - relative clause

Được đăng lên bởi Trương Nam
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 244 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
Mệnh đề quan hệ hay còn gọi là mệnh đề tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc
đại từ đứng trước nó, mệnh đề quan hệ được bắt đầu với các đại từ quan hệ (relative
pronouns) như: who, which, whom, whose, that và các trạng từ quan hệ (relative
adverbs) như when, where.
WHO :Thay thế cho từ chỉ người trước nó và làm chủ ngữ trong mệnh đề tính từ.
Ex
Family member who live a apart try to be together at Tet.
WHICH: Thay thế cho từ chỉ vật trước nó và làm chức năng chủ ngữ và tân ngữ trong
mệnh đề tính từ.
Ex
Tet is a festival which occurs in late January or early Febuary.
WHOM : Thay thế cho từ chỉ người trước nó và làm chức năng tân ngữ trong mệnh đề.
Ex
The teacher whom you met yesterday is Mss Lan
THAT : That có thể thay thế cho who, whom, which đế làm chủ ngữ hay tân ngữ cho
động từ trong mệnh đề quan hệ xác định (definite relative clause).
- Whom, which và that có thể bỏ đi trong trường hợp làm tân ngữ cho động từ trong
mệnh đề liên hệ (trường hợp không có giới từ trước nó).
Ex : The men (whom)you met yesterday are actors.
The vegetables ( which ) you bought are fresh.
WHEN : Trước mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ chỉ thời gian.
Ex : I’ll never forget the day when I first met you.
Sunday is the day when I am least busy.
WHERE : Trước mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ chỉ nơi chốn
Ex : That’s the place where the accident occurred.
This is the house where Shakespeare was born.
WHOSE : Trước mệnh đề quan hệ chỉ sở hữu cho người hoặc vật trước nó. Danh từ
sau whose không có mạo từ.
Ex
The man whose son had an accident yesterday is very poor.
The girl whose aodai is red is my close friend.
My uncle has found the cat whose leg was broken.
Mệnh đề xác định (definite clause ): Là mệnh đề cần thiết cho nghĩa cơ bản của câu
(Giúp ta biết chính xác người hay vật được nhắc đến), nếu bỏ đi thì không đủ nghĩa cơ
bản của câu. Nó không ở giữa hai dấu phẩy.
Ex
I have a friend who is good at English.
Mệnh đề không xác định (non-definite): Là mệnh đề không cần thiết cho nghĩa của
câu, nó giống như lời giải thích trong ngoặc đơn, có thể bỏ đi mà không ảnh hưởng đến
nghĩa cơ bản của câu, trước và sau nó có 2 dấu phẩy. Đối với mệnh đề này ta không
dùng that.
Ex Hoa, who (not that) sits near me in the class, is very intelligent.

Ôn tập: Mệnh đề quan hệ

Tiếng Anh lớp 9 . Năm học : 2011-2012 .

...
MỆNH ĐỀ QUAN HỆ
Mệnh đề quan hệ hay còn gọi mệnh đề tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ hoặc
đại từ đứng trước nó, mệnh đề quan hệ được bắt đầu với các đại từ quan hệ (relative
pronouns) như: who, which, whom, whose, that các trạng từ quan hệ (relative
adverbs) như when, where.
WHO :Thay thế cho từ chỉ người trước nó và làm chủ ngữ trong mệnh đề tính từ.
Ex Family member who live a apart try to be together at Tet.
WHICH: Thay thế cho từ chỉ vật trước làm chức năng chủ ngữ và tân ngữ trong
mệnh đề tính từ.
Ex Tet is a festival which occurs in late January or early Febuary.
WHOM : Thay thế cho từ chỉ người trước nó và làm chức năng tân ngữ trong mệnh đề.
Ex The teacher whom you met yesterday is Mss Lan
THAT : That thể thay thế cho who, whom, which đế làm chủ ngữ hay tân ngữ cho
động từ trong mệnh đề quan hệ xác định (definite relative clause).
- Whom, which that thể bỏ đi trong trường hợp làm tân ngữ cho động từ trong
mệnh đề liên hệ (trường hợp không có giới từ trước nó).
Ex : The men (whom)you met yesterday are actors.
The vegetables ( which ) you bought are fresh.
WHEN : Trước mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ chỉ thời gian.
Ex : I’ll never forget the day when I first met you.
Sunday is the day when I am least busy.
WHERE : Trước mệnh đề tính từ bổ nghĩa cho danh từ chỉ nơi chốn
Ex : That’s the place where the accident occurred.
This is the house where Shakespeare was born.
WHOSE : Trước mệnh đề quan hệ chỉ sở hữu cho người hoặc vật trước nó. Danh từ
sau whose không có mạo từ.
Ex The man whose son had an accident yesterday is very poor.
The girl whose aodai is red is my close friend.
My uncle has found the cat whose leg was broken.
Mệnh đề xác định (definite clause ): mệnh đề cần thiết cho nghĩa bản của câu
(Giúp ta biết chính xác người hay vật được nhắc đến), nếu bỏ đi thì không đủ nghĩa
bản của câu. Nó không ở giữa hai dấu phẩy.
Ex I have a friend who is good at English.
Mệnh đề không xác định (non-definite): mệnh đề không cần thiết cho nghĩa của
câu, giống như lời giải thích trong ngoặc đơn, thể bỏ đi không ảnh ởng đến
nghĩa bản của câu, trước sau 2 dấu phẩy. Đối với mệnh đề này ta không
dùng that.
Ex Hoa, who (not that) sits near me in the class, is very intelligent.
Ôn tập: Mệnh đề quan hệ Tiếng Anh lớp 9 . Năm học : 2011-2012 .
Mệnh đề quan hệ - relative clause - Người đăng: Trương Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mệnh đề quan hệ - relative clause 9 10 667