Ktl-icon-tai-lieu

Mẹo làm bài loại từ

Được đăng lên bởi nhanhau142
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 1 lần
WORD FORM
1. Danh từ
a. chủ ngữ (đứng đầu câu, hoặc sau trạng từ chỉ thời gian)

e.g. Maths is the subject I like best
b. Tân ngữ (sau đông từ: SVO)

e.g. She likes swimming.
c. Sau giới từ: at, on, in…

e.g. Thanh is good at writing.
d. Sau mạo từ (a/an/the), tính từ sở hữu (my, his, her…), this/that/these/those, từ định lượng

(some, lots of…)
e.g. She is a famous writer.
2. Tính từ
a. Sau các đông từ nối (linking verbs) như: seem, make, look, be, feel, keep, taste/sound/

smell, get
e.g. She seems happy. He gets angry. He made me sad.
b. Trước danh từ trong cấu trúc (a/an/the/some… + adj + N)

e.g. She has a happy family.
c. Trong câu cảm thán: How + adj.+ S + V = What (a/an) adj + N

e.g. How large a room is! = What a large room
3. Trạng từ
a. Đứng đầu câu

e.g. Unfortunately, Tom had an accident last night.
b. Đứng sau hoặc trước động từ (trước động từ thường là những động từ chỉ tần suất: often,

usually, seldom, always…)
e.g. Susan always gets up early.
c. Đứng giữa trợ động từ và động từ thường

e.g. I have recently finished my homework.
d. Trước tính từ

e.g. He is extremely clever.

...
WORD FORM
1. Danh từ
a. chủ ngữ (đứng đầu câu, hoặc sau trạng từ chỉ thời gian)
e.g. Maths is the subject I like best
b. Tân ngữ (sau đông từ: SVO)
e.g. She likes swimming.
c. Sau giới từ: at, on, in…
e.g. Thanh is good at writing.
d. Sau mạo từ (a/an/the), tính từ sở hữu (my, his, her…), this/that/these/those, từ định lượng
(some, lots of…)
e.g. She is a famous writer.
2. Tính từ
a. Sau các đông từ nối (linking verbs) như: seem, make, look, be, feel, keep, taste/sound/
smell, get
e.g. She seems happy. He gets angry. He made me sad.
b. Trước danh từ trong cấu trúc (a/an/the/some… + adj + N)
e.g. She has a happy family.
c. Trong câu cảm thán: How + adj.+ S + V = What (a/an) adj + N
e.g. How large a room is! = What a large room
3. Trạng từ
a. Đứng đầu câu
e.g. Unfortunately, Tom had an accident last night.
b. Đứng sau hoặc trước động từ (trước động từ thường là những động từ chỉ tần suất: often,
usually, seldom, always…)
e.g. Susan always gets up early.
c. Đứng giữa trợ động từ và động từ thường
e.g. I have recently finished my homework.
d. Trước tính t
e.g. He is extremely clever.
Mẹo làm bài loại từ - Người đăng: nhanhau142
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mẹo làm bài loại từ 9 10 843